Resultaat 37–48 van de 72 resultaten wordt getoond

Kijkwijzer – een dringend of een dwingend advies?

T. Schiphof

Post thumbnail Artikel waarin de zelfregulering ten aanzien van bescherming van minderjarigen tegen mogelijk schadelijke televisie en computergames wordt besproken. Eerst wordt behandeld waar de zelfregulering uit bestaat waarna de NICAM en de door deze organisatie gemaakte 'Kijkwijzer' wordt besproken. Daarna komt de mate van gebondenheid aan de orde alsmede de handhaving door het strafrecht.

Verdieping | Studentartikel
November 2009
AA20090722

Kindsoldaten als internationaal rechtsprobleem

S. Meuwese

Kindsoldaat is een term die indruist tegen alles wat wij over kinderen denken. Het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind geeft een internationale standaard over het inschakelen van minderjarigen bijoorlogsgeweld. De huidige norm is te laag, maar het is binnen het VN-systeem nog niet gelukt eenstemmigheid te krijgen over een betere standaard. Nederland heeft daarbij bepaald niet het voortouw.Het inzetten van kinderen in een gewapend conflict, dat niet in overeenstemming is met de geldende bepalingen, kan beschouwd worden als een ‘crime against childhood’.Maar zolang kinderen de facto deel uit maken van een leger, zijn op hen de iure ondubbelzinnig alleandere bepalingen uit het VN-kinderrecht van toepassing, zoals recht op onderwijs. Het belang van het kind staat daarbij voorop. Dit ‘belang van het kind’ kan heel concreet worden ingevuld. Discipline in het leger moet — net als discipline op school — worden gehandhaafd met inachtneming van de rechten van het kind. Als kinderen als lid van een krijgsmacht betrokken raken bij misdrijven, inclusief oorlogsmisdrijven,dan zijn alle normen uit het internationale kinderstrafrecht onverkort van toepassing.

Verdieping | Verdiepend artikel
Juli 1998
AA19980681

Law & Economics: Who, Why and How?

G. Dari-Mattiacci

A new idea, just like a new product, needs to find a market niche, demonstrate its usefulness to potential users and pass the test of actual practical use. In many ways, in the last forty years Law & Economics (L&E) has done all of the above. Should you also ‘buy’ L&E?

Bijzonder nummer | Multidisciplinaire bestudering van de rechtswetenschap
November 2007
AA20070877

Leerschool der misdaad

T. Schiphof

Opiniërend artikel over het niet-toelaten van minderjarigen bij strafzittingen. De auteur komt daartoe na een eigen ervaring met zijn dochter en vergelijkt de regeling met de filmkeuring. De auteur vraagt zich of de bescherming door de overheid door jongeren onder de 18 niet toe te laten een zitting bij te wonen nog wel van deze tijd is.

Opinie | Opiniërend artikel
Juni 1993
AA19930450

Medezeggenschap van werknemers en joint ventures

L. Timmerman

Nederland kent een nogal uitgebreid systeem van medezeggenschapsrecht. Het is van belang na te gaan hoe deze medezeggenschapsregels uitwerken in joint venture-verhoudingen. In het artikel komt de medezeggenschap binnen de joint venture aan de orde waarbij aandacht wordt besteed aan de inspraakrechten.

Bijzonder nummer | Joint Ventures
Mei 1995
AA19950368

Mensenrechten en meerderjarige onbekwamen

E.B. van Veen

In dit artikel, behorend bij de rode draad 'de positie van onbekwamen in het recht', wordt ingegaan op de invloed van mensenrechten op de onbekwaamheidsverklaring van bepaalde personen en de vertegenwoordigingsbevoegdheid. Er wordt daarnaast in gegaan op de gedwongen behandeling van mensen.

Overig | Rode draad | De positie van onbekwamen in het recht
Juni 1991
AA19910484

Nationale Nederlanden-minderheidsaandeelhouders WUH

M.J.G.C. Raaijmakers

Hoge Raad 14 mei 1997, nr. 51, ECLI:NL:HR:1997:ZC2369, NJ 1997, 572 (Nationale Nederlanden Holdinvest BV/Brandsma-Remmelts en Hanke) In deze noot wordt een arrest besproken over de uitkoopregeling van minderheidsaandeelhouders.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Februari 1998
AA19980105

Nawoord op bovenstaande reacties

N. Holtrust, I. de Hondt

In dit artikel geven de eerdere auteurs van een artikel in Ars Aequi een reactie op de binnengekomen kritieken.

Opinie | Reactie/nawoord
Januari 1993
AA19930024

Nooit meer slapen in de Nachtwakerstaat

L. Kaemingk, M.J. Kroeze

Redactioneel artikel waarin wordt ingegaan op de steeds grotere controle van burgers en de inperking van grondrechten en privacy die daarmee gepaard gaan.

Opinie | Redactioneel
Maart 1993
AA19930156

Over de nieuwe zwakheden van de consument en wat eraan te doen

A. Vandenberghe

In dit artikel wordt in gegaan op de het consumentenrecht vanuit economisch perspectief. De voor- en nadelen van de vrije markt alsmede de contractsvrijheid komen aan de orde. Ook komt de 'homo economicus' aan de orde. Vervolgens wordt behandeld of het wenselijk is dat er wordt ingegrepen om consumenten te beschermen.

Verdieping | Studentartikel
Juni 2009
AA20090389

Over octrooirecht en economie

J.J. Brinkhof

In dit artikel wil de auteur proberen iets te schrijven over de economische overwegingen die ten grondslag hebben gelegen aan het ontstaan van octrooiwetgeving en over de economische impulsen tot de verdere ontwikkeling van het octrooirecht. Het zal duidelijk zijn dat wat volgt niet de economische analyse is van het octrooirecht. De schrijver gaat het erom het verband te laten zien tussen economie en octrooirecht. Om dat de demonstreren schenkt de auteur aan het ontstaan van octrooiwetgeving in een aantal landen, aan de internationalisering van het octrooirecht en aan de permanente uitbreiding van de octrooieerbare materie. Teneinde de omvang van dit opstel niet al te zeer te laten uitdijen zal de auteur niet ingaan op de actuele vraag of de ontwikkelingslanden gebaat zijn met het huidige octrooisysteem. Het opstel wordt afgesloten met een aantal afsluitende opmerkingen.

Bijzonder nummer | Rechtseconomie
Oktober 1990
AA19900794

Prioriteiten voor het rechtssysteem

J.M. Barendrecht

In deze column schrijft de columnist over onderzoeken die zijn gedaan naar behoeften in de samenleving naar recht. Er wordt gekeken welke belangen mensen hebben en op welke rechtsgebieden bepaalde onderwerpen hoog scoren.

Opinie | Column
April 2008
AA20080279

Resultaat 37–48 van de 72 resultaten wordt getoond