Resultaat 13–24 van de 72 resultaten wordt getoond

De consument als zwakke partij

J.G.J. Rinkes

In dit artikel wordt aandacht besteed aan het consumentenrecht waarbij met name ingegaan wordt op de consument als zwakkere partij en diens positie. De opkomst van het consumentenrecht wordt besproken en de belangrijke rol van de Europese Unie met name door harmonisatie. Verder wordt er ingegaan op de handhaving van consumentenbelangen en nieuwe regels van consumentenrecht.

Verdieping | Studentartikel
Juni 2009
AA20090380

De implementatie van het volgrecht: leuker kunnen we het niet maken, ook niet makkelijker

A. Ott

In deze opinie gaat de auteur in op het auteursrechtelijke volgrecht.

Opinie | Opiniërend artikel
November 2005
AA20050933

De muzikant als uitvoerende kunstenaar en zijn naburige rechten

C. Bollen

Als gevolg van de voorgenomen toetreding van Nederland tot de Internationale Conventie voor de bescherming van uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen en omroeporganisaties (Conventie van Rome) lag in 1992 het ontwerp van de Wet op de naburige rechten bij de Tweede Kamer. Het was de bedoeling dat deze wet medio 1993 ingevoerd werd. Vanaf dat moment zou de bescherming die de wet muzikanten biedt met betrekking tot hun prestaties, er anders uit gaan zien dan nu het geval is.

Verdieping | Studentartikel
September 1992
AA19920447

De Nederlandse chipswet

J.M.H.D. Meijer-van der Aa

Artikel waarin de Nederlandse chipswet centraal staat. Het object waar de wet op ziet zijn `halfgeleiders´. In dit artikel komt de voorgeschiedenis van de wet en daarop gebaseerde regelgeving aan de orde. Ook wordt de verhouding met Europese regelgeving behandeld. Daarna wordt het subject en de bescherming behandeld. Verderop komt het ontstaan en het voortbestaan van het uitsluitend recht aan de orde, alsmede de duur, inhoud en beperking van die laatste.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
Juli 1988
AA19880444

De Ongevallenwet

R.J.S. Schwitters

In 1901 werd na veel tumult de Ongevallenwet aangenomen. Met deze wet verzekerde de staat een uitkering aan in een groot aantal bedrijfstakkenwerkzame werknemers die op hun werk door een ongeval getroffen waren. In deze bijdrage bij de 'Canon van het recht' worden de achtergronden bij deze wet besproken.

Overig | Rode draad | Canon van het Recht
Oktober 2009
AA20090683

De rol van rechtsbeginselen in het recht van de intellectuele eigendom en de ongeoorloofde mededinging

D.W.F. Verkade

In dit artikel wordt ingegaan op de werking van rechtsbeginselen op het gebied van de intellectuele eigendom en de ongeoorloofde mededinging. Daarbij wordt allereerst ingegaan op de grondslagen waarop de bestaande bescherming van onstoffelijke prestaties is terug te voeren. Daarbij spelen verschillende argumentaties een rol die voldoende behandeld worden. Ook wordt er ingegaan op de vraag of er met beginselen te argumenteren valt voor of tegen meer bescherming van onstoffelijke prestaties. Bij dit alles komt veel jurisprudentie aan de orde.

Bijzonder nummer | Rechtsbeginselen
Oktober 1991
AA19910859

De wet op de naburige rechten

J.M.H.D. Meijer-van der Aa

In dit artikel wordt de Wet op de naburige rechten besproken. Deze wet regelt een aantal rechten die samenhangen met het auteursrecht, zoals rechten van omroeporganisaties en uitvoerende kunstenaars. Moderne media zoals televisie en fonogrammen hebben deze bescherming nodig gemaakt.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
December 1993
AA19930865

De wonderbaarlijke wedergeboorte(n) van de cosument

E.H. Hondius

In deze column gaat Hondius in op het succes van de Europese Unie dat het heeft gehad op het consumentenrecht en de (moderne) bedreigingen die er uit voortvloeiden.

Opinie | Column
Juni 2009
AA20090379

Deorum iniuriae, dis curae

B. Bastein, C.E. du Perron

In dit redactionele artikel wordt ingegaan op de strafbaarstelling van godslastering. De redacteuren menen dat het artikel het meeste van haar waarde heeft verloren.

Opinie | Redactioneel
November 1988
AA19880730

Dijkverzwaring en milieu-effectrapportage

Th.G. Drupsteen

Rechtbank Arnhem 14 oktober 1994, nr. AWB/2827, ECLI:NL:RBARN:1994:AN4010, AB 1995, 29 (mr. Crol) (Tielerwaard: m.e.r.-plicht voor dijkverzwaring) Rechtstreekse werking richtlijn 85/337/EEG betreffende Milieu-Effectbeoordeling. In deze uitspraak en de daarbij behorende noot wordt ingegaan op de vele juridische problemen rondom dijkverzwaringsprocessen. Zo zijn er tal van vergunningsprocedures, is er vaak sprake van onteigening en zijn er milieuvraagstukken die een rol spelen.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
September 1995
AA19950712

Eigendomsrechten vanuit rechtseconomsch perspectief

B. Bouckaert

In dit artikel wordt op rechtseconomische wijze het eigendomsrecht geanalyseerd. Daarbij komen begrippen aan de orde wat eigendom in economische zin is, wat dit te maken heeft met het schaarstebegrip, het verschil tussen individuele en groepseigendom, eigendom en markt(werking). Daarna worden de beperkingen van het eigendomsrecht beschreven. Als laatste wordt er een casus geschetst waarbij er wordt ingegaan op het eigendomsrecht bij aandelen en een ruimtelijk ordeningscasus waarbij nabuurschap centraal staat.

Bijzonder nummer | Rechtseconomie
Oktober 1990
AA19900777

Evangelisatie in Ede: eerbied voor grondrechten?

A.J. Akkermans

Afdeling rechtspraak van de Raad van State (ARRvS) 6 augustus 1991 (mr. Blaauw wnd.), nr. S03.91.2465, AB 1992, nr. 52 (met nt. P.J. Boon) In deze uitspraak van de Afdeling rechtspraak Raad van State wordt ingegaan op het niet verlenen van een vergunning voor een bepaald gedeelte van een evangelisatiecampagne in Ede. De Afdeling overweegt dat daar er een grondrecht in het geding is, er zorgvuldig door het bestuursorgaan dient te worden afgewogen of het niet verlenen van de vergunning niet een al te zware belemmering van het uitoefenen van dit grondrecht is. De Afdeling oordeelt dat dit niet het geval is en dat het gevaar voor de openbare orde zwaarder weegt dan het uitoefenen van het voornoemde grondrecht. In de noot wordt ingegaan op het feit dat het grondrecht niet benoemd wordt en of er grondrechten zijn die voorgaan op andere grondrechten.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Oktober 1992
AA19920610

Resultaat 13–24 van de 72 resultaten wordt getoond