Categorie: Redactioneel

Het coronavirus houdt al enige tijd een aantal mensenrechten in zijn greep. Omdat mensenrechtenbeperkingen slechts in uitzonderingsgevallen zijn toegestaan, kan per getroffen maatregel – al dan niet bij de rechter – de rechtvaardiging daarvan worden bediscussieerd. Van die mogelijkheid wordt dankbaar gebruik gemaakt. Hoewel het van groot belang is om je af te vragen of […]
Diversiteit is een hot topic. Momenteel lijkt de discussie zich vooral toe te spitsen op wat men kan omschrijven als diversiteit van identiteiten. Universiteiten streven ernaar meer vrouwen, etnische minderheden, homo’s en transgenders in wetenschappelijke (top)functies te benoemen. Zij vinden het belangrijk om ondervertegenwoordigde groepen zo actief mogelijk te betrekken en hun ook rolmodellen te […]
De toeslagenaffaire is een rechtsstatelijk drama. Eind 2020 bracht de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag in haar rapport Ongekend onrecht de misstanden bij de handhaving van de kinderopvangtoeslagenwetgeving aan het licht (Kamerstukken II 2020/21, 35510, nr. 2). De grondbeginselen van de rechtsstaat waren geschonden, zo luidde haar snoeiharde slotsom. De dramatis personae – ministers, parlementariërs én rechters – […]
In de Amerikaanse staat Texas is begin september nieuwe abortuswetgeving geïntroduceerd (Senate Bill 8). Het betreft een flinke aanscherping: alle abortussen van foetussen na een detecteerbare hartslag – doorgaans al na zes weken – zijn nu verboden. Hoewel de meeste kritiek ziet op de inhoud van de wet, is de gekozen handhavingswijze minstens zo opvallend. […]
Zoals vaker benadrukt, onder meer in AA20190171, is taal het gereedschap van de jurist. In wetteksten, jurisprudentie, dissertaties en ook in dit maandblad wordt de juridische werkelijkheid beschreven, gevormd, aangepast en uitgelegd door deze in woorden te vatten. De jurist drukt het recht uit in taal en daar dient hij zorgvuldig mee om te gaan. […]
Uit onderzoek van de Raad voor Rechtsbijstand (‘Cijfers en trends’, rvr.org) blijkt dat de uitstroom van sociaal advocaten in de periode 2014-2019 elk jaar groter was dan de instroom. Daarnaast blijkt dat de gemiddelde leeftijd van sociaal advocaten is gestegen. In 2012 was 31% van hen jonger dan 35 jaar, in 2019 nog maar 20%. […]
Het Bijzonder nummer ziet dit jaar op het crisis- en rampenrecht. Om voor de hand liggende redenen speelt de coronacrisis in diverse bijdragen een prominente rol. Toch gaat dit nummer over méér dan alleen deze crisis. De redactie heeft auteurs uitgenodigd om vanuit verschillende perspectieven te reflecteren op diverse soorten crises en rampen. De centrale […]
Een recent gewezen uitspraak van het EHRM trok onze aandacht. Op 19 januari 2021 liet het hof zich in Lăcătuş t. Zwitserland (ECLI:CE:ECHR:2021:0119JUD00140651) voor het eerst uit over de verhouding tussen de toepassing van een bedelverbod en het recht op privéleven (art. 8 EVRM). Deze uitspraak is volgens ons ook voor de Nederlandse rechtsorde van […]
De huidige kabinetsformatie is roerig begonnen. Nog voordat het proces goed en wel op gang was gekomen, moesten de verkenners, Ollongren en Jorritsma, hun taak alweer neerleggen omdat eerstgenoemde abusievelijk een zeer gevoelig stuk openbaarde. De zin ‘Positie Omtzigt: functie elders’ domineerde daarna het maatschappelijke en politieke debat. Iedereen was het erover eens: dat de […]
Stel, je bent rechter en viert, blakend van gezondheid, je zeventigste verjaardag. Dan dient het pensioen zich verplicht aan. Artikel 117 Grondwet stelt dat rechters voor het leven worden benoemd, maar staat toe om bij wet in formele zin een rechterlijke pensioenleeftijd vast te stellen. De wetgever heeft die grondwettelijke mogelijkheid benut. Al bijna een […]