Categorie: Redactioneel

Wat ooit begon als ultimum remedium voor wetgevingsimpasses in de Europese Unie, is tegenwoordig standaardpraktijk: de triloog. Dat is een informele bijeenkomst van vertegenwoordigers (lees: dossierexperts) van de Raad van Ministers, het Europees Parlement en de Europese Commissie. Het doel ervan is compromisvorming, om zo het wetgevingsproces te versnellen. De uitonderhandelde wettekst moet uiteraard nog […]
Als privaat­recht de ordening voortbrengt waarin economische activiteiten mogelijk worden (vgl. Van Damme, AA2020663), dan is het beginsel afspraak is afspraak in die ordening niet weg te denken. Pacta sunt servanda is een van de pijlers van ons privaat­recht (vgl. art. 3:296 BW). Dit uitgangspunt heeft grenzen, bijvoorbeeld in artikel 6:258 BW: de onvoorziene omstandigheden. In de huidige tijd is dit […]
In Nederland werken ongeveer 85.000 zzp’ers voor minder dan zestien euro bruto per uur. Dat bleek in 2018 al uit een inventarisatie van onderzoeksbureau SEO (Heyma e.a., Karakteristieken en tarieven zzp’ers, 2018). Een te laag bedrag, en dus wilde het kabinet bij wet een minimumtarief invoeren voor alle zzp’ers in Nederland. Het primaire doel van […]
De machtenscheidingsleer heeft oude papieren. De Franse filosoof Montesquieu deed haar in het midden van de achttiende eeuw uit de doeken in zijn befaamde De l’esprit des lois. Sindsdien vormt deze leer de drieledige steunpilaar van alle westerse democratieën. De kern van de oorspronkelijke theorie is even simpel als briljant: de staatsmacht behoort niet te […]
Al jaren woedt in ons land een pennenstrijd over het anonimiseringsbeleid van de rechterlijke macht. Zij anoni­miseert vrijwel alle uitspraken vóórdat deze op rechtspraak.nl worden gepubliceerd. Waar de één meent dat de anonimiseringsdrift intussen is doorgeslagen, met verminderde toegankelijkheid van rechtspraak tot gevolg (o.a. Olsthoorn, ‘Journalisten opgelet’, Villamedia 2018 en annotatie van Kortmann bij HR 3 februari 2017, JOR 2017/151), bepleit […]
Het Bijzonder Nummer van dit jaar gaat over concurrentie. Daarbij staat de relatie tussen recht en concurrentie centraal. Op wat voor manieren kan het recht concurrentie stimuleren of juist inperken? Letterlijk betekent concurrentie ‘mededinging, wedijver, met name in het bedrijfsleven’.1 Bij de verhouding tussen recht en concurrentie, zullen velen dan ook direct denken aan regels uit […]
Huishoudelijk personeel speelt een vaak onzichtbare maar belangrijke rol in het faciliteren van gezinslevens en carrières (Hofstede, De Correspondent 25 juni 2018). De mensen – meestal vrouwen – die dit werk verrichten verdienen het om arbeidsrechtelijk even goed beschermd te worden als werknemers in andere sectoren. Daarvan is op grond van de huidige wetgeving echter […]
Beurspromovendi kunnen worden geconfronteerd met stopzettings- en terugvorderingsbesluiten van hun (voorschotten op de) kinderopvangtoeslag (zie bijv. ECLI:NL:RBLIM:2019:9964 en ECLI:NL:RVS:2020:440). Anders dan werknemerpromovendi sluiten beurspromovendi geen arbeidsovereenkomst met de universiteit waaraan zij promoveren. Hun promotieonderzoek wordt gefinancierd door een (externe) beurzenverstrekker. Het ontbreken van een arbeidsovereenkomst heeft verregaande consequenties voor het recht op kinderopvangtoeslag. Voor een […]
Met het oog op ‘een landelijk uniform strafvorderingsbeleid’ heeft het Openbaar Ministerie ‘strafvorderingsrichtlijnen’ (hierna ook: ‘OM-richtlijnen’) opgesteld voor de meest voorkomende delicten (zie Aanwijzing kader voor strafvordering meerderjarigen, Stcrt. 2019, 14890). Zo zijn er OM-richtlijnen voor bedreiging, mishandeling en verkrachting. Deze strafvorderingsrichtlijnen betreffen ‘aanwijzingen’ als bedoeld in artikel 130 lid 6 van de Wet op […]
In oktober 2019 kwamen justitieministers Dekker en Grapperhaus met een wetsvoorstel tot uitbreiding van het taakstrafverbod ex artikel 22b Wetboek van Strafrecht. Het wetsvoorstel strekt ertoe het huidige taakstrafverbod voor sommige gewelds- en zedenmisdrijven uit te breiden naar elke vorm van fysiek geweld tegen personen in de uitoefening van een publieke taak in het kader […]