Boekbespreking. De beperkte aansprakelijkheid van rechtspersonen kan in bepaalde gevallen ongewenste consequenties hebben. Wanneer van het verschil in identiteit tussen rechtspersonen misbruik wordt gemaakt, zou dat zonder tegenmaatregelen tot gevolg kunnen hebben dat het in wezen de crediteur is die het faillissement betaalt. In het verleden is de Hoge Raad verschillende keren ingegaan op de […]
Boekbespreking. In het voorwoord van dit boek beweren de auteurs dat alle juristen in hun werk te maken krijgen met psychiatrische stoornissen. Niet alleen zou dit het geval zijn in het kader van onvrijwillige opnamen of tbs, maar ook in het civiele recht is het volgens hen van groot belang dat juristen kennis hebben van […]
Boekbespreking. Na Landmark Cases in the Law of Restitution (2006), Landmark Cases in the Law of Contract (2008) en Landmark Cases in the Law of Tort (2010) hebben Mitchell en Mitchell opnieuw een bundel samengesteld, ditmaal over Landmark Cases in Equity. In het boek worden tweeëntwintig landmark cases besproken, gewezen tussen begin 17e eeuw en eind 20e eeuw. Wat wordt onder equity verstaan? Om die vraag […]
Onlangs besprak de Tweede Kamer minister Asschers Wetsvoorstel aanpak schijnconstructies, bijna twee jaar nadat hij in een open brief in de Volkskrant ‘code oranje’ afriep. Asscher waarschuwde toen dat als de Unie onvoldoende zou doen tegen oneerlijke concurrentie, dit funest zou zijn voor de sociale bescherming van de werknemers in de Unie. Zijn deze zorgen […]
Column Vanessa Mak. De serie Mad Men – over het wel en wee van een reclamebureau in het New York van de jaren 60 – is ook vandaag de dag nog weleens actueel. Hoofdpersoon Don Draper geeft in de eerste aflevering een mooie draai aan het dilemma hoe tabaksadvertenties eruit moeten zien terwijl toen al duidelijk was […]

Zomertijd

Column Ewoud Hondius. De narcissen staan in bloei. Het is lente in mijn dorp. De bewoners denken aan de zomer. Zij denken aan de zomertijd. Die zal binnenkort wel weer worden ingevoerd, net als in andere dorpen in ons land. Wat heeft dat met dit tijdschrift van doen? Niet veel, maar wel iets. In een […]
Boekbespreking. De redactie van dit boek bestaat uit enkele personen uit de actieve kern van Stichting MENS. Waartoe deze stichting is opgericht, is te lezen op haar website: ‘Wij, een groep van circa 30 strafrechtjuristen en criminologen, vinden dat in debat en wetgeving wel heel eenzijdig de nadruk wordt gelegd op méér strafrecht, langere straffen […]
Boekbespreking. Dit boek geeft een overzicht van de resultaten van het door de Europese Commissie gefinancierde onderzoek ‘Procedural rights of suspects in police detention in the EU: empirical investigation and promoting best practice’. Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de wijze waarop de procedurele rechten van verdachten in het strafrechtelijk […]
Boekbespreking. Het in onbruik geraakte verbod op godslastering (art. 147 Sr) werd eind 2013 door het parlement afgeschaft. Tegelijk met het afschaffen van artikel 147 Sr werd in de motie-Schrijver de vraag opgeworpen of de artikelen 137c tot en met 137e Sr, die verschillende soorten beledigingen strafbaar stellen, dusdanig kunnen worden aangepast dat zij eveneens […]
Boekbespreking. In dit boek worden aan de hand van essays van verscheidene auteurs de veranderingen besproken die hebben plaatsgevonden in de internationale samenwerking op het gebied van strafrecht en politiewerkzaamheden sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon in 2009. De auteurs analyseren deze gevolgen aan de hand van drie concepten die volgens hen een […]