Mensenrechten en toezichthouders

Boekbespreking. Deze bundel gaat over de spanning die kan bestaan tussen bestuursrechtelijk toezicht en mensenrechtelijke bescherming en over de vraag hoe de vrije bewijsgaring in het bestuursrecht zich verhoudt ten opzichte van de mensenrechten zoals neergelegd in het EVRM en het EU-Handvest. Verscheidene auteurs belichten dit onderwerp vanuit verschillende invalshoeken en zo komen alle knelpunten aan de orde. Een voorbeeld is de vraag of het zwijgrecht dat geldt voor werknemers ook zal moeten gelden voor ex-werknemers. Ook komt aan de orde wat het gevolg zou zijn van een schending van de hoorplicht, of het gebruik van onrechtmatig bewijs. Besproken wordt of het uitsluiten van bewijs een te zwaar gevolg zou bewerkstelligen, of juist onvermijdelijk is in verband met mensenrechtenbescherming. Een ander probleem doet zich voor als toezichthouders door de invulling en handhaving van beleidsregels min of meer een wetgevende rol op zich nemen en daarmee op gespannen voet met het legaliteitsbeginsel staan. Kortom, een gevarieerd en volledig overzicht van de verschillende knelpunten die zich kunnen voordoen tussen de toezichtwetgeving en mensenrechten. (CdK)

J. Sluijs, A. De Koning & C. Peterse (red.)
Mensenrechten en toezichthouders
Den Haag: BJu 2014, 175 p., € 41

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.