Vind een Maandblad-aflevering

Kies de maand en het jaar waarin het nummer dat je zoekt is verschenen en ga naar de aflevering.

* Van 2012 tot en met heden vind je naast de artikelen van de betreffende maand ook het volledige nummer integraal.
* Vóór 2012 vind je per nummer alleen de losse artikelen die in dat nummer zijn verschenen en kun je niet het volledige nummer integraal bekijken.

Banner Pels Rijcken
Banner Hoffelijk Juridisch
Banner Juridische Opleidingen Gids
Banner RU Onderneming & Recht
Banner OSR
Banner Pels Rijcken
Banner Hoffelijk Juridisch
Banner Juridische Opleidingen Gids
Banner RU Onderneming & Recht
Banner OSR

Deeplink naar deze pagina:
https://arsaequi.nl/aam/201811


Maandblad november 2018

Ars Aequi november 2018

Recht en wetenschap: twee parallelle werkelijkheden?

D.W. van Maurik, J. van Mourik

In het aansprakelijkheidsrecht kunnen bewijsvermoedens helpen om bij een onzekere causaliteit het bewijsrisico bij een andere partij te leggen – meestal de sterkere – zodat de rechter een rechtvaardig oordeel kan vormen. In de uitspraak Sanofi Pasteur legt het Hof van Justitie de drempel voor het gebruik van bewijsvermoedens te laag. Daardoor kan een verschil ontstaan tussen de wetenschappelijke en de juridische werkelijkheid

Opinie | Redactioneel
november 2018
AA20180867

Rechtsvorming door de bestuursrechter en hoe het bovenindividuele perspectief in de rechterlijke procedure te verankeren

J.C.A. de Poorter

Post thumbnail In 2019 bestaat de Awb 25 jaar. Als voorafje voor dit feest presenteert Jurgen de Poorter vast een amuse over bestuursrechterlijke rechtsvorming.

Opinie | Amuse
november 2018
AA20180870

G.A. Cohen’s Political Philosophy

N. Vrousalis

Post thumbnail In deze bijdrage op de Blauwe Pagina's schrijft Nicholas Vrousalis (in het Engels) over rechtvaardigheid in de ogen van G.A. Cohen, een van de grondleggers van wat ook wel "non-bullshit Marxism" wordt genoemd.

Blauwe pagina's | Rechtvaardigheid
november 2018
AA20180868

Het Nederlandse strafrecht in de ban van het Unierecht

M.J.J.P. Luchtman, R.J.G.M. Widdershoven

Post thumbnail Het Nederlandse strafrecht europeaniseert in hoog tempo. De EU-invloed op de strafrechtspleging is al veel groter dan velen denken. Zo is de betekenis van het Handvest van de Grondrechten en de rechtspraak van het Hof van Justitie sterk toegenomen, terwijl de directe betekenis van het EVRM vermoedelijk zal gaan afnemen. Dit artikel brengt de belangrijkste ontwikkelingen ter zake in kaart.

Verdieping | Verdiepend artikel
november 2018
AA20180873

Het besluitbegrip in relatie tot een bestuurlijke waarschuwing

R. Ortlep

Post thumbnail In hoeverre is een bestuurlijke waarschuwing een Awb-besluit? Aan de hand van een recente uitspraak van de grote kamer van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en een daarvoor genomen conclusie van staatsraad advocaat-generaal Widdershoven wordt in deze bijdrage deze vraag beantwoord.

Verdieping | Verdiepend artikel
november 2018
AA20180895

Geschillen als handelswaar

Over cliffhangers en e-Court-soap

E. Bauw

Post thumbnail De werkwijze en het verdienmodel van het digitale arbitrage-instituut e-Court zijn en blijven omstreden. De Hoge Raad zal duidelijkheid moeten geven over de aanvaardbaarheid ervan. Tot die tijd ligt de ‘robotrechter’ stil. Is de commerciële benadering van geschillenbeslechting te verenigen met adequate rechtsbescherming? In ieder geval zal e-Court de kritiek serieuzer moeten nemen dan zij tot nu toe heeft gedaan.

Opinie | Opiniërend artikel
november 2018
AA20180890

Een aanwezigheidsplicht voor de voorlopig gehechte verdachte

J.H.B. Bemelmans

Post thumbnail Zouden verdachten van ernstige strafbare feiten die zich in voorlopige hechtenis bevinden, moeten worden verplicht bij de behandeling van hun strafzaak en de uitspraak van de rechter aanwezig te zijn? De Nederlandse regering vindt van wel. In deze bijdrage wordt bezien hoe dit standpunt zich verhoudt tot de huidige wijze van strafvordering en tot de fundamentele rechten van de verdachte. Geconcludeerd zal onder meer worden dat een recht op afwezigheid zich uit het internationale recht niet laat afleiden, maar dat desondanks enige kanttekeningen moeten worden geplaatst bij de invoering van een algemene aanwezigheidsplicht.

november 2018
AA20180904

De kantharos van Stevensweert: een oud arrest om te koesteren

E.H. Hondius

In deze column koestert Ewoud Hondius de kantharos van Stevensweert, of eigenlijk het arrest waarin deze kostbare beker centraal staat.

Opinie | Column
november 2018
AA20180894

Het risico van een Banksy

S. Steneker

Onlangs werd op een veiling een schilderij van Banksy verkocht dat zich onmiddellijk na de verkoop "spontaan" vernietigde. Hoe deze unieke gebeurtenis een schoolvoorbeeld kan worden, legt Sander Steneker uit in deze column.

Opinie | Column
november 2018
AA20180903

Commissaris en tegenstrijdig belang: handelt de Ondernemingskamer contra legem?

S.M. Bartman, A.F.M. Dorresteijn

Gerechtshof Amsterdam (Ondernemingskamer) 22 december 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:5354, JOR 2018/210, nr. 200.190.159/01, m.nt. C.D.J. Bulten (Intergamma)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 2018
AA20180913

Hoe merkwaardig is een rode zool?

D.J.G. Visser

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 12 juni 2018, C-163/16, ECLI:EU:C:2018:423 (Louboutin/Van Haren)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 2018
AA20180920

‘Voorwaardelijke vergelijkbaarheid’ in het EU-recht op het terrein van de vennootschapsbelasting

M.F. de Wilde

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 4 juli 2018, C-28/17, ECLI:​EU:​C:​2018:​526 (NN A/S t. Skatteministeriet)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 2018
AA20180924

Gevaarscriteria in het strafrechtelijk sanctierecht: een risicovol ratjetoe?

S. Struijk, M.J.F. van der Wolf

Post thumbnail Niet alleen in recente wetgeving zoals de strafrechtelijke maatregel strekkende tot gedragsbeïnvloeding of vrijheidsbeperking ex artikel 38z Sr e.v., maar veel breder in het Nederlands sanctierecht zijn inschattingen vereist over toekomstig (recidive)gevaar. In deze bijdrage wordt onderzocht bij welke sancties een dergelijke gevaarsinschatting is vereist en op welke wijze dit juridisch is ingebed met inhoudelijke criteria.

Rode draad | Kansen & Risico's
november 2018
AA20180938

Een vasthoudende en innemende strijder voor het redelijke en het billijke: prof.mr. J.M.M. Maeijer

Breda 14 januari 1932 - ‘s-Hertogenbosch 6 september 2018

G. van Solinge

Post thumbnail Een icoon is heengegaan. Op 6 september 2018 is op 86-jarige leeftijd prof.mr. J.M.M. Maeijer overleden. Over zijn diepgaande en blijvende invloed op de ontwikkeling van het Nederlandse ondernemingsrecht gaat deze bijdrage.   Schilderij: P. van den Boogaard | Foto: Vincent Wamel

Perspectief | Ars Longa Vita Brevis
november 2018
AA20180948

Taal en teken: lekker priegelen met tekst

M.V. Polak

Post thumbnail Waarom is schrijven toch zo ontzettend leuk? Martijn Polak vertelt het je. Always scribble, scribble, scribble!

november 2018
AA20180952

De positie van openbare registers in het privacyrecht

A. Berlee

Op verschillende plaatsen in het Burgerlijk Wetboek wordt gesproken over ‘de openbare registers’ zonder dat duidelijk is wat de definitie daarvan is. Duidelijkheid hierover is van belang omdat deze registers, die veelal vol staan met persoonsgegevens, lange tijd volledig waren uitgezonderd van het gegevensbeschermingsrecht, immers ze waren ‘openbaar’. Waarom was dat zo, en is dat anders onder de AVG? In deze bijdrage wordt aan de hand van een zoektocht naar een (eenduidige) definitie van het begrip ‘openbare registers’ in het Burgerlijk Wetboek en het gegevensbeschermingsrecht de positie van deze registers in het privacyrecht besproken.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
november 2018
AA20180954

Computerbesluiten bij de overheid; recht en rekenen

B.M.A. van Eck

Op 9 februari 2018 promoveerde Marlies van Eck aan Tilburg University op haar proefschrift Geautomatiseerde ketenbesluiten & rechtsbescherming. In deze bijdrage vertelt zij over haar onderzoek.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
november 2018
AA20180962