Redactioneel

Resultaat 1–12 van de 387 resultaten wordt getoond

….. tot de dood erop volgt

L. Kaemingk, H. Wattendorff

In dit redactionele artikel wordt aandacht besteed aan de Commissie onderzoek medische praktijk inzake euthanasie (commissie Remmelink). Deze commissie doet onderzoek naar meer dan alleen de juridische kanten van levensbeëindiging op verzoek. De redacteuren benadrukken dat het destijds geldende art. 293 Sr (euthanasie is onder alle omstandigheden strafbaar) niet meer strookte.

Opinie | Redactioneel
juli 1990
AA19900422

‘I love Verkeersboetes’

T. Kodrzycki, A. Ringnalda

Een verzekering tot het vergoeden van verkeersboetes is om meerdere reden juridisch niet aanvaardbaar. Onder andere de openbare orde.

Opinie | Redactioneel
mei 2006
AA20060325

‘Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker’

T. Kodrzycki, J.M.J. van Rijn van Alkemade

Dit redactionele artikel gaat in op een kaderbesluit van de Europese Unie waardoor boetes die in een lidstaat zijn opgelegd aan een inwoner van een andere lidstaat in het land van de overtreder ten uitvoer kunnen worden gelegd.

Opinie | Redactioneel
september 2006
AA20060566

‘Maar vele eersten zullen de laatsten zijn en de laatsten de eersten’

C. Tiel, H. Wattendorff

De Commissie koppeling studievoortgang en studiefinanciering onder leiding van R.J. in 't Veld heeft een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om studievoortgang te verbeteren door koppeling daarvan aan de studiefinanciering. De Commissie acht verbetering van de studievoortgang vanuit maatschappelijk oogpunt wenselijk. Op grond van dit onderzoek zijn een aantal aanbevelingen geformuleerd die zijn neergelegd in het rapport 'Leren loont'. De Commissie tracht haar doelstelling te verwezenlijken door financiële prikkels te geven aan zowel studenten als aan universiteiten. De redactie zet in deze bijdrage uiteen waarom zij de voorstellen van de commissie onjuist en zelfs onrechtvaardig vindt. Zo zouden zij een onevenredig grote druk op bepaalde groepen studenten leggen, en daarnaast een achteruitgang van de onderwijskwaliteit veroorzaken.

Opinie | Redactioneel
november 1989
AA19890914

‘The cesspit strikes back’

M.M. Dolman, B. Oosting

Op het ministerie van justitie is een regeling gemaakt die het mogelijk moet maken een vuist te ballen tegen met name georganiseerde (drugs)criminaliteit. Deze regeling is geïnspireerd door het rapport van de werkgroep legislatieve projecten vermogenssancties en waarmee de ministerraad op 19 mei jongstleden akkoord is gegaan. Doel van de regeling is het scheppen van ruimere mogelijkheden tot ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel. Hierbij is met name gedacht aan drugswinsten. In deze bijdrage wordt kort aandacht besteed aan de wijzen waarop dit doel gerealiseerd gaat worden. De redactie levert commentaar op de voorgestelde regeling en betoogt dat de minister van justitie dit voorstel zo snel mogelijk in dient te trekken.

Opinie | Redactioneel
september 1989
AA19890724

‘Vernieuwing in het staatsrecht’, een Haagse klucht

I. Giesen

In dit redactionele artikel gaat een redacteur in op de verschillende staatscommissies die zijn ingesteld om een herziening van de Grondwet te onderzoeken en in te gaan op meer betrokkenheid van de burgers bij de politiek. De redacteur constateert dat dit alles zonder veel resultaat is geweest en denkt dat dit in de toekomst ook zal zijn.

Opinie | Redactioneel
april 1993
AA19930229

‘Zorgen voor vandaag’

J.M. Gerretsen, J. Melis

Redactioneel artikel waarin wordt ingegaan op het Nederlandse streven om iets te doen tegen de milieuvervuiling en de (mogelijke) grenzen die daaraan worden gesteld door de Europese Unie op grond van de vrij verkeerbepalingen

Opinie | Redactioneel
april 1989
AA19890236

‘Even helemaal weg’

J.G. Boot, H. van der Zwan

Dit redactioneel behandelt het vraagstuk van de vervangende hechtenis, oftewel de zogenaamde stok achter de deur om geldboetes geïnd te krijgen. Het blijkt echter dat veel mensen de vervangende hechtenis liever voldoen dan de boete.

Opinie | Redactioneel
november 2004
AA20040761

‘Wanted Dead or Alive!’ Premiejagen in het Wilde Westen

W.A.G. Hermans, L.L. MacLean

Een nieuwe en omstreden wet in Texas verbiedt de uitvoering van abortussen na een detecteerbare hartslag. De handhavers? Individuele burgers die na een gegronde klacht tegen een faciliteerder van abortus een 'beloning' van ruim 10.000 dollar kunnen opstrijken. Luka en Wim bespreken deze maand de gekozen vorm van privaatrechtelijke handhaving alsmede de wenselijkheid ervan.

Opinie | Redactioneel
november 2021
AA20210971

(L)egaliseren

J. Bockwinkel, I. Laurijssens

In dit redactionele artikel speelt legalisatie, het voor echt verklaren van een handtekening op een buitenlands identificatiedocument, een rol. Bepaald is dat weigering van legalisatie geen besluit is waardoor bezwaar en dergelijke daar niet tegen open staat.

Opinie | Redactioneel
oktober 1998
AA19980801

(Verboden) onderscheid tussen geslacht en arbeidsduur?

H. Borgers, P. Werdmuller

In dit redactionele artikel wordt ingegaan op het verbod in arbeidsduur dat in verband gezien moet worden met het verboden onderscheid naar geslacht.

Opinie | Redactioneel
september 1997
AA19970545

360 gradenfeedback voor de rechtspraak

M.D. Reijneveld, J.T. Tegelaar

De Rechtspraak heeft kwaliteitsrechtspraak hoog op de agenda staan. Voor kwaliteitsborging is 360 gradenfeedback door zowel de rechtspraak zelf als media en wetenschap noodzakelijk. De wetenschap loopt echter tegen grenzen aan doordat uitspraken niet altijd beschikbaar en controleerbaar zijn. In deze amuse pleiten de auteurs daarom voor een open accescultuur in de rechtspraak.

Opinie | Redactioneel
juni 2019
AA20190427

Resultaat 1–12 van de 387 resultaten wordt getoond