‘The cesspit strikes back’


Op het ministerie van justitie is een regeling gemaakt die het mogelijk moet maken een vuist te ballen tegen met name georganiseerde (drugs)criminaliteit. Deze regeling is geïnspireerd door het rapport van de werkgroep legislatieve projecten vermogenssancties en waarmee de ministerraad op 19 mei jongstleden akkoord is gegaan. Doel van de regeling is het scheppen van ruimere mogelijkheden tot ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel. Hierbij is met name gedacht aan drugswinsten. In deze bijdrage wordt kort aandacht besteed aan de wijzen waarop dit doel gerealiseerd gaat worden. De redactie levert commentaar op de voorgestelde regeling en betoogt dat de minister van justitie dit voorstel zo snel mogelijk in dient te trekken.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M.M. Dolman, B. Oosting

Verschijning: September 1989

Archiefcode: AA19890724

drugs drugswinsten georganiseerde criminaliteit ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel

Strafrecht en criminologie

Opinie Redactioneel

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen