Opiniërend artikel

Resultaat 49–60 van de 420 resultaten wordt getoond

De bekende Nederlander, de raadsman en de pers

R.P.G.L.M. Verbunt

In dit artikel komt aan de orde hoe een advocaat omgaat en dient om te gaan met media-aandacht in zaak waarin hij of zij als raadsman of -vrouwe optreedt.

Opinie | Opiniërend artikel
april 1997
AA19970203

De berechting van culturele delicten en de flexibiliteit van het strafrecht

J.M. ten Voorde

Hoe dient de strafrechter te handelen in het geval van eerwraak of bloedwraak? Moet hij uitgaan van de positie van de verdachte of moet hij de handeling van de verdachte beoordelen naar de Nederlandse maatstaven?

Opinie | Opiniërend artikel
februari 2005
AA20050077

De berechting van Saddam Hussein

L.J. van den Herik, N.J. Schrijver

In dit artikel wordt ingegaan op de berechting van Saddam Hussein en de internationale strafrechtpleging.

Opinie | Opiniërend artikel
oktober 2003
AA20030759

De bescherming van gewichtheffers, cheerleaders en menselijke kanonkogels

D.J.G. Visser

Opiniërend artikel over de destijds in te voeren wet die ziet op de naburige rechten. Volgens de auteur wordt is het onduidelijk wie beschermd worden, de kunstenaars en wat onder de definitie valt. De auteur pleit na invoering voor proefprocessen om de onduidelijkheid te voorkomen.

Opinie | Opiniërend artikel
januari 1993
AA19930020

De bescherming van terugkerende veroordeelden als mensenrechtelijke positieve verplichting

F.P. Ölçer

Post thumbnail

Heeft de overheid een bijzondere verantwoordelijkheid tot bescherming van terugkerende veroordeelden, ofwel personen die na tenuitvoerlegging van een vrijheidsbenemende straf weer terugkeren in een samenleving? In dit artikel wordt gezocht naar een antwoord op deze vraag in de rechtspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens over zogeheten positieve verplichtingen tot bescherming van personen die om verschillende redenen kunnen worden geacht bloot te staan aan risico’s.

Opinie | Opiniërend artikel
maart 2015
AA20150202

De betalingsregeling als sluitstuk van de brede schuldenaanpak

N. Jungmann, T. Madern

Post thumbnail Om de schuldenproblematiek terug te dringen en de aanpak ervan effectiever te maken, is er recentelijk een ongekende hoeveelheid nieuwe wetgeving van kracht geworden. Dit gaat in combinatie met beleidswijzigingen een impuls geven aan de aanpak van problematische schuldsituaties. Het ontbreekt alleen nog aan een afdoende antwoord op de vraag hoe wordt voorkomen dat situaties problematisch worden. Misschien kan een aanpassing van artikel 6:29 BW daarin van betekenis zijn.

Opinie | Opiniërend artikel
mei 2021
AA20210482

De commissaris: onafhankelijk?

S.R. Schuit

In deze bijdrage wordt ingegaan op de onafhankelijkheid van de commissaris of de Raad van Commissarissen binnen een onderneming. De schrijver gaat daarbij vooral in op de norm van het `vennootschappelijk belang´ waaraan commissarissen zich moeten conformeren.

Opinie | Opiniërend artikel
februari 1997
AA19970082

De conclusie in het bestuursrecht: van pionieren naar oogsten?

R.J.N. Schlössels

Post thumbnail De afgelopen jaren is het bestuursprocesrecht vertrouwd geraakt met het verschijnsel ‘conclusie’ (art. 8:12a Awb). In deze bijdrage wordt aan de hand van de tot op heden genomen conclusies ingegaan op de vraag of de verwachtingen in kwantitatieve en kwalitatieve zin zijn uitgekomen. Tevens wordt bezien hoe de voordelen van het conclusiestelsel nog beter tot hun recht kunnen komen.

Opinie | Opiniërend artikel
oktober 2021
AA20210916

De Confrontatie in de Praktijk

D.J. Hessing, F.P. van Koppen

Auteurs gaan in op de soorten confrontaties die in de praktijk bestaan, wanneer en op welke wijze deze idealiter dienen te worden uitgevoerd, welke fouten daarmee in de praktijk worden gemaakt en hoe deze kunnen worden opgelost.

Opinie | Opiniërend artikel | Rode draad | Bewijs en bewijsrecht
februari 1999
AA19990103

De constitutionele crisis in Polen: een uitdaging voor de EU

M. Stremler

Post thumbnail

De crisis rond het Poolse constitutionele hof is een Europese aangelegenheid, omdat de Poolse constitutionele orde deel uitmaakt van het fundament van de Europese Unie. Hoewel optreden door de Europese Commissie daarom gerechtvaardigd is, moet de Commissie wel uitkijken niet meer kwaad dan goed te doen.

Opinie | Opiniërend artikel
december 2016
AA20160952

De dokter en de jurist, een paar apart in het gezondheidsrecht

H.D.C. Roscam Abbing

Deze maand staat in de rubriek `mening´ de visie van andere academici op de jurist en zijn wetenschap centraal. In dit artikel stelt Roscam Abbing het verschil tussen jurist en arts bij de beroepsbeoefening van de arts aan de orde.

Opinie | Opiniërend artikel
oktober 2001
AA20010757

De duistere controlestructuur van Nederlandse beursvennootschappen

C. van der Elst

De controlestructuur van beursvennootschappen blijkt een belangrijk hulpmiddel ter beoordeling van het succes van de onderneming. vele landen hebben inmiddels maatregelen genomen om de financiële markten gedegen te informeren over deze controlestructuur. Het Nederlandse systeem slaagt hierin alsnog niet. De controle over en het aandeelhouderschap van Nederlandse Fondsen is enkel ruwweg te schatten. De nieuwe wet structuurregeling komt slechts ten dele aan dit euvel tegemoet.

Opinie | Opiniërend artikel
september 2004
AA20040620

Resultaat 49–60 van de 420 resultaten wordt getoond