Opiniërend artikel

Resultaat 37–48 van de 419 resultaten wordt getoond

Corporate governance en wat het recht niet vermag

J.W. Winter

Post thumbnail De afgelopen jaren lijkt de ene crisis de andere te volgen. Eerst waren er allerlei schandalen rond beursgenoteerde bedrijven, daarna bleken financiële instellingen enorme risico’s te hebben genomen, met desastreuze gevolgen. Overheden reageerden met nieuwe wetten en richtlijnen om nieuwe problemen te voorkomen. Maar is meer regelgeving in dit geval wel een goede oplossing?

Opinie | Amuse | Opiniërend artikel
juni 2012
AA20120416

Corus Group-Corus Nederland

J.W. Groot

Op 13 maart 2003 heeft de Ondernemingskamer van het Hof Amsterdam een interessante beschikking op het gebied van corporate governance gegeven. De Ondernemingskamer heeft zich gebogen over een besluit van de Raad van Commissarissen van Corus Nederland, onderdeel van het Corus concern, dat inhield dat zij weigerde om mee te werken aan de concernstrategie van moedermaatschappij Corus Group. De Ondernemingskamer oordeelde dat de commissarissen hun goedkeuring aan een door Corus Group genomen besluit mochten weigeren, nu zij door Corus Group gebrekkig waren geïnformeerd over de achtergronden van dit besluit. In deze bijdrage zal ik een antwoord geven op de vraag of de Ondernemingskamer het besluit van de commissarissen om niet mee te werken aan de concernstrategie eveneens in stand zou hebben gehouden indien de commissarissen wel voldoende waren geïnformeerd door de concernleiding. Ik ben van mening dat deze vraag in beginsel bevestigend dient te worden beantwoord, tenzij de commissarissen misbruik maken van hun bevoegdheid.

Opinie | Opiniërend artikel
juni 2003
AA20030446

Criminalisering van het mededingingsrecht: trendy of noodzaak?

F.O.W. Vogelaar

Dit artikel gaat in op de strafrechtelijke aanpak van overtredingen van het mededingingsrecht uit artikel 81 en 82 EG-verdrag.

Opinie | Opiniërend artikel
december 2005
AA20051015

Criminalising image-based sexual abuse: an analysis of the Dutch bill against ‘revenge pornography’

M.L.R. Goudsmit

This article defines image-based sexual abuse, rejects the term ‘revenge pornography’ and analyses the Dutch bill of article 139h Sr intended to criminalise image-based sexual abuse. Issues regarding the intention of the perpetrator, victim-blaming and the sexual breach of privacy are reviewed in connection to the likely fairness and effectiveness of the bill.

Opinie | Opiniërend artikel
juni 2019
AA20190442

Criminele organisaties

H.K. ter Brake

Kort opiniërend artikel over de criminele organisatie in het algemeen en de organisatie die zich met drugshandel bezighoudt in het bijzonder.

Opinie | Opiniërend artikel
november 1994
AA19940732

Dading in plaats van strafrecht

Een voorbeschouwing op Sorgdragers beleidsnotitie

P.G. Wiewel

Dading is het tussen dader en slachtoffer van een strafbaar feit afgesproken oordeel dat er geen behoefte is aan strafvervolging. In deze bijdrage gaat de auteur in op het gebruik van dading, de politiek hierbij, uitgangspunten bij strafrechtspleging en het verschil tussen publieke en private aangelegenheden van strafrecht en dading.

Opinie | Opiniërend artikel
juni 1997
AA19970412

De ‘grote leugen’ in een nieuw jasje

F.J.R. van den Linden

In dit opiniërende artikel wordt ingegaan op de invoering van de flitsscheiding. Daarbij kunnen huwelijkspartners het huwelijk omzetten in een geregistreerd partnerschap (art. 1:77a BW) en dit geregistreerd partnerschap vervolgens met wederzijds goedvinden ontbinden (art. 1:80c lid 1 sub c jo. art. 1:80d BW). De auteur betoogt op verschillende gronden dat de invoering van deze vorm van scheiding zonder dat de rechter erin betrokken wordt een kwalijke zaak is.

Opinie | Opiniërend artikel
maart 2001
AA20010153

De aanpak van SLAPPs in het procesrecht: effectieve regeling of symboolwetgeving?

T. Hartlief

Post thumbnail In het actuele, soms giftige klimaat worden journalisten en activisten niet alleen geconfronteerd met geweld, bedreigingen of stalking maar ook met juridisch geweld: Strategic Lawsuits Against Public Participation (SLAPPs). De Europese Commissie kiest voor anti-SLAPP-wetgeving die inzet op vroegtijdige niet-ontvankelijkverklaring en een pittige kostenveroordeling voor eiser. Gaat dit goedbedoelde voorstel SLAPPs effectief aanpakken of is sprake van symboolwetgeving? In deze bijdrage zet de combinatie van beperkte meerwaarde voor de doelwitten van kwaadwillende klagers én mogelijke nadelige consequenties voor serieuze eisers de toon.

Opinie | Opiniërend artikel
januari 2023
AA20230018

De advocaat kan eindelijk doen waarvoor hij is opgeleid?!

E. van de Luytgaarden

Vroeger, heel vroeger was alles beter. De advocaat ging ergens in de ochtend naar zijn kantoor, waar hij rustig zijn krant las, overlegde met zijn confrères en een cliënt te woord stond. Die cliënt had meestal een probleem dat vroeg om brede, niet perse juridische, gerichte aandacht, waarin de advocaat zijn visie op de maatschappij, het recht en de sociale verhoudingen kwijt kon. Het schrijf- en uitzoekwerk dat een dergelijk contact met zich meebracht werd door klerken of assistenten gedaan en de advocaat kon zich weer bezig houden met de voorbereiding van een prachtig pleidooi of het nadenken over recht en rechtvaardigheid. Billable hours waren in deze Bordewijkiaanse tijd de advocaat vreemd. Hij werkte consistent en droeg bij aan vorming van de rechtsstaat maar was geen slaaf van omzet of cliënt. Door de introductie van de hbo-jurist kan in onze overgejuridiseerde tijd, de geest van Bordewijk weer terugkeren in het werk van de advocaat.

Opinie | Opiniërend artikel
november 2004
AA20040773

De afscheiding van de Krim en het internationaal recht

C.M.J. Ryngaert

Post thumbnail De dag na het referendum over de afscheiding van Oekraïne riep de Hoge Nationale Raad van de Krim op 11 maart 2014 de onafhankelijkheid van de Krim uit en verzocht hij andere staten de Krim als een onafhankelijke staat te erkennen. De onafhankelijkheid was slechts een overgangsfase want de Krim zocht, in overeenstemming met de resultaten van het referendum, vervolgens aansluiting bij de Russische Federatie. Op 18 maart 2014 ondertekenden de leiders van de Krim en de Russische Federatie formeel een toetredingsakkoord. In deze opinie reflecteert de auteur over de vraag of een entiteit zoals de Krim eenzijdig haar onafhankelijkheid kan uitroepen, zich kan afscheiden van de moederstaat, en zich gebeurlijk bij een andere staat kan voegen.

Opinie | Opiniërend artikel
juni 2014
AA20140438

De autonomie van de rechtstaal

R.G.M.E. Foqué

In dit opiniërende artikel wordt ingegaan op taal als uniek instrument voor juristen en wordt een analyse opgenomen hoe deze taal wordt gebruikt en welk doel deze kan en moet dienen volgens de auteur.

Opinie | Opiniërend artikel
september 1995
AA19950675

De bancaire strijd

F.M.A. ´t Hart

Post thumbnail Van banken wordt verlangd dat zij vergaande maatregelen treffen om witwassen te voorkomen. De wetgeving wordt steeds strenger en het toezicht steeds intensiever. Verschillende Nederlandse banken zijn geconfronteerd met enorme boetes van toezichthouders en zelfs strafvervolging dreigt. Maar is het terecht dat banken deze maatregelen moeten treffen om witwassen door hun cliënten te voorkomen? Is dat niet het uitbesteden van een overheidstaak die niet behoort tot het bancaire bedrijf?

Opinie | Opiniërend artikel
juni 2020
AA20200539

Resultaat 37–48 van de 419 resultaten wordt getoond