Resultaat 385–396 van de 400 resultaten wordt getoond

Wat juristen van apen kunnen leren

H. Gommer

Post thumbnail De mens is evolutionair succesvol omdat hij in staat is tot zeer complexe vormen van samenwerking. Door samen te werken heeft hij zich temidden van allerlei bedreigende omstandigheden weten te handhaven. Dit deed hij aanvankelijk in kleine groepen van jager-verzamelaars. Deze groepen wisten dankzij de instelling van al dan niet geschreven normen – die toegeschreven werden aan de goden – samen te werken als volk of staat. Zonder regels is immers geen afstemming mogelijk en is er dus geen samenwerking op hoog niveau. Het is op het niveau van de groepssamenwerking dat biologie en recht elkaar raken. In dit artikel wordt samenwerking als raakvlak tussen biologie en recht nader onderzocht.

Opinie | Opiniërend artikel
december 2013
AA20130921

Wat te denken van wraking?

E. Bauw

Post thumbnail Het strafproces tegen Geert Wilders heeft de rechtsfiguur ‘wraking’ op de kaart gezet. Wraking is lang een rustig bezit geweest, een meubelstuk in het procesrecht. De laatste jaren – al vóór het Wilders-proces – is hierin verandering gekomen. Het aantal wrakingen is in een aantal jaren tijd explosief gestegen en in inhoudelijke zin worden de grenzen van het wrakingsmiddel getest en verkend. Hier bespreek ik kort welke verklaringen voor deze ontwikkeling kunnen worden gegeven en hoe deze moet worden geduid.

Opinie | Opiniërend artikel
maart 2011
AA20110202

Wat te doen met ‘draaideurpraktijken’ van politici?

Integriteitsregels voor het vervullen van functies in de particuliere sector na een ministerschap

P.P.T. Bovend'Eert

Post thumbnail

De overstap van oud-ministers onmiddellijk na hun aftreden naar functies in de particuliere sector roept in de publieke opinie steeds vaker vragen op uit een oogpunt van schijn van belangenverstrengeling. Onlangs is een regeling vastgesteld die het verrichten van lobbyactiviteiten door oud-ministers op hun vroegere beleidsterrein op ministeries verbiedt. Is dit lobbyverbod voldoende of moet een verdergaande regeling worden getroffen?

Opinie | Opiniërend artikel
februari 2018
AA20180124

Wat weet mijn auto nog meer?

Juridische bescherming 'by design' in tijden van het Internet van de Dingen

M. Hildebrandt

Post thumbnail

Deze bijdrage gaat in op de datastromen die vrijkomen bij de introductie van ‘connected and autonomous driving’ en onderzoekt de mogelijke implicaties van technieken als machinaal leren voor fundamentele rechten zoals privacy en gegevensbescherming, alsmede een aantal grondbeginselen van het recht, met name proportionaliteit, transparantie, en de mogelijkheid zich te verzetten tegen geautomatiseerde beslissingen.

Opinie | Opiniërend artikel
februari 2017
AA20170097

Water als ordenend beginsel

A. van Hall

De kernvraag van dit artikel luidt: in hoeverre vereist de ordeningsregelgeving, zoals die anno 1997 nog vrij sectoraal is ingericht, bij¬stelling in het licht van te verwachten maatschap¬pelijke ontwikkelingen, zowel bij de overheden, de markt, particuliere belangenorganisaties als ten aanzien van de individuele burgers?

Opinie | Opiniërend artikel
november 1997
AA19970786

Weg met het aio-stelsel!

R.J.Q. Klomp

Opiniërend artikel waarin de auteur pleit voor betere omstandigheden voor aio's. Volgens de auteur krijgen aio's te weinig tijd, geld en ruimte om hun proefschrift te voltooien en hebben zij een slechte rechtspositie in vergelijking met bijvoorbeeld hoogleraren of universitair docenten.

Opinie | Opiniërend artikel
december 1994
AA19940798

Werkgeversaansprakelijkheid bij burnout

S.D. Lindenbergh

Op 11 maart 2005 heeft de Hoge Raad besloten dat een werkgever aansprakelijk kan zijn voor een burnout van zijn werknemer. Dit artikel behandelt de recente ontwikkelingen en de nieuwe zaken omtrent deze problematiek.

Opinie | Opiniërend artikel
september 2005
AA20050722

Who is taking (back) control of Brexit?

Assessing the implications of the UK Supreme Court decision in Miller

D.W. Carter

Post thumbnail

On 24 January 2017, the UK Supreme Court rendered its judgment in the highly-anticipated Miller v Secretary of State for Exiting the EU. By an 8-3 majority, the court held that in order to start the formal process of leaving the EU, the Government must first seek the approval of Parliament. But despite the controversy surrounding the case, are its likely effects on the immediate Brexit process limited?

Opinie | Opiniërend artikel
april 2017
AA20170301

Who’s afraid of Rood, Donner en Kaya? Over eenheid in ons duaal ontslagstelsel

A.R. Houweling

Post thumbnail Het kunstwerk Who’s Afraid of Red, Yellow and Blue III van Barnett Newman werd in 1986 door bezoeker aan het Stedelijk Museum aan flarden gesneden. Een regelrechte ramp voor de kunstwereld. Dit kunstwerk moest dan ook koste wat het kost worden hersteld en behouden blijven voor de toekomstige generaties. Het doek werd daarom voor restauratie verscheept naar Amerika. Toen voltrok zich wellicht een nog veel grotere ramp. De restaurateur bleek het kunstwerk niet volgens de vaste rituelen te hebben benaderd. Nee, in plaats van zorgvuldig herstel met gebruik van originele kleuren en materialen, bracht Goldreyer met een verfrollertje en wat ‘gewoon rode verf’ het kleurenspektakel weer in evenwicht. Kunstcritici spreken er tot op de dag van vandaag schande van. De geschiedenis van Newmans meesterwerk, roept associaties op met de voortdurende discussie over de herziening van ons duaal en preventieve ontslagstelsel.

Opinie | Opiniërend artikel
november 2011
AA20110789

Wie heeft recht op rechtvaardigheid?

Toekomstige generaties en klimaatrechtvaardigheid

L.M. Henderson

Post thumbnail Klimaatrechtvaardigheid dwingt ons na te denken over het subject van rechtvaardig­heid. Mensen overal ter wereld, niet-menselijke dieren, de natuur en toekomstige generaties worden in de discussie over klimaatrechtvaardigheid genoemd als potentiële gerechtigden van rechtvaardigheid. Deze bijdrage richt zich op deze vele mogelijke subjecten van rechtvaardigheid. Ik introduceer een opvatting van rechtvaardigheid die de noodzaak van gelijke participatie van alle betrokkenen in het politieke debat over rechtvaardigheid benadrukt. Vervolgens spits ik mijn onderzoek toe op toekomstige generaties. Deze invalshoek laat duidelijk zien wat de fundamentele uitdaging is van rechtvaardigheid. Ik sluit af met een aantal concrete oplossingen.

Opinie | Opiniërend artikel
juni 2020
AA20200558

Wie zijn er betrokken bij en verantwoordelijk voor de deugdelijkheid van een deskundigenrapport?

R.W.M. Giard

Post thumbnail

Is een deskundige slechts een solist die gevraagd wordt voor een bepaalde taak, een huurling die komt en weer gaat? Nader beschouwd, opereert iedere expert binnen een geformaliseerd sociaal systeem – de juridische procedure – waaraan procespartijen, hun rechtsvertegenwoordigers en de rechter participeren. Iedere expert behoort bovendien tot een bepaalde beroepsgroep. Het deskundigenrapport vervult een essentiële rol bij het proces van waarheidsvinding. Maar wie dragen welke verantwoordelijkheid voor dit systeem en wie waarborgen de juistheid van de aanpak van het deskundigenonderzoek en de betrouwbaarheid van het rapport? Een breder gedragen verantwoordelijkheid en vooral professionelere aanpak van het deskundigenbericht is hier hard nodig.

Opinie | Opiniërend artikel
maart 2018
AA20180216

Wijziging van de tenlastelegging in hoger beroep en het belang van een goede procesorde

T.M. Schalken

In dit opiniërende artikel wordt naar aanleiding van het Tjoelker-arrest (HR 2 november 1999, NJ 2000, 174) ingegaan op de wijzinging van de tenlastelegging in hoger beroep en de mogelijk strijd daardoor met het ne bis in idem-beginsel en de goede procesorde.

Opinie | Opiniërend artikel | Overig | Rode draad | Rechstmiddelen
maart 2001
AA20010150

Resultaat 385–396 van de 400 resultaten wordt getoond