Opiniërend artikel

Resultaat 13–24 van de 419 resultaten wordt getoond

Analyse van naleving met behulp van de Tafel van 11

J. van Erp

Aan de hand van het analysemodel De Tafel van 11 (T11) kan worden nagegaan welke beleving een bepaalde doelgroep bij bepaalde regels heeft. In dit betoog wordt benadrukt dat onderzoek naar de naleving van regels erg belangrijk is en hoe dit met behulp van het analysesysteem T11 kan geschieden.

Opinie | Opiniërend artikel
maart 2006
AA20060193

Anne Frank is van mij

C.P.L. van Woensel

Post thumbnail Twee stichtingen strijden om de hegemonie over Anne Frank-merken. Goede-doelenclubs of niet, op hun gekissebis over wie de nagedachtenis van Anne Frank mag propageren, zit niemand te wachten. Hun conflict is wel een uitgelezen aanleiding om te discussiëren over heikele onderwerpen. Zo is het vreemd dat bekende boektitels als Het Achterhuis na de periode van auteursrechtelijke bescherming opnieuw van een gebruiksmonopolie kunnen worden voorzien – als merk. En we hebben het hier over een beroemde persoon uit de vaderlandse geschiedenis, in dit geval tevens een symbool van de holocaust. Wat doen claims op het alleenrecht daar eigenlijk? De auteur voelt steeds meer voor een ‘witte lijst’ met tekens die vrij dienen te blijven van merkpretenties. Daar knapt de samenleving van op.

Opinie | Opiniërend artikel
mei 2013
AA20130372

Arms and the man: The US Supreme Court anno domine 2008

H. Kurzbauer

In dit engelstalige artikel wordt ingegaan op het tweede amendement (Second Amendment) van de Amerikaanse Grondwet waarin het recht op wapens bezitten en dragen wordt geregeld. De vraag die hier aan de orde is, of dit recht toekomt aan een individuele burger of aan een militia en in hoeverre een lagere wetgever, van een Staat of een district, hier inbreuk kan en mag maken. Er wordt gekeken naar de taalkundige interpretatie van het amendement en de visie die de verschillende gerechten hier op los hebben gelaten.

Opinie | Opiniërend artikel
juni 2008
AA20080437

Augustus

J.E. Jansen

Deze column over de 2000 jaar geleden overleden keizer Augustus had Jelle Jansen eigenlijk beter niet kunnen schrijven.

Opinie | Column | Opiniërend artikel
september 2014
AA20140633

Banken: houd ze te vriend!

D. Hamwijk

Op 29 juni jongstleden heeft de Commissie Kortmann (hierna: de Commissie) minister Donner per brief ingelicht over haar voorontwerp van de Insolventiewet, waarmee de huidige Faillisse-mentswet zal worden herzien. De vraag is of de Commissie haar doel bereikt met de door haar gedane voorstellen.

Opinie | Opiniërend artikel
oktober 2006
AA20060726

Bekentenis van een rechter: een reaktie

P.L. Bal

Een reactie van Dr. P.L. Bal op de discussie tussen de vicepresident van de arrondissementsrechtbank te 's- Hertogenbosch en professor Crombag, waarbij onder meer zijn onderzoek naar (dwang)communicatie in de rechtszaal in het geding was. Dwangcommunicatie is een kenmerkende eigenschap van de forensische gesprekssituatie. Maar, een krachtige (dwangcommunicatieve) verhoortechniek maakt men openlijk inbreuk op de in ons strafprocesrecht verankerde beginselen van een 'fair trial'. De rechterlijke uitspraak dat een krachtige vorm van dwangcommunicatie nodig is, omdat 'zonder die dwang de meeste verdachten helemaal niet aan communicatie zouden meewerken', is in flagrante strijd te zijn met beginselen van een goede procesvoering, meent P.L. Bal. Volgens hem is rechtspleging geen zuiver juridische aangelegenheid is. Hierbij spelen sociale en psychische faktoren een belangrijke rol. Dhr. Bal wil graag de noodzaak van nader sociaalwetenschappelijk onderzoek naar de Strafrechtspleging onderstrepen.

Opinie | Opiniërend artikel
november 1989
AA19890921

Beoordeling van politiegeweld: tuchtrecht eerst

M. van der Steeg, J.S. Timmer

Een rechtsstaat moet voorzien in een onafhankelijke toetsing van politiegeweld. Momenteel vindt die vooral via het strafrecht plaats, dat niet primair is bedoeld om professionele handelingen van welke professie ook te beoordelen, ook niet het ambtshalve handelen van agenten met een wettelijke bevoegdheid tot geweldgebruik. De politie zou een eigen tuchtrechtelijk systeem moeten krijgen voor het trekken van lering, het corrigeren van ongewenste situaties en handelingen, genoegdoening voor het slachtoffer en voor de doorontwikkeling van het vakmanschap. Het vermogen van de politie tot kritische zelfreflectie is daarvoor een voorwaarde.

Opinie | Opiniërend artikel
maart 2016
AA20160171

Berechting van 16- en 17-jarigen volgens het volwassenenstrafrecht op grond van de ernst van het feit: gebrek aan een duidelijke visie

K.E. Hepping, E. Huls

Deze bijdrage betreft de mogelijkheid om 16- en 17-jarige plegers van strafbare feiten volgens het volwassenensanctierecht te veroordelen (art. 77b Sr). Na een toelichting op het Nederlandse jeugdstrafrecht en het internationaal kinderrechtenkader, wordt stilgestaan bij de vraag of het in artikel 77b Sr opgenomen criterium ‘ernst van het feit’ voldoende houvast biedt en consistentie in de praktijk waarborgt. Betoogd wordt dat een duidelijke visie over deze toepassingsgrond mist en dat het debat hierover gaande moet worden gehouden.

Opinie | Opiniërend artikel
juni 2023
AA20230448

Bescherming van de gemolesteerde agent

S.D. Lindenbergh

Opinie | Opiniërend artikel
juni 2000
AA20000434

Beslissen met onzekerheid

C.P.M van Houte

Juristen worden geacht gespecialiseerd te zijn in het nemen van moeilijke beslissingen. Veel van die be¬slissingen betreffen situaties met onzekerheid. Het is dan ook op zijn minst verbazingwekkend dat in de juridische opleiding niet of nauwelijks aandacht aan beslissen met onzekerheid wordt besteed.

Opinie | Opiniërend artikel
januari 1995
AA19950025

Bestuurlijke verplaatsing bij demonstraties

J.G. Brouwer, B. Roorda

Post thumbnail

Bestuurlijke verplaatsing van demonstranten die weigeren gehoor te geven aan de opdracht van de burgemeester om de betoging te beëindigen en uiteen te gaan op basis van een noodbevel, is niet in overeenstemming met artikel 15 Grondwet. Dat schrijft voor dat vrijheidsontneming altijd een formeel wettelijke grondslag heeft. Een noodbevel heeft dit niet. Zou artikel 176a Gemeentewet, waarin de bestuurlijke ophouding is geregeld, misschien een zodanige basis kunnen verschaffen voor deze tot nu toe omstreden bestuurlijke praktijk?

Opinie | Opiniërend artikel
juni 2022
AA20220452

Betere waarborgen voor de werkwijze van inlichtingendiensten

N.A.N.M. van Eijk

Post thumbnail Inlichtingendiensten spelen een belangrijke rol bij het waarborgen van de rechtsstaat. Zij zorgen er mede voor dat fundamentele rechten worden gehandhaafd. Tegelijkertijd beschikken deze diensten over bijzondere bevoegdheden waartegenover bijzondere waarborgen moeten staan. In de groeiende informatiesamenleving wordt meer en meer digitale informatie gegenereerd. Informatie waar inlichtingendiensten meer en meer geïnteresseerd in zijn. Dit creëert nieuwe dilemma’s.

Opinie | Opiniërend artikel
juni 2016
AA20160436

Resultaat 13–24 van de 419 resultaten wordt getoond