Resultaat 217–228 van de 253 resultaten wordt getoond

Right is the child of law

H.T.M. Kloosterhuis, C.E. Smith

De één vindt universele, ‘natuurlijke’ mensenrechten maar onzin, zoals Jeremy Bentham. Anderen denken er genuanceerder over, zoals J.R. Searle en H.L.A. Hart. Daarover gaat deze aflevering van ‘5 minuten rechtsfilosofie’ van Harm Kloosterhuis & Carel Smith.

Perspectief | Column
November 2020
AA20201086

Rode draad ‘Recht en Ethiek’

De ethiek van het recht

Ars Aequi Libri, H. van der Tas, J. van Wielink, C. Zijderveld

In dit redactionele artikel wordt een inleiding gegeven op de Rode draad voor het jaar 1998 'Recht & Ethiek'.

Overig | Rode draad | Recht en ethiek | Verdieping | Verdiepend artikel
Januari 1998
AA19980005

Ruimte door regels

P.C. Westerman

Post thumbnail Nationale wetgevers en lokale regelgevers lijken het over één ding eens te zijn: een teveel aan regels zorgt voor ‘druk’. Gestreefd moet worden naar een ‘regellichte’ omgeving. Maar zijn regels altijd drukkend? Leidt vermindering van regels altijd tot meer vrijheid? In dit artikel onderscheidt Pauline Westerman verschillende soorten regels, analyseert en bekritiseert zij een vaak aangeprezen strategie ter vermindering van de regeldruk en tot slot draagt zij enkele alternatieven aan.

Verdieping | Verdiepend artikel
Oktober 2012
AA20120720

Sancties

M. Henket

Dit artikel is het eerste in een reeks over sancties. Het beoogt enkele oriëntatiepunten te bieden waaraan in latere bijdragen gerefereerd zou kunnen worden. Na een voorstel tot begripsbepaling (paragraaf 2) volgt een korte vergelijking van de wijze van sanctionering in de verschillende rechtsgebieden (paragraaf 3). Paragraaf 4 behandelt het onderscheid tussen punitieve, reparatoire en andersoortige sancties. De overige paragrafen zijn gewijd aan criteria voor sanctionering. Dat daarbij relatief veel aandacht uitgaat naar de procedure sluit niet alleen aan bij ontwikkelingen in het geldende recht, maar ook bij de aandacht in de rechtsfilosofie voor procedurele rationaliteit en legitimiteit.

Overig | Rode draad | Sancties
Januari 1997
AA19970006

Sisters in law: over huiselijk geweld en de pathologie van het recht

I. van Domselaar

In dit artikel wordt aan de hand van het thema 'recht en film' in gegaan op het feit dat sociale regels de werking van rechtsregels kunnen beïnvloeden. Er wordt ingegaan op de benadering van de werkelijkheid en op welke wijzen regels kunnen werken op het gedrag van mensen.

Verdieping | Studentartikel
Oktober 2008
AA20080762

Soevereiniteit

M. de Blois

Post thumbnail In deze bijdrage onderzoekt Matthijs de Blois de verschillende gezichten van het concept soevereiniteit, door de geschiedenis van de ontwikkeling ervan uiteen te zetten en enkele actuele onderwerpen aan bod te laten komen.

Verdieping | Verdiepend artikel
Januari 2014
AA20140025

Soevereiniteit in eigen kring

A. Soeteman

Post thumbnail

In de 19e eeuw werd in de orthodox protestants-christelijke zuil het leerstuk van de soevereiniteit in eigen kring ontwikkeld. In de eerste helft van de eeuw daarna werd dit leerstuk met name aan de VU verder gefundeerd en uitgewerkt. Maar momenteel horen we er niet zo veel meer over. In het Ars-Aequi-redactioneel uit november 2012 wordt betwijfeld of het beginsel in onze ontzuilde wereld nog wel even relevant is als voorheen. Hebben we nog wat aan het beginsel? In de politieke filosofie, maar ook in het recht? 

Overig | Rode draad | Historische wortels van het recht
Februari 2013
AA20130160

Solidariteit en corona: lessen uit het verleden

L. van den Berge

Het algemeen belang vereist soms dat de overheid maatregelen neemt die sommigen met een onevenredig zware last opzadelen. Wie buitenproportioneel getroffen is, heeft soms recht op schadevergoeding, ook al is het overheidshandelen op zichzelf rechtmatig. Aldus luidt althans de strekking van een opmerkelijk arrest van het Hof van Friesland uit 1611. In de coronacrisis komt het goed van pas dat arrest nog eens zorgvuldig te bestuderen.

Blauwe pagina's | Spraakmakende Zaken
Februari 2021
AA20210108

Staat van verwarring

Over euthanasie, vergevorderde dementie en het recht op leven

B.C. van Beers

Post thumbnail Mag een arts op grond van een eerder opgestelde euthanasieverklaring het leven van haar diep demente patiënt beëindigen, omdat zij meent dat er sprake is van uitzichtloos, ondraaglijk lijden, zelfs als de inmiddels wilsonbekwaam geworden patiënt zelf expliciet zegt (nog) niet dood te willen? Onlangs beantwoordde de rechtbank Den Haag deze vraag bevestigend. Dit artikel biedt een kritische juridische en rechtsfilosofische analyse van het vonnis.

Opinie | Opiniërend artikel
Februari 2020
AA20200141

Strafrecht als ultimum remedium Levend leidmotief of archaïsch desideratum?

Levend leidmotief of archaïsch desideratum?

J.H. Crijns

Post thumbnail Elke rechtenstudent wordt tijdens zijn studie geconfronteerd met de gedachte dat het strafrecht moet worden beschouwd als ultimum remedium; alleen als (is gebleken dat) geen enkel ander middel geschikt is, dient te worden gekozen voor de inzet van het strafrecht. De in de toepassing van het strafrecht besloten liggende gedachte van subsidiariteit gaat in die zin reeds aan het gehele strafrecht vooraf. Het is echter geen geheim dat de ultimum remedium-gedachte het de laatste jaren moeilijk heeft.

Verdieping
Januari 2012
AA20120011

Summum ius summa iniuria

H.T.M. Kloosterhuis, C.E. Smith

In deze column bespreken Carel Smith & Harm Kloosterhuis Erasmus en Radbruch die op hun beurt de rechtsspreuk 'summum ius summa iniuria' van Cicero bespreken.

Perspectief | Column
April 2021
AA20210416

The Collapse of American Criminal Justice – W.J. Stuntz

M.A.H. van der Woude

Post thumbnail The Collapse of American Criminal Justicewerd door rechtsgeleerde William Stuntz afgerond op zijn sterfbed. Daardoor heeft hij niet meer kunnen meemaken wat het boek teweeg heeft gebracht. Maartje van der Woude bespreekt in deze bijdrage het boek, dat volgens haar verplichte kost zou moeten worden voor Nederlandse juridische masterstudenten.

Literatuur | Boekbespreking
Januari 2014
AA20140073

Resultaat 217–228 van de 253 resultaten wordt getoond