Resultaat 205–216 van de 253 resultaten wordt getoond

Rechtmatigheid en behoorlijkheid

P. Rijpkema

In deze amuse wordt door de auteur in gegaan op de verhouding tussen de toetsingsnorm (behoorlijkheid) die de 25-jarige Nationale ombudsman hanteert bij haar oordeel en de rechtmatigheidstoetsing.

Opinie | Amuse
December 2007
AA20070931

Rechtsbeginselen en de morele eenheid van het recht

Dworkins constructivisme

K. Raes

Artikel behorend bij het bijzonder nummer over rechtsbeginselen waarin de verschillen tussen regels en beginselen centraal staan. In het artikel wordt ingegaan op de collisie van regels of beginselen, de visie van Dworkin op integer recht, juridisch constructivisme en rechtsbeginselen als optimaliseringsgeboden.

Bijzonder nummer | Rechtsbeginselen
Oktober 1991
AA19910773

Rechtsbeginselen en natuurrecht

D.H.M. Meuwissen

Het is de bedoeling in deze bijdrage iets op te merken over rechtsbeginselen vanuit natuurrechtelijk gezichtspunt. De structuur van het betoog — bestaande uit een vijftal paragrafen — is de volgende. Eerst wordt iets gezegd over de betekenis van 'natuurrechtelijk'. Vervolgens komt in een voorlopige analyse de betekenis van het begrip rechtsbeginsel ter sprake. Tenslotte komen structuur en inhoud van rechtsbeginselen aan de orde, waarbij tevens wordt ingegaan op de vragen welke door de redactie aan de auteurs zijn gesteld. Het artikel wordt afgesloten met een korte literatuuraantekening.

Bijzonder nummer | Rechtsbeginselen
Oktober 1991
AA19910730

Rechtsbeginselen en rechtspositivisme

P.W Brouwer

Artikel over hoe rechtsbeginselen spelen bij rechtspositivisme. In het artikel wordt daarbij met name ingegaan op de overeenkomsten en verschillen die bestaan tussen rechtsregels en rechtsbeginselen.

Bijzonder nummer | Rechtsbeginselen
Oktober 1991
AA19910757

Rechtsfilosofische annotaties

A.M. Hol, R. Janse, H.S. Taekema

Post thumbnail

Deze bundel bevat ruim 30 Rechtsfilosofische annotaties bij klassieke en minder bekende rechterlijke uitspraken.

9789069165752 - 20-8-2007

Rechtsfilosofische annotaties (Digitaal boek)

A.M. Hol, R. Janse, H.S. Taekema

Post thumbnail

Deze bundel bevat ruim 30 Rechtsfilosofische annotaties bij klassieke en minder bekende rechterlijke uitspraken.

9789069165752 - 20-8-2007

Rechtsvraag (270) privaatrecht

Suykerland BV

L.H.A.J.M. Quant, M.V. Ulrici

Rechtsvraag die in het teken staat van de Rode draad 1998 'Recht & Ethiek' waarbij een rechtsfilosofische kwestie aan de orde is bij een ontslagzaak waarbij verschillende morele kwesties een rol spelen.

Overig | Perspectief | Rechtsvraag | Rode draad | Recht en ethiek
Maart 1998
AA19980221

Rechtszekerheid: Vervlogen Dromen

N.F. van Manen

Auteur betoogt dat er steeds minder sprake is van waarden die voor eenieder gelden. Volgens de auteur is er steeds meer sprake van rechtspluralisme. Dit kan een probleem opleveren indien verschillende subculturen met ieder eigen normen en waarden met elkaar in conflict komen. De auteur bepleit dan ook dat rechtseenheid vervlogen is en niet meer bestaat. Rechtspluralisme kan dan ook een weerstand bieden tegen discriminatie.

Opinie | Opiniërend artikel
December 1998
AA19980956

Rechtvaardigheid als afdwingbaarheid

P.C. Westerman

Post thumbnail

Wie op zoek gaat naar de rechtvaardigheid in de geschriften van Hugo de Groot, algemeen beschouwd als ‘de grondlegger’ van het internationale recht, schrikt zich in eerste instantie een hoedje. De Groot mag dan een universeel en eeuwig recht willen vestigen dat zelfs blijft gelden in tijden waar de wapenen de (burger)wetten het zwijgen op hebben gelegd, maar dat recht lijkt op het eerste gezicht nogal harteloos. Pauline Westerman plaatst de rechtvaardigheidsgedachte van Hugo de Groot in de juiste context.

Blauwe pagina's | Rechtvaardigheid
April 2018
AA20180276

Rechtvaardigheid in het boeddhisme: de wet van karma

A. van der Braak

Post thumbnail Westerse visies op rechtvaardigheid gaan vaak uit van transcendente universele principes die de grondslag vormen voor normen en waarden. Rechtvaardigheid in het boeddhisme is echter niet gebaseerd op een transcendent principe, maar op de immanente wetmatigheid van karma en wedergeboorte: wezens worden herboren aan de hand van de aard en kwaliteit van hun handelingen.

Blauwe pagina's | Rechtvaardigheid
December 2018
AA20180980

Regels en legitimiteit: bedoelde en onbedoelde effecten van regelgeving

N.J.H. Huls

In mei 2006 besloot Rita Verdonk, de toenmalige minister voor het vreemdelingenbeleid, het paspoort van het Tweede Kamerlid voor de VVD, Ayaan Hirsi Ali, in te trekken. In een recent arrest had de Hoge Raad beslist dat het liegen over de identiteit een reden kon zijn om iemands nationaliteit met terugwerkende kracht te laten vervallen. Daarom besloot minister Verdonk het paspoort van haar partijgenoot in te trekken. Omdat Ayaan had gelogen over haar ware naam, kon de minister niet anders beslissen, zei zij, want: ‘regels zijn regels’ en die gelden voor iedereen. Vervolgens gingen kamerleden en de minister in het parlement een hele avond met elkaar in debat over de vraag over hoeveel discretionaire ruimte de minister beschikte om van een regel af te wijken. Politici en bestuurders klagen wel over rechters, die zich te veel met politiek zouden bezighouden, maar in dit parlementaire debat vond het tegenovergestelde plaats. De minister en volksvertegenwoordigers redetwistten als een soort pseudo-annotatoren met elkaar over de ruimte die de jurisprudentie van de Hoge Raad liet voor afwijking in individuele gevallen van regels die zij zelf hadden opgesteld!

Bijzonder nummer | Multidisciplinaire bestudering van de rechtswetenschap
November 2007
AA20070862

Regels van redelijke rechtsvinding

H.T.M. Kloosterhuis, C.E. Smith

Post thumbnail

Gelden voor discussies over de interpretatie van rechtsnormen regels van redelijkheid? In deze bijdrage wordt deze vraag bevestigend beantwoord. Op grond van theoretische en empirische overwegingen wordt betoogd dat rechtsvinding een gestructureerde, regelgeleide activiteit is. In het betoog staan drie vragen centraal: welke interpretatieproblemen kun je onderscheiden, welke methoden zijn er om deze interpretatieproblemen op te lossen en welke regels gelden er voor het gebruik van die methoden?

Perspectief | Perspectiefartikel
Juni 2021
AA20210642

Resultaat 205–216 van de 253 resultaten wordt getoond