Resultaat 25–36 van de 363 resultaten wordt getoond

Borgtocht aangegaan ten behoeve van normale uitoefening bedrijf vennootschap?

A.J.M. Nuytinck

Hoge Raad 13 juli 2018, nr. 17/03820, ECLI:NL:HR:2018:1220 (Rabobank/X) Verbintenissenrecht, huwelijksvermogensrecht. Vernietigbaarheid borgtochtovereenkomst wegens ontbreken toestemming echtgenote (art. 1:88 lid 1 onder c i.v.m. art. 1:89 lid 1 BW)? Reikwijdte uitzondering van artikel 1:88 lid 5 BW. Rechtshandeling ten behoeve van normale bedrijfsuitoefening?

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Oktober 2018
AA20180816

UCERF 12 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Brexit en de gevolgen voor het familierecht: Trekt de mist boven de Noordzee nog op?

S. Verburgt

De gevolgen van de Brexit voor familierechtelijke vraagstukken.

UCERF 9 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Brussels IIbis: tijd voor bepaalde wijzigingen

T. Kruger

In deze bijdrage wordt de herziening van de voor het internationale familierecht belangrijke Brussel IIbis Verordening door Thalia Kruger ter hand genomen.

UCERF 10 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Cassatie in familiezaken

K. van Stratum

Procesrechtelijke aspecten van het familierecht zijn vaak een wat onderbelicht onderwerp, terwijl uit deze bijdrage van Katrien van Stratum blijkt dat een goede kennis van het procesrecht veel impact kan hebben op de uitkomst. Zij gaat in op de praktische vraag op welke punten de advocaat direct invloed heeft, niet alleen in eerste aanleg, maar juist ook in hoger beroep.

Commanditaire ondervennootschap tussen echtgenoten

J.W. Zwemmer

Hoge Raad 12 februari 1997, nr. 31 394, ECLI:NL:HR:1997:AA2098, BNB 1997/176 Arrest en noot over een commanditaire vennootschap tussen echtgenoten met de man als beherend vennoot en vrouw als commanditair vennoot. Het vermogen van de commanditaire vennootschap bestaat uit het tot de huwelijksgemeenschap behorende aandeel van de man in een maatschap van dierenartsen en enig buitenvennootschappelijk vermogen. De vrouw drijft met haar commanditaire deelname een onderneming als zij gerechtigd is tot een eventueel batig liquidatiesaldo.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Maart 1998
AA19980196

Conflictoplossing en scheidingsrecht

L.M. Coenraad

Post thumbnail

Het scheidings(proces)recht benaderd vanuit het actuele perspectief van conflictoplossing. Centraal staat de wijze waarop scheiding wordt verkregen en de gevolgen moeten worden geregeld.

9789069169156 - 13-1-2011

Conflictoplossing en scheidingsrecht (Digitaal boek)

L.M. Coenraad

Post thumbnail

Het scheidings(proces)recht benaderd vanuit het actuele perspectief van conflictoplossing. Centraal staat de wijze waarop scheiding wordt verkregen en de gevolgen moeten worden geregeld.

9789069169156 - 13-1-2011

De ‘grote leugen’ in een nieuw jasje

F.J.R. van den Linden

In dit opiniërende artikel wordt ingegaan op de invoering van de flitsscheiding. Daarbij kunnen huwelijkspartners het huwelijk omzetten in een geregistreerd partnerschap (art. 1:77a BW) en dit geregistreerd partnerschap vervolgens met wederzijds goedvinden ontbinden (art. 1:80c lid 1 sub c jo. art. 1:80d BW). De auteur betoogt op verschillende gronden dat de invoering van deze vorm van scheiding zonder dat de rechter erin betrokken wordt een kwalijke zaak is.

Opinie | Opiniërend artikel
Maart 2001
AA20010153

UCERF 7 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

De (on-)mogelijkheden van een ‘ouder-kind’-financiering

G. Doull

In deze bijdrage wordt uitgebreid stil gestaan bij de rol van de ouders in geval het kind te weinig inkomen heeft om zijn droomhuis te kunnen kopen.

UCERF 9 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

De (on)mogelijkheid van sharia in Nederland

M.S. Berger

Deze bijdrage stelt de (On)mogelijkheid van sharia in Nederland ter discussie. Over de vraag wat onder de sharia moet worden verstaan bestaan veel misverstanden.

De Arubaanse en de Curaçaose verwekker en de nationaliteit van het door hen postnataal erkende kind

A.J.M. Nuytinck

Hoge Raad 26 januari 2007, nr. R05/153HR, ECLI:NL:HR:2007:AZ1634, LJN: AZ1624, NJ 2007, 73 (Arubaanse zaak) en Hoge Raad 26 januari 2007, nr. R05/125HR, ECLI:NL:HR:2007:AZ1624, LJN: AZ1634 (Curaçaose zaak) Vaststelling Nederlanderschap; kind van niet-Nederlandse moeder dat na zijn geboorte door Nederlander wordt erkend; postnatale erkenning in combinatie met gerechtelijk bewijs van het verwekkerschap met het oog op de toepassing van artikel 4 Rijkswet op het Nederlanderschap (hierna: RWN) is gelijk te stellen met gerechtelijke vaststelling van het vaderschap in de zin van artikel 1:207 BW; artikel 26 Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (hierna: IVBPR).

Annotaties en wetgeving | Annotatie
April 2007
AA20070354

De beperkte, eenvoudige gemeenschap van een huurrecht van buiten iedere huwelijksvermogensrechtelijke gemeenschap gehuwde echtgenoten

A.J.M. Nuytinck

Hoge Raad 14 december 2007, nr. C06/109HR, ECLI:NL:HR:2007:BA4202, LJN: BA4202 Annotatie bij een arrest van de Hoge Raad over voortzetting van het huurgenot na echtscheiding van echtgenoten die buiten enige gemeenschap van goederen zijn gehuwd. Aan de orde komen verrekening na overbedeling bij gebruik van de huurwoning, verhouding tussen huwelijks- en eenvoudige gemeenschap.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Maart 2008
AA20080218

Resultaat 25–36 van de 363 resultaten wordt getoond