Resultaat 49–60 van de 345 resultaten wordt getoond

De onder uitsluitingsclausule verkregen grond en de daarop gebouwde nieuwe woning: nominaliteitsleer of beleggingsleer?

A.J.M. Nuytinck

Hoge Raad 15 februari 2008, nr. C06/262HR, ECLI:NL:HR:2008:BC1856, LJN: BC1856, NJ 2008, 110 In deze zaak die is terechtgekomen bij de Hoge Raad is aan de orde in hoeverre een man na de scheiding kan meedelen in de waardestijging van een huis dat privé-eigendom is van zijn ex-vrouw maar dat met gemeenschappelijk geld is gebouwd. De vraag is hierbij of de nominaliteitsleer of de beleggingsleer geldt. In de noot wordt ook dieper ingegaan op nieuwe wetgeving waarin de beleggingsleer verankerd is.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
September 2008
AA20080628

De ondertoezichtstelling herzien – snellere bemoeienis met meer rechtswaarborgen

M.R. Bruning

Post thumbnail De overheid bemoeit zich met gezinnen als er zorgen bestaan over de ontwikkeling van een minderjarige en vrijwillige hulp geen optie (meer) is. In deze bijdrage wordt, aan de hand van de voorstellen met betrekking tot de ondertoezichtstelling in het wetsvoorstel herziening kinderbeschermingsmaatregelen – momenteel aanhangig in de Eerste Kamer – geschetst dat snel(ler) ingrijpen in gezinnen om kinderen te beschermen in het huidige klimaat belangrijker is geworden in verhouding tot het recht op een ongestoord gezinsleven. Daarbij worden verschillende voorstellen tot wijziging van de huidige regeling van ondertoezichtstelling kritisch besproken.

Verdieping | Verdiepend artikel
November 2011
AA20110779

De ondertoezichtstelling van minderjarigen

M. Reinsma

In dit artikel wordt ingegaan op de nieuwe regeling rondom de ondertoezichtstelling van minderjarigen. De regeling verandert de dubbelfunctie van de rechter van controleur van de ondertoezichtstelling en de handhaving ervan. In de wet worden de wetsgeschiedenis en de hoofdlijnen van de nieuwe regeling besproken.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
December 1995
AA19950951

UCERF 5 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

De overlegscheiding: de eerste ervaringen in Nederland

B. Chin-A-Fat

In dit artikel wordt in de eerste plaats de achtergrond van de overlegscheiding geschetst. Vervolgens wordt ingegaan op de ontwikkeling van de overlegscheiding in de Nederlandse praktijk.

De pedagogische tik afgestraft?

S.R. Damminga, B. Degelink

In dit redactionele artikel wordt ingegaan op de corrigerende tik voor kinderen en eventuele strijd daardoor met het strafrecht of internationaal recht.

Opinie | Redactioneel
December 2001
AA20010953

UCERF 14 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

De praktijk van het hoorrecht van minderjarigen: verbeteringen wenselijk?

M.R. Bruning

Een onderwerp dat de laatste jaren meer aandacht heeft gekregen: het recht op participatie van minderjarigen. Mariëlle Bruning gaat in deze bijdrage in op een groot WODC-onderzoek naar de mogelijkheid en wenselijkheid van de uitbreiding van de formele procespositie en het hoorrecht van minderjarigen in familie- en jeugdprocedures. Interessant is dat in het onderzoek een […]

De rechten van het kind belicht; het internationale Verdrag inzake de rechten van het kind

P.J.A. Prinsen, J. Wind

Op 6 februari 1995 heeft Nederland het Verdrag inzake de rechten van het kind geratificeerd door 'ne-derlegging' van de akte van bekrachtiging bij de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties. Op 8 maart 1995 trad het verdrag voor Nederland in werking. In dit artikel wordt dit verdrag besproken. Het valt te hopen dat het een stap in de richting van volledige acceptatie van de rechten van het kind is. Dat het daar nogal aan schort, wordt geschetst middels een vergelijking van de waarborgen van een strafprocedure met die van de (civielrechtelijke) procedure bij het vermoeden van een opvoedingsprobleem.

Verdieping | Verdiepend artikel
Juli 1995
AA19950586

De rechtspositie van ongehuwd en ongeregistreerd samenwonenden zonder samenlevingscontract

A.J.M. Nuytinck

Hoge Raad 10 mei 2019, nr. 18/00773, ECLI:​NL:​HR:​2019:​707 (mrs. C.A. Streefkerk, M.V. Polak, C.E. du Perron, M.J. Kroeze en C.H. Sieburgh; plv. P-G mr. F.F. Langemeijer). Relatievermogensrecht. Samenwoning zonder huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract. Vrouw investeert geld in verbouwing woning van de man. Recht op vergoeding van de investering? Analoge toepassing van artikel 1:87 BW? Gemeenschap in de zin van titel 3.7 BW? Ongerechtvaardigde verrijking door besparing van kosten? Redelijkheid en billijkheid in de zin van artikel 6:2 lid 1 BW.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Juni 2019
AA20190477

De rol van de Raad voor de Kinderbescherming in echtscheidingszaken

Interview met Prof.dr. G.P. Hoefnagels

J.A. van de Hel, I. de Wilde

Prof.dr. G.P Hoefnagels (1927) is emeritus hoogleraar Criminologie, Familie- en Jeugdrecht en scheidingsbemiddelaar. Hij studeerde rechten en psychologie. Hij was van 1950-1954 officier bij de Krijgsraad, van 1954 tot 1956 werkzaam bij de Voogdijraad, daarna research fellow bij de University of California en hoofd onderzoek strafrecht en criminologie(UvA). Van 1969 tot 1992 was hij hoogleraar Criminologie, Familie-en jeugdrecht aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam en van 1987 tot 1995 lid van de Eerste Kamer. Peter Hoefnagels staat onder meer bekend om zijn kritische kanttekeningen bij de rol van de Raad voor de Kinderbescherming in echtscheidingszaken. Hij promoveerde op een handleiding voor rapportage van de Raad en beschreef een methode voor rapportage. Hij was voorzitter van een ministeriële commissie voor een nieuwe organisatie van de jeugdzorg. Nog steeds analyseert en bekritiseert hij raadsrapportages in zijn expertises voor rechtbanken en hoven. Peter Hoefnagels was in 1974 de ontdekker en eerste beoefenaar van scheidingsbemiddeling in Nederland. In zijn methodische scheidingsbemiddeling, beschreven in zijn Handboek Scheidingsbemiddeling, spelen kardinale fasen en uitgangspunten van het juridisch en het psychologisch proces van scheiden, zoals de scheidingsmelding, het ‘paraplugesprek’en de ‘paradoxale toewijzing’ een belangrijke rol. Hij publiceerde veel over bovengenoemde onderwerpen, waaronder het Handboek Scheidingsbemiddeling. Mediation als methode van rechten psychologie. Zijn ideeën vinden hun weerslag in de scheidingsbemiddelingspraktijk en spelen een belangrijke rol in de huidige discussie rond de aanpassing van het Nederlandse scheidingsrecht.

Verdieping | Verdiepend artikel
Oktober 2005
AA20050833

De rol van de rechter in de echtscheidingsprocedure

H. Lenters

Bespreking van een proefschrift op het gebied van het echtscheidingsrecht met als hoofdvraag: Welke redenen zijn er voor rechterlijke tussenkomst in echtscheidingszaken?

Literatuur | Proefschriftbijdrage
Januari 1994
AA19940052

UCERF 11 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

De rol van het IVRK in de Nederlandse familie- en jeugdrechtpraktijk

P.J. Montanus

In deze bijdrage zal aan de hand van wetgeving, jurisprudentie en literatuur worden besproken welke rol het IVRK heeft gespeeld, speelt en kan spelen in de Nederlandse familie- en jeugdrechtpraktijk.

UCERF 11 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

De rol van het sociale netwerk bij (v)echtscheidingen

C. Finkenauer, E. Kluwer, J. van Lawick, J.C. de Schipper, K. Schoemaker, M. Visser

Het artikel maakt een begin met het in kaart brengen van de complexiteit van de sociale context van vechtscheidingen. Het draagt er toe bij kennislacunes te identificeren. 

Resultaat 49–60 van de 345 resultaten wordt getoond