Resultaat 37–48 van de 343 resultaten wordt getoond

De betekenis van religie in het familierecht. Is de gelijkstelling van een religieus huwelijk met het burgerlijke huwelijk opportuun?

Is de gelijkstelling van een religieus huwelijk, zoals een Christelijk of Islamitisch huwelijk, met het burgerlijk huwelijk opportuun?

D. Beke

De bijdrage onderzoekt de wenselijkheid om in België en Nederland religieuze huwelijken dezelfde officiële status te verlenen als het burgerlijke huwelijk. De vraagstelling wordt uitgewerkt aan de hand van het voorbeeld van het islamitische huwelijk.

Bijzonder nummer | Recht & Religie
Juli 2003
AA20030573

UCERF 5 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

De bijzondere curator: het bijzonder curatorschap in de praktijk

L. Hendriks

In deze bijdrage zal ‘de bijzondere curator’ nader worden toegelicht waarbij met name het accent zal komen te liggen op de praktijk.

De discriminatie van de vrouwelijke vader

C.C. de Kluiver, M. Samadi

Op 1 april 2014 is de Wet lesbisch ouderschap in werking getreden. Deze nieuwe wet heeft tot gevolg dat zonder een gerechtelijke adoptieprocedure, de vrouwelijke levensgezel van de biologische moeder als juridische ouder wordt beschouwd. Zowel de bedoelingen van de wetgever, als de politieke vooruitstrevendheid van deze wet zijn prijzenswaardig, maar wat ons betreft had de wetgever zorgvuldiger moeten nadenken over de positie van de biologische vader.

Opinie | Redactioneel
September 2014
AA20140595

De geboorteakte van een interseksuele of ‘niet-geseksueerde’ persoon

A.J.M. Nuytinck

Hoge Raad 30 maart 2007, nr. R06/013HR, ECLI:NL:HR:2007:AZ5686, LJN: AZ5686, RvdW 2007, 357 Op artikel 1:24 BW gegrond verzoek tot doorhaling geslachtsaanduiding in geboorteakte zonder opneming nieuwe geslachtsaanduiding in die akte. Bestaat er ruimte voor aanpassing van de geslachtsaanduiding in de geboorteakte overeenkomstig de overtuiging van de betrokkene omtrent diens geslachtelijke identiteit? Afwijzing verzoek in het onderhavige geval niet in strijd met artikel 8 EVRM.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
September 2007
AA20070685

De heteroseksuele exclusiviteit van het huwelijk na Hoge Raad 19 oktober 1990

C. Waaldijk

In dit artikel dat valt onder de rubriek mensenrechten wordt ingegaan op een viertal rechterlijke uitspraken uit de periode 1988-1990 over het toestaan van een huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht. In het artikel volgt de auteur de rechterlijke wetsinterpretatie en toetsing en gaat in op de rechtsvormende taak ten aanzien van het 'homohuwelijk'.

Verdieping | Verdiepend artikel
Januari 1991
AA19910047

UCERF 7 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

De Hoge Raad en het familierecht

F. Langemeijer

In deze bijdrage wordt onderzocht wat wetenschappers en advocaten kunnen bijdragen om de verschillende wijzen van toetsing van de Hoge Raad en het Europse Hof met elkaar te verenigen.

De Jeugdwet

Jeugdzorg voortaan in handen van gemeenten

M.A.J.M. Buijsen

Post thumbnail Op 1 januari 2015 treedt de Jeugdwet in werking. Deze wet zal het stelsel van jeugdzorg ingrijpend wijzigen. Daarmee komt de regie in handen van de gemeente. Deze krijgt de verantwoordelijkheid om integraal jeugdbeleid te voeren en maatwerk te bieden, afgestemd op de lokale situatie en uitgaand van de individuele behoeften en het eigen probleemoplossend vermogen van de jeugdige, zijn ouders en zijn sociale omgeving. Bij de nieuwe wet zijn echter serieuze kanttekeningen te plaatsen. Daarbij springt in het oog dat de meeste met mensenrechten samenhangen.

Verdieping | Verdiepend artikel
Juni 2014
AA20140443

De Jeugdwet

A.H.W.M. van Beuningen

Op 14 maart is de Jeugdwet gepubliceerd in het Staatsblad. Deze treedt op 1 januari 2015 in werking. De wet heeft tot doel het jeugdstelsel te vereenvoudigen en effectiever te maken en voorziet in de bestuurlijke en financiële decentralisatie naar de gemeenten van alle ondersteuning, hulp en zorg bij opgroeien en opvoeden. In deze bijdrage wordt de Jeugdwet nader toegelicht.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
September 2014
AA20140653

De Lex Van Oven

M.J.A. van Mourik

Vanaf april 2009 verschijnt in Ars Aequi de ‘canon van het recht’ met daarin alles wat je moet weten om bij juridisch triviant een kans te maken. Elke maand komen drie of vier vensters aan bod. De canon is samengesteld door een commissie van gerenommeerde hoogleraren uit verschillende rechtsgebieden en van verschillende faculteiten, te weten: Tineke Cleiren, Corjo Jansen, Tijn Kortmann, Hans Nieuwenhuis, Sacha Prechal en Raymond Schlössels onder voorzitterschap van Jan Lokin.

Overig | Rode draad | Canon van het Recht
Februari 2010
AA20100120

UCERF 5 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

De logeerbuik: draagmoederschap in Nederland

M.J. Vonk

Er bestaat geen specifieke juridische procedure waarmee de draagmoeder het kind kan overdragen aan de wensouders. Hoe kunnen de wensouders dan onder het huidige Nederlands recht de juridische ouders worden van het kind?

De nieuwe Wet wijziging curatele beschermingsbewind en mentorschap

M. Meinema

In deze bijdrage wordt een overzicht gegeven van de voornaamste wijzigingen in de regelingen voor curatele, beschermingsbewind en mentorschap als gevolg van de Wet van 16 oktober 2013 tot wijziging van enige bepalingen in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek inzake curatele, beschermingsbewind en mentorschap.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
November 2014
AA20140853

De nieuwe wettelijke maatregelen in verband met het tegengaan van schijnhuwelijken

D. van Iterson

In dit artikel wordt de wijziging van boek 1 BW besproken waarmee schijnhuwelijken dienen te worden tegengegaan. Allereerst komen de achtergronden en de totstandkoming van de wet aan de orde. Vervolgens wordt de grondrechtenproblematiek aan de orde. Daarna wordt de inhoud van de wet besproken. Aan bod komen het begrip 'schijnhuwelijk', de bevoegdheden, beroepsmogelijkheden en hulpinstrumenten om het fenomeen te onderzoeken. Er wordt afgesloten met een vooruitblik.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
Februari 1995
AA19950117

Resultaat 37–48 van de 343 resultaten wordt getoond