Intellectuele-eigendomsrecht

Resultaat 1–12 van de 270 resultaten wordt getoond

‘Van oude dingen…’

Suske en Wiske - arrest

Ars Aequi Libri, H. Cohen Jehoram

In dit artikel behorende bij de lustrum rode draad 'Van oude dingen...' wordt een arrest en daarbij behorende noot dat in 1984 reeds in Ars Aequi is verschenen en waarin een auteursrecht inbreuk centraal staat doordat er korte striptekeningen worden gepubliceerd.

Overig | Rode draad | Lustrum Rode draad: 'Van oude dingen...'
december 1991
AA19911151

(Dis)harmonie op het gebied van de intellectuele eigendom

D.W.F. Verkade

De intellectuele eigendom (auteurs-, merken-, octrooirecht, en nog een stuk of vijf rechten; hierna: i.e.) levert een prototype op van een rechtsgebied dat het bij harmonisatie 'nooit goed kan doen'. In de afgelopen 25 jaar is de intellectuele eigendom (die volgens het Nieuw BW niet eens meer 'eigendom' zou mogen heten) per deelgebied dermate internationaal vastgepind, dat aan een nationaal harmoniserend Boek 9 NBW zoals Meijers zich dat voorstelde, niet meer valt te denken. Op typische (algemeen)vermogensrechtelijke en rechtshandhavingsonderdelen valt er zonder strijd met internationale regels in nationale context nog wel iets te harmoniseren, als de i.e.-lobby daarbij niet te zeer dwars ligt. Daarmee kan een bij de invoering van het NBW in 1992 gemiste kans nog worden gerepareerd.

Bijzonder nummer | Rechtsharmonie - Wetsharmonie
mei 1996
AA19960339

A license to sue

Th.C.J.A. van Engelen

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 4 februari 2016, C-163/15, ECLI:EU:C:2016:71; IEPT20160204 (Hassan/Breiding)
Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 22 juni 2016, C-419/15, ECLI:EU:C:2016:468; IEPT 20160622 (Thomas Philipps/Grune Welle)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
oktober 2016
AA20160758

A whiter shade of pale: bye bye lords!

E.H. Hondius

Column over een opzienbarende uitspraak van het Engelse House of Lords waarbij aan een componist 38 jaar na dato nog vergoedingen voor het gebruik van diens melodie werden toegekend. Daarop aanhakend gaat de columnist in op dat dit de laatste uitspraak is van de House of Lords nu deze is opgegaan in the Supreme Court of the United Kingdom.

Opinie | Column
november 2009
AA20090721

Adverteren op Google met het merk van een concurrent als AdWord

J. Hofhuis

Post thumbnail Iemand die op Google naar een BlackBerry zoekt, zou wel eens ook geïnteresseerd kunnen zijn in een iPhone. Dus een handelaar in iPhones zou wel eens geïnteresseerd kunnen zijn in een AdWord bij de zoekterm ‘BlackBerry’. ‘BlackBerry’ is echter ingeschreven als merk. En natuurlijk wil de merkhouder niet dat internetgebruikers een gesponsorde koppeling voor iPhones te zien krijgen wanneer zij op ‘BlackBerry’ zoeken. Het Hof van Justitie heeft zich recent uitgelaten over de vraag wanneer een merkhouder zich tegen dergelijke gesponsorde koppelingen kan verzetten. Het Hof wekt daarbij de indruk het de merkhouder lastig te maken op te treden tegen dergelijk gebruik. Maar wie de arresten goed leest, ziet dat de positie van de merkhouder zo zwak nog niet hoeft te zijn. Het Hof blijkt het vooral juristen lastig gemaakt te hebben.

oktober 2010
AA20100703

AI, kunst & auteursrecht: geen voor de hand liggende combinatie

M.R. de Zwaan

Post thumbnail Kunstmatige intelligentie (AI) wordt veelvuldig in verband gebracht met een bedreiging van de kunst, zowel door het gebruik van kunstwerken als trainingsdata, als door de geautomatiseerde output met werken die met kunstwerken zouden concurreren. Maar zijn deze zorgen terecht? In dit artikel over AI, kunst en auteursrecht worden de begrippen kunst en werk besproken in relatie tot AI en tot het auteursrecht. De moeizame kwalificatie en hanteerbaarheid van het kunstbegrip in het auteursrecht en in het bijzonder de bezwaarlijke kwalificatie van niet aan een menselijke maker te relateren AI-voortbrengselen als kunstwerk en als auteursrechtelijk beschermd werk komen naar voren. Naast de aandacht voor de beschermenswaardigheid van AI-creaties wordt ook de mogelijke inbreuk op het auteursrecht door de invoer van trainingsdata en door het genereren van AI-kunst besproken.

Bijzonder nummer | Kunst & Recht
juli 2023
AA20230568

Analogische rechtsvorming: Nebula, Berzona en het lot van een licentie van een failliete licentiegever

Th.C.J.A. van Engelen

Post thumbnail

De vraag of een curator van een failliete licentiegever (op bijvoorbeeld een octrooi, merk of auteursrecht) de licentienemer het verdere gebruik van de licentie kan verbieden en het gelicentieerde vrij van licenties kan verkopen heeft de laatste jaren veel stof doen opwaaien. Vreemd genoeg naar aanleiding van twee arresten die daar niet direct over gaan. Dat onderstreept allereerst het grote praktische belang van het antwoord op die vraag. Het leert echter ook dat het van groot belang is dat de Hoge Raad bij zijn arresten ook oog heeft en houdt voor het zaak-overstijgende belang van een uitspraak.

Rode draad | Rechtsvorming door de Hoge Raad
mei 2015
AA20150405

Anne Frank is van mij

C.P.L. van Woensel

Post thumbnail Twee stichtingen strijden om de hegemonie over Anne Frank-merken. Goede-doelenclubs of niet, op hun gekissebis over wie de nagedachtenis van Anne Frank mag propageren, zit niemand te wachten. Hun conflict is wel een uitgelezen aanleiding om te discussiëren over heikele onderwerpen. Zo is het vreemd dat bekende boektitels als Het Achterhuis na de periode van auteursrechtelijke bescherming opnieuw van een gebruiksmonopolie kunnen worden voorzien – als merk. En we hebben het hier over een beroemde persoon uit de vaderlandse geschiedenis, in dit geval tevens een symbool van de holocaust. Wat doen claims op het alleenrecht daar eigenlijk? De auteur voelt steeds meer voor een ‘witte lijst’ met tekens die vrij dienen te blijven van merkpretenties. Daar knapt de samenleving van op.

Opinie | Opiniërend artikel
mei 2013
AA20130372

Anything under the sun?

Over de wenselijkheid van octrooien op methoden voor de bedrijfsvoering

F. van Looijengoed

Met de opkomst van het internet wordt het octrooirecht ook belangrijk voor minder echt technische uitvindingen. Veel start-ups zijn afhankelijk van hun begin op internet en dit behoeft bescherming.

Overig | Ars Aequi-prijswinnaar | Verdieping | Studentartikel
september 2001
AA20010604

Artiestenverloningen-Prae Artiestenverloning: de (on)rechtmatigheid van de louter beschrijvende, verwarringwekkende domeinnaam

D.J.G. Visser

Hoge Raad 11 december 2015, nr. 14/04460, ECLI:NL:HR:2015:3554 (Artiestenverloningen/Prae Artiestenverloning)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
januari 2017
AA20170047

Artificiële intelligentie en octrooi – een oplossing voor een niet bestaand probleem?

Auteursrecht op (de geur van een) parfum

P.B. Hugenholtz

Hoge Raad 16 juni 2006, nr. C04/327HR, ECLI:NL:HR:2006:AU8940, JOL 2006, 375, RvdW 2006, 609, LJN: AU8940 (KEKOFA B.V./Lancôme Parfums) Nabootsing van een parfum; vraag of een geur(combinatie) auteursrechtelijke bescherming kan genieten; de omschrijving van 'werk' in artikel 10 van de Auteurswet luidt algemeen en belet niet daaronder een geur(combinatie) te begrijpen; beslissend is of het gaat om een voortbrengsel dat vatbaar is voor menselijke waarneming en of het een eigen, oorspronkelijk karakter heeft; dat het menselijk reukzintuig aan het vermogen tot het onderscheiden van geuren grenzen stelt, doet hieraan niet af, evenmin als de omstandigheid dat niet alle bepalingen en beperkingen in de Auteurswet op 'geurwerken' kunnen worden toegepast; de geur van een parfum mag niet worden vereenzelvigd met de reukstof(fen) die de geur teweegbrengen.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 2006
AA20060821

Resultaat 1–12 van de 270 resultaten wordt getoond