Resultaat 241–252 van de 258 resultaten wordt getoond

Test je rijk: genoctrooien en gezondheid

G.R.L. van Overwalle, M.H.M. Schellekens

Geertrui van Overwalle en Maurice Schellekens gaan in deze bijdrage in op de relatie tussen octrooien op menselijk DNA en genetische diagnostiek.

Bijzonder nummer | Gezondheidsrecht
Juli 2011
AA20110519

The future is meow

Een verkenning van vermogensrechtelijke en auteursrechtelijke kwalificaties van non-fungible crypto-tokens

J. Verstappen

Post thumbnail Deze bijdrage bekijkt non-fungible tokens als doorontwikkeling van blockchaintechnologie. Hierbij staat de vraag centraal in hoeverre, en op welke manier, deze nieuwsoortige objecten binnen de sferen van het vermogensrecht en het auteursrecht vallen. In deze bijdrage wordt de technologie uiteengezet om vervolgens te bekijken welke vermogensrechtelijke en auteursrechtelijke kwalificaties voor NFT’s in aanmerking komen.

Verdieping | Verdiepend artikel
November 2021
AA20210977

Toegang tot de bron: het auteursrecht en het internet

P.B. Hugenholtz

In dit artikel kijkt de auteur vanuit een auteursrechtelijk perspectief naar het internet. In hoeverre belemmert het auteursrecht de toegang tot content op internet? Er wordt ingegaan op illegaal downloaden, wettelijke beperkingen van het auteursrecht, Digital Rights Management en open content.

Bijzonder nummer | Internet & recht | Verdieping | Studentartikel
Juli 2008
AA20080581

Valeo-arrest

H. Cohen Jehoram

Benelux-Gerechtshof 6 november 1993, zaken A 89/1 en A 91/1, NJ 1993, 454 (Automotive Products B.V./Valeo S.A.). Ook bekend als Valeo-arrest. Uitspraak van het Benelux Gerechtshof die volgens de annotator erg belangrijk is. Aan de orde komen de functies, strekking, concrete en beperkingen. In de noot wordt daar uitvoerig op ingegaan.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Januari 1994
AA19940036

Van Doren/Lifestyle

Ch.E.F.M. Gielen

Hof van Justitie Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 8 april 2002, zaaknr. C-244/00, ECLI:EU:C:2003:204 (Van Doren/Lifestyle) Hof van Justitie Uitleg van artikel 7 lid 1 Merkenrichtlijn; bewijslast bij beroep op uitputting van het merkrecht en de verhouding met artikel 28 en 30 EG-verdrag. De verplichting van degene die zich op uitputting beroept om te bewijzen dat uitputting zich voordoet, is in overeenstemming met artikel 28. Echter, wanneer de derde erin slaagt aan te tonen dat er een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd, wanneer hij dit zelf moet bewijzen, met name, wanneer de merkhouder zijn waren binnen de Europese Economische Ruimte in de handel brengt door middel van een exclusief distributiesysteem, moet de merkhouder aantonen dat de waren aanvankelijk door hemzelf of met zijn toestemming buiten de Europese Economische Ruimte in de handel zijn gebracht. Indien dat bewijs wordt geleverd, is het vervolgens aan de derde om aan te tonen dat de merkhouder met het daarna in de handel brengen binnen de Europese Economische Ruimte heeft ingestemd.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Maart 2004
AA20040185

Verlenging duur auteursrecht en naburige rechten

E.J. Arkenbout

De Europese Commissie in Brussel houdt de auteurswetgever in Nederland en de andere landen van de Europese Unie al enige jaren behoorlijk aan het werk. Sinds 1991 is een stroom richtlijnen over de lid-staten uitgestort en het ziet er niet naar uit dat die stroom op korte termijn opdroogt. In dit artikel wordt nader ingegaan op de wijze waarop Nederland inmiddels heeft voldaan aan de verplichting tot implementatie van één van die richtlijnen: de richtlijn betreffende harmonisatie van de beschermingstermijn van het auteursrecht en bepaalde naburige rechten (hierna: Duur-richtlijn).

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
April 1996
AA19960259

Vertolkers van vinyl. Nabuurrechtelijke aspecten van de dj-set

B. Schipper

In 1993 heeft onze wetgever, mede onder invloed van de internationale ontwikkelingen, ervoor gekozenom de juridische bescherming van de prestatie van de uitvoerende kunstenaar onder te brengen bij hetregime van de Wet op de Naburige Rechten (WNR). Die keuze is niet zonder enige kritiek ontvangendoor de rechtspraktijk. Deze kritiek lijkt inmiddels wat verstomd te zijn. In deze bijdrage zal ik aan dehand van het werk van dj’s een poging wagen deze discussie weer wat nieuw leven in te blazen. Het zijnimmers de dj’s die ons al jaren laten ‘horen’ dat de klemtoon toch meer bij ‘kunstenaar’ dan bij ‘uitvoerende’zou moeten komen te liggen.

Verdieping | Verdiepend artikel
April 2002
AA20020227

Verwarring en verwatering bij sieraden

D.J.G. Visser

Hoge Raad 19 mei 2017, nr. 16/01404, ECLI:NL:HR:2017:938 (All Round/Simstars)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Juni 2017
AA20170535

Vormmerken en de wezenlijke waarde van een wiebelsteen

D.J.G. Visser

HvJ EU 23 april 2020, ECLI:EU:C:2020:296 (Gömböc)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
November 2020
AA20201061

Waar is Boek 9 dan gebleven?

J.B. Spath, D.J.G. Visser

Post thumbnail

Waarom is Boek 9 BW, het wetboek gereserveerd voor IE-rechten, er (nog) niet, terwijl we wel al geruime tijd een Boek 10 BW hebben? En zou Boek 9 BW er alsnog moeten komen? In deze bijdrage proberen de auteurs beide vragen te beantwoorden en doen zij een oproep aan de wetgever. Om beide vragen te beantwoorden is enig inzicht in de historie van het ongrijpbare Boek 9 nodig.

Opinie | Opiniërend artikel
Mei 2017
AA20170381

Waar moet een gemeenschapsmerk worden gebruikt om het recht erop te handhaven?

Ch.E.F.M. Gielen

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 19 december 2012, ECLI:EU:C:2012:816, C-149/11 (ONEL/OMEL)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
September 2013
AA20130686

Wagamama-Raja mama’s

Beschermingsomvang van merken na de Richtlijn betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten

J.J. Brinkhof

High Court of Justice, Chancery Division, Londen (mr. Justice Hugh Laddie), ECLI:NL:XX:1995:AO0188, [1995] FSR 713; BIE 1996, p. 234 (Wagamama Ltd v. City Centre Restaurants PLC) De vraag is of met het intreden van het Europees merkenrecht de voorheen geldende regel van de Benelux Merkenwet (BWM) dat voor overeenstemming geen verwarring, doch slechts associatie vereist is, blijft bestaan. Om hier meer duidelijkheid over te geven wordt een uitspraak van een Engelse rechter besproken.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
April 1997
AA19970239

Resultaat 241–252 van de 258 resultaten wordt getoond