Resultaat 37–48 van de 265 resultaten wordt getoond

De IE-advocaat wordt internationaal, of hij wil of niet

W. Pors

In deze bijdrage signaleert de auteur dat de internationalisering van geschillenbeslechting en juridische dienstverlening in de intellectuele eigendomspraktijk, met name in de octrooipraktijk, gevolgen heeft voor de rechtenopleiding.

Perspectief | Perspectiefartikel
maart 2003
AA20030227

De implementatie van het volgrecht: leuker kunnen we het niet maken, ook niet makkelijker

A. Ott

In deze opinie gaat de auteur in op het auteursrechtelijke volgrecht.

Opinie | Opiniërend artikel
november 2005
AA20050933

De Implementatiewet richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt

C.B. van der Net

In deze wetgevingsbijdrage gaat Cyril van der Net in op de Implementatiewet richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt. De richtlijn beoogt tegemoet te komen aan de snelle technologische ontwikkelingen die veranderingen hebben gebracht in de manier waarop werken en andere materialen worden gecreëerd respectievelijk geproduceerd en geëxploiteerd, en is door Nederland als eerste lidstaat geïmplementeerd.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
juni 2021
AA20210619

De interne markt en het auteursrecht

H. Cohen Jehoram

Binnen de EG zijn in het Witboek en in het Green Paper on Copyright and the Challenge of Technology — Copyright Issues Requiring Immediate Action voorstellen gedaan voor een harmonisering van het Europese auteursrecht. De auteur gaat op deze voorgestelde harmonisatie in nadat deze heeft blootgelegd wat de verschillen in auteursrechtwetgeving in de verschillende lidstaten voor schadelijke gevolgen hebben.

Bijzonder nummer | Europa 1992
mei 1989
AA19890400

De juridische uitgever

K.E. van der Linde

In deze Meesters-column staat de uitgeverij centraal. Er wordt ingegaan op de juridische definitie van uitgeverij. In het bijzonder wordt ingegaan op de werkzaamheden van de juridische uitgeverij, diens bronnen. Ook wordt de geschiedenis van de uitgeverijen behandeld net als de later ontstane concerns. Daarna wordt er ingegaan op de organisatievorm, taken en verantwoordelijkheden van uitgeverijen. Daarna wordt er nog ingegaan op pluriformiteit, auteurs, minder rendabele uitgaven en elektronische uitgaven.

Opinie | Column
juni 1989
AA19890557

De mens als hoofdrolspeler in het auteurs- en octrooirecht

F. van der Lecq, J.R. Torenbosch

Post thumbnail Het auteurs- en octrooirecht beschermen bij uitstek creatieve voortbrengselen van de menselijke geest. In dit artikel wordt de rol van de menselijke geest in het auteursrecht en het octrooirecht ontleed en gekoppeld aan de dubbele beschermingsratio die aan deze intellectuele-eigendomsrechten ten grondslag ligt.

Rode draad | Recht & Geest
maart 2021
AA20210292

De muzikant als uitvoerende kunstenaar en zijn naburige rechten

C. Bollen

Als gevolg van de voorgenomen toetreding van Nederland tot de Internationale Conventie voor de bescherming van uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen en omroeporganisaties (Conventie van Rome) lag in 1992 het ontwerp van de Wet op de naburige rechten bij de Tweede Kamer. Het was de bedoeling dat deze wet medio 1993 ingevoerd werd. Vanaf dat moment zou de bescherming die de wet muzikanten biedt met betrekking tot hun prestaties, er anders uit gaan zien dan nu het geval is.

Verdieping | Studentartikel
september 1992
AA19920447

De Nederlandse chipswet

J.M.H.D. Meijer-van der Aa

Artikel waarin de Nederlandse chipswet centraal staat. Het object waar de wet op ziet zijn `halfgeleiders´. In dit artikel komt de voorgeschiedenis van de wet en daarop gebaseerde regelgeving aan de orde. Ook wordt de verhouding met Europese regelgeving behandeld. Daarna wordt het subject en de bescherming behandeld. Verderop komt het ontstaan en het voortbestaan van het uitsluitend recht aan de orde, alsmede de duur, inhoud en beperking van die laatste.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
juli 1988
AA19880444

De negende van oma

H. Cohen Jehoram

Hoge Raad 20 mei 1994, nr. 15305, ECLI:NL:HR:1994:ZC1366, NJ 1995, 691, mrs. Royer, Roelvink, Korthals Altes, Neleman en Nieuwenhuis; A-G Hartkamp (Körmeling/Vlaardingen). Ook bekend als Negende van Oma.  In deze noot bij een arrest van de Hoge Raad wordt ingegaan in hoeverre een kunstenaar recht heeft op plaatsing van zijn kunstwerk nadat er bezwaren zijn gekomen van omwonenden en in een belangenafweging deze belangen zwaarder wegen.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
januari 1998
AA19980046

De octrooieerbaarheid van computerprogramma’s

M.H.M. Schellekens

Post thumbnail Software is octrooieerbaar. Zoveel is wel duidelijk uit de rechtspraak van de technische kamers van beroep van het Europees octrooibureau. Dat neemt niet weg dat software octrooien in de praktijk niet zonder problemen zijn. Deze problemen geven relevantie aan de vraag hoe moeilijk of gemakkelijk het gemaakt moet worden om een octrooi op software te verkrijgen. Dat is de vraag die in dit artikel centraal staat.

Opinie | Opiniërend artikel
april 2014
AA20140272

De onbepaaldheid van het bepaaldheidsvereiste: ING v de Curator c.s. en Lira v Ziggo c.s. in perspectief geplaatst

Th.C.J.A. van Engelen

Hoge Raad 3 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:590, IEPT20200403, NJ 2020/152 (ING v de curator c.s.) (raadsheren: C.A. Streefkerk, M.V. Polak, T.H. Tanja-van den Broek, M.J. Kroeze en C.H. Sieburgh; conclusie A-G E.B. Rank-Berenschot) en Hoge Raad 2 oktober 2020, ECLI:NL:HR:2020:1548 (Lira v Ziggo) (raadsheren: C.A. Streefkerk, G. Snijders, M.J. Kroeze, C.H. Sieburgh en H.M. Wattendorff; conclusie A-G B.J. Drijber)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
maart 2021
AA20210284

De problem-solution-approach in het octrooirecht: een non-fictie gedachte-experiment

Th.C.J.A. van Engelen

Hoge Raad 3 oktober 2014, nr. 13/03763, ECLI:NL:HR:2014:2900 (Leo Pharma/Sandoz)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
januari 2015
AA20150049

Resultaat 37–48 van de 265 resultaten wordt getoond