Resultaat 1–12 van de 19 resultaten wordt getoond

Arrest Heylens (222-86)

C.W.A. Timmermans

Hof van Justitie Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 15 oktober 1987, zaak 222/86, ECLI:EU:C:1987:442 (Union nationale des entraîneurs et cadres techniques professionnels du football (Unectef) t. Georges Heylens en anderen) Uitspraak van het HvJ EG na een prejudiciële vraag over de verhouding tussen vrij verkeerbepalingen en de grondrechten. Het Hof leidt uit het fundamentele verdragsbeginsel van het vrije verkeer van werknemers af dat de nationale rechtsorde een rechtsweg moet bieden om inbreuken op dit vrij verkeer in rechte te kunnen bestrijden; verder moet een besluit van een overheidsinstantie dat de uitoefening van dit vrij verkeer verhindert, zoals de weigering om een buitenlands diploma als gelijkwaardig te erkennen, worden gemotiveerd. In de noot wordt hier dieper op ingegaan.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 1989
AA19890287

De hbo-juristen en de togaberoepen

G. Hupperetz

Post thumbnail In dit artikel pleit de auteur voor een grotere waardering voor hbo-juristen. Volgens de auteur kunnen hbo-juristen die daarna een master hebben gevolgd aan de universiteit in de veranderende juridische praktijk goed gebruikt worden.

Opinie | Opiniërend artikel
oktober 2008
AA20080754

De raio-opleiding

J.J.M. Gielen-Winkster, E.A.A. Kalveen

In dit artikel wordt door twee raio's stilgestaan bij de raio-opleiding waarbij de sollicitatie- en selectie procedure aan de orde komt als ook de opzet van de opleiding en het 'raoibestaan'.

Perspectief | Perspectiefartikel
januari 1995
AA19950033

De universitaire notariële opleiding-studierichting

M.J.A. van Mourik

Een uiteenzetting van de notariële opleiding.

Perspectief | Perspectiefartikel
oktober 2005
AA20050875

De vorming van wetgevingsjuristen

K. Iest

In dit artikel wordt ingegaan op het werk van de wetgevingsjurist, meer in het bijzonder de opleiding daartoe. De auteur constateert een gebrekkige opleiding en weinig goede wetgevingsjuristen. De auteur meent dat een interne opleiding de beste oplossing is.

Perspectief | Perspectiefartikel
september 1994
AA19940579

Een ondernemingsrecht master, een goed idee?

S.R. Schuit

Post thumbnail In dit artikel gaat Schuit in op de wijze waarop juridische faculteiten invulling zouden moeten geven zodat dit beter aansluit bij de rechtspraktijk. Ook gaat de auteur in op de samenwerking tussen de NOvA en de faculteiten om op die manier betere juristen voort te brengen.

Verdieping | Studentartikel
november 2008
AA20080837

Het onderwijs in het privaatrecht. Is het al goud wat er blinkt?

T. Hartlief

In de rubriek `onderwijs´ staat deze maand de ontwikkeling van de rechtenstudie en het onderwijs van de verschillende vakgebieden centraal.In dit artikel door Hartlief wordt ingegaan op de rechtenstudie. Daarbij komen de vorm van het onderwijs, literatuur, uitdaging en diepgang aan de orde gezien vanuit het perspectief van het privaatrecht.

Perspectief | Perspectiefartikel
oktober 2001
AA20010763

Is de hbo-jurist welkom?

E. van de Luytgaarden

Een onderzoek naar de hbo-jurist, is hij welkom op de arbeidsmarkt en welke bagage draagt hij met zich mee.

Perspectief | Perspectiefartikel
januari 2006
AA20060075

Juridisch zoeken: nu en in de toekomst

R.V. de Mulder, C. van Noortwijk

In het werk van juristen speelt het omgaan met bronnenmateriaal een belangrijke rol. Een groot deel van de traditionele bronnen wetteksten, jurisprudentie en in toenemende mate ook juridische literatuur is tegenwoordig beschikbaar in elektronische vorm, in juridische databanken. Daarnaast biedt ook het internet een uitgebreid aanbod aan materiaal. Van de toegenomen mogelijkheden die dit biedt, wordt in de praktijk vaak niet optimaal gebruik gemaakt. Er is sprake van verschillende knelpunten, zowel aan de kant van de aanbieders veelal uitgeverijen als aan die van de gebruikers zoals studenten en praktijkjuristen. Deze knelpunten en mogelijke oplossingen worden hier toegelicht. Verder wordt aandacht besteed aan recente ontwikkelingen op dit gebied.

Perspectief | Perspectiefartikel
juni 2006
AA20060451

Master of all trades? Het belang van interdisciplinair onderwijs voor rechtenstudenten

P. Ortolani

Post thumbnail De jurist van morgen moet diepgaande juridische expertise combineren met een breder scala aan vaardigheden en kunnen communiceren over disciplinaire grenzen heen. Om dit doel te bereiken moeten rechtenfaculteiten interdisciplinaire nieuwsgierigheid en veelzijdigheid stimuleren, zonder het onderscheidende vermogen van de juridische opleiding uit het oog te verliezen.

Perspectief | Perspectiefartikel
november 2023
AA20230898

Over de man die Volkert van der G., de Hofstadgroep en Holleeder aanklaagde

interview met officier van justitie mr. Koos Plooij

B.I. Bethlehem

Spraakmakende strafzaken krijgen veel media-aandacht. Speciaal voor de nieuwe groep rechtenstudenten die wij deze maand als lezer verwelkomen, hebben wij een interview met officier van justitie mr. Koos Plooij gehouden. Wij bezochten hem op het Landelijk Parket te Schiphol om hem de meest uiteenlopende vragen te stellen: van progressieve rockmuziek tot de donkere kant van de de samenleving...

Verdieping | Interview
september 2007
AA20070678

Politieel vuurwapengeweld in rechte beoordeeld

J.M. ten Voorde

Post thumbnail Politieambtenaren mogen in de uitoefening van hun taak geweld aanwenden, onder omstandigheden ook vuurwapens. In deze bijdrage worden nationale en internationale regelgeving met betrekking tot politieel vuurwapengebruik geanalyseerd en enkele actuele vraagpunten besproken.

Verdieping | Verdiepend artikel
mei 2014
AA20140346

Resultaat 1–12 van de 19 resultaten wordt getoond