Resultaat 1–12 van de 26 resultaten wordt getoond

Arrest Heylens (222-86)

C.W.A. Timmermans

Hof van Justitie Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 15 oktober 1987, zaak 222/86, ECLI:EU:C:1987:442 (Union nationale des entraîneurs et cadres techniques professionnels du football (Unectef) t. Georges Heylens en anderen) Uitspraak van het HvJ EG na een prejudiciële vraag over de verhouding tussen vrij verkeerbepalingen en de grondrechten. Het Hof leidt uit het fundamentele verdragsbeginsel van het vrije verkeer van werknemers af dat de nationale rechtsorde een rechtsweg moet bieden om inbreuken op dit vrij verkeer in rechte te kunnen bestrijden; verder moet een besluit van een overheidsinstantie dat de uitoefening van dit vrij verkeer verhindert, zoals de weigering om een buitenlands diploma als gelijkwaardig te erkennen, worden gemotiveerd. In de noot wordt hier dieper op ingegaan.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
April 1989
AA19890287

Beantwoording rechtsvraag (175) familie-en jeugdrecht

K. Blankman

Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het familie- en jeugdrecht waarbij een aantal morele dilemma´s aan de orde komen. Onder meer komt de onder curatele stelling, handelingsonbekwaamheid en vertegenwoordiging aan de orde. Ook komt het draagmoederschap en de erkenning van kinderen aan de orde.

Perspectief | Rechtsvraag
Mei 1988
AA19880335

Erkenning: wordt het geen tijd de waarheid onder ogen te zien?

H. Moons

Het gebeurt niet dagelijks dat een tussenbeschikking de krant haalt, en zeker niet een tussenbeschikking van de kantonrechter in Brielle. Deze uitspraak, die verderop in dit artikel aan de orde komt, illustreert tot welke problemen ons huidig afstammingsrecht, waarin de erkenning een rechtshandeling is, kan leiden. Het wetsvoorstel tot herziening van het afstammingsrecht brengt daarin geen essentiële veranderingen. In dit stuk wordt bepleit om meer recht te doen zowel aan degenen die, zonder de biologische ouders te zijn, met een kind in gezinsverband leven, als aan het belang van een kind om te weten van wie het afstamt. Daartoe is een fundamentele wijziging van het afstammingsrecht noodzakelijk.

Verdieping | Studentartikel
November 1993
AA19930763

Het Haags Huwelijksverdrag van 1978 in Nederland

C. Joustra

In dit artikel wordt het Haags Huwelijksverdrag van 1978 (Verdrag Conflictenrecht Huwelijk (VCH)) besproken en de daarbij behorende invoeringswet (Wet conflictenrecht huwelijk (WCH)). In het verdrag en de daarbij behorende wet wordt geregeld in hoeverre mensen in het buitenland kunnen trouwen en volgens welk recht dit gebeurt. Ook wordt de erkenningsvraag van in het buitenland gesloten huwelijken geregeld. In dit artikel wordt de totstandkoming en inhoud van het verdag besproken. Daarna komt de werking van het verdrag voor Nederland aan de orde. Vervolgens komen Zwitserland en Duitsland nog aan bod. Tenslotte wordt er nog uitgebereid commentaar geregeld om de regeling in het verdrag en de uitwerking ervan.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
April 1989
AA19890261

Het kind van de rekening

I. Meijer

Redactioneel artikel waarin twee redacteuren betogen dat het eerste boek van het Burgerlijk Wetboek niet meer van deze tijd is. Na een aantal voorbeelden waarin Nederland door het EHRM op haar vingers is getikt inzake onder meer afstamming en erkenning bepleiten de redacteuren voor een actualisering van Boek 1 BW.

Opinie | Redactioneel
Februari 1995
AA19950099

Internationaal privaatrecht: verstoting in Nederland

Th.M. de Boer

Hoge Raad 31 oktober 1986, nr. 7144, ECLI:NL:HR:1986:AC9558, NJ 1987, 924, nt. J.C. Schultsz (mrs. Ras, Snijders, Martens, Van den Blink, De Groot; P-G. Berger) In dit arrest, dat is gewezen nadat cassatie in belang der wet was ingesteld, komt aan de orde in hoeverre een verstoting van een vrouw door een man, ook al stemt de vrouw met deze verstoting instemt, rechtsgevolg heeft. De Hoge Raad erkent zo een verstoting niet. In de noot wordt hier dieper op ingegaan en wordt er ook ingegaan op de erkenning van buitenlandse echtscheidingen op basis van de Wet Conflictenrecht Echtscheiding.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Maart 1988
AA19880182

IPR-aspecten van Europese rechtspersonen

L. Kaemingk

In dit artikel wordt ingegaan op de aspecten van internationaal privaatrecht die samenhangen met Europese rechtspersonen zoals de SE en de Europese vereniging.

Verdieping | Studentartikel
Juli 1993
AA19930521

September 2008

Katern 108: Internationaal Privaatrecht

K.R.S.D. Boele-Woelki

Juni 1989

Katern 31: Jeugdrecht

F. van Kranen

UCERF 14 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Op het snijvlak van nationaliteitsrecht en (internationaal) familierecht

G.R. de Groot, D. de Groot

Om de nationaliteit van een land te verkrijgen spelen familierechtelijke vragen een belangrijke rol. Is dit kind wel een juridisch kind van deze vader? En hoe is die familierechtelijke betrekking gevestigd? Het verkrijgen van nationaliteit is een belangrijke toegangspoort voor rechten en plichten ten opzichte van een staat, en daarmee van groot belang. Toch doen […]

Over een vonnis dat vastzat in de Russische pijplijn

A.A.H. van Hoek

Hoge Raad 26 september 2014, nr. 13/04272, ECLI:NL:HR:2014:2838, JIN 2014/197 m.nt. M. Teekens; JOR 2014/350 m.nt. C.G. van der Plas (Gazprombank/Bensadon)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Juni 2015
AA20150502

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2005 nr. 38

gerechtelijke vaststelling vaderschap na erkenning

Resultaat 1–12 van de 26 resultaten wordt getoond