zorgplicht

Resultaat 25–36 van de 39 resultaten wordt getoond

Online gokken: inzetten op verslavingspreventie

M.W. Kouwenberg, E.E. Maathuis

Sinds de legalisering van online gokken per 1 oktober 2021 is de online gokmarkt sterk gegroeid. De Nationaal Rapporteur Verslavingen vreest dat in de toekomst meer personen met een gokverslaving bij verslavingszorg terechtkomen. Hij adviseert een mogelijkheid te creëren om kansspelaanbieders aansprakelijk te stellen als zij niet voldoen aan hun onderzoeks- en zorgplicht. Wij bespreken – onder meer aan de hand van het Oostenrijkse Glücksspielgesetz – wat hiervoor nodig is en stellen voor een schadefonds op te richten.

Opinie | Redactioneel
februari 2024
AA20240083

Opzegging van duurovereenkomsten, in het bijzonder kredietovereenkomsten

R.M. Wibier

Hoge Raad 10 oktober 2014, nr. 13/02588, ECLI:NL:HR:2014:2929 (ING/De Keijzer)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 2015
AA20150480

Overheidsaansprakelijkheid in Engeland en Nederland

H.J.Th.M. van Roosmalen

De stelsels van buiten-contractuele overheidsaansprakelijkheid in Engeland en Nederland zijn werkelijk verschillend. De verwachting dat de uitkomsten in vergelijkbare gevallen toch wel min of meer vergelijkbaar zullen zijn, zal na het lezen van dit boek niet geheel worden ingelost. Deze dissertatie kiest in de eerste plaats een constitutioneel perspectief en richt de blik pas in de tweede plaats op het civiele recht en het bestuursrecht.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
oktober 2007
AA20070806

People, planet, panic: duurzaamheid en mensenrechten op gespannen voet in Europese zorgplichtwetgeving

L. Roorda

Post thumbnail Mensenrechten, milieu en klimaat lijken soms parallelle belangen, maar vragen verschillende juridische benaderingen om te beschermen tegen de negatieve gevolgen van internationale bedrijfsactiviteiten. Dit stuk illustreert hoe deze benaderingen en daarmee de onderliggende belangen op gespannen voet kunnen komen te staan, en hoe dat in de voorgestelde EU-richtlijn rond gepaste zorgvuldigheid (CSDDD) kan leiden tot een uitholling van mensenrechten.

Verdieping | Verdiepend artikel
juni 2023
AA20230411

Rechtsbeginselen in het personen-, familie- en jeugdrecht

M. Rood-De Boer

Na een korte omschrijving van wat onder het begrip rechtsbeginselen en -begrippen wordt verstaan gaat de auteur in op de klassieke rechtsbeginselen in het personen-, familie- en jeugdrecht. Daartoe komen met name vrijheid, gelijkheid en verantwoordelijkheid aan de orde. In de derde paragraaf worden nieuwe rechtsbeginselen besproken zoals evenredigheid, proportionaliteit, redelijkheid en toets- en controleerbaarheid.

Bijzonder nummer | Rechtsbeginselen
oktober 1991
AA19910802

Rond Srebrenica: de zorgplicht in tijden van oorlog

A.G. Castermans, C.W. Demper

Hoge Raad 19 juli 2019, nr. 17/04567, ECLI:​NL:​HR:​2019:​1223, NJ 2019/356, m.nt. A.G. Castermans & C.W. Demper (Mothers of Srebrenica)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 2019
AA20190981

Ruimte door regels

P.C. Westerman

Post thumbnail Nationale wetgevers en lokale regelgevers lijken het over één ding eens te zijn: een teveel aan regels zorgt voor ‘druk’. Gestreefd moet worden naar een ‘regellichte’ omgeving. Maar zijn regels altijd drukkend? Leidt vermindering van regels altijd tot meer vrijheid? In dit artikel onderscheidt Pauline Westerman verschillende soorten regels, analyseert en bekritiseert zij een vaak aangeprezen strategie ter vermindering van de regeldruk en tot slot draagt zij enkele alternatieven aan.

Verdieping | Verdiepend artikel
oktober 2012
AA20120720

Schending van een verzekeringsplicht als grond voor aansprakelijkheid

S.D. Lindenbergh

Hoge Raad 1 februari 2008, nr. C06/211HR, ECLI:NL:HR:2008:BB4767, LJN: BB4767, RvdW 2008, 178 (Kooiker/Taxicentrale Nijverdal) In deze zaak komt aan de orde wat de verhouding tussen de artikelen 7:611 BW (goed werkgeverschap) en 7:658 BW (aansprakelijkheid werkgever bij schending zorgplicht veilige werkomgeving). De Hoge Raad oordeelt dat een werkgever aansprakelijk is voor schade die de werknemer leidt in zijn werkzaamheden indien deze schade naar redelijkheid te verzekeren is maar dit is nagelaten door de werkgever. Op de werkgever rust dus geen onbeperkte aansprakelijkheid, maar de werknemer komt wel een recht op behoorlijke verzekering toe. In de noot wordt de verhouding tussen de artikelen 7:611 en 7:658 BW verder uiteengezet en wordt het belang van de uitspraak besproken.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
oktober 2008
AA20080735

Sharenting & aansprakelijkheid: (wanneer) is de delende ouder aansprakelijk?

E.R. de Jong, E. Steendam Visser

Post thumbnail Wanneer kunnen ouders die (te) veel informatie over hun kind op social media plaatsen, succesvol aansprakelijk worden gesteld? Heeft het kind recht op schadevergoeding wanneer het bijvoorbeeld een depressie overhoudt aan het viral gaan in haar jeugd? In een digitaliserende wereld neemt de relevantie van dergelijke vragen toe. Eenduidige antwoorden zijn er nog niet.

Opinie | Opiniërend artikel
september 2019
AA20190642

Testen is het antwoord maar wat was ook al weer de vraag?

Verslag van het Symposium 'Aids en besmettingsrisico's'

M.M. Dolman, M.W. Hesselink

In dit artikel wordt verslag gedaan van een symposium over aids en besmettingsrisico's. Op het symposium werd aandacht besteed aan residentiële hulpverlening voor geestelijk gehandicapten en verslaafden, het testen van Hiv ten behoeve van derden. Ook kwamen de medische en juridische kanten van zorgverlening aan de orde.

Verdieping | Studentartikel
maart 1991
AA19910222

UCERF 16 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Van je familie moet je het hebben? Intergenerationele familiezorg in het privaatrecht

F. de Kievit

Femke de Kievit gaat in op de urgente vraag hoe informele zorg voor ouderen in een sterk vergrijzende samenleving geregeld kan worden, en met name welke rol het privaatrecht daarbij zou kunnen vervullen. Met het verschuiven van zorg naar het private domein rijst ook de vraag of de rol van het privaatrecht belangrijker zal of […]

Van woekerpolissen, rechtszekerheid en privaatrechtelijke gevolgen door een Luxemburgse bril

T.M.C. Arons, D. Busch

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 29 april 2015, zaak C-51/13, ECLI:​EU:​C:​2015:​286 (Nationale-Nederlanden Levensverzekering Mij NV/Hubertus Wilhelmus van Leeuwen)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 2015
AA20150696

Resultaat 25–36 van de 39 resultaten wordt getoond