zorgplicht

Resultaat 1–12 van de 39 resultaten wordt getoond

‘Bewust roekeloosheid’ in het arbeidsrecht.

Een verheldering van een moeilijk begrip

J. Honée

Het begrip 'bewuste roekeloosheid' heeft veel pennen aan het schrijven gebracht: juristen kunnen niet goed uit de voeten met de restrictieve betekenis die de Hoge Raad in het arrest Pollemans/Hoondert aan het begrip heeft gegeven. Uitkomsten van cognitief psychologisch onderzoek geven echter steun aan de gangbare uitleg van het begrip in de rechtspraak.

Verdieping | Studentartikel
februari 2008
AA20080098

‘Dansen op rollerskates’: werkgeversaansprakelijkheid voor letsel bij bedrijfsuitjes en personeelsactiviteiten

T. Hartlief

Hoge Raad 17 april 2009, nr. 08/00635, ECLI:NL:HR:2009:BH1996, RvdW 2009, 552 (MV Communicatie/X) In deze annotatie bij dit arrest van de Hoge Raad komt aan de orde in hoeverre de werkgever aansprakelijk is voor letsel ontstaan aan de zijde van de werknemer bij bedrijfsongevallen. De vordering wordt i.c. gestoeld op art. 7:658 BW en subsidiair op het algemene art. 7:611 BW. Een van de vragen die hier aan de orde komt, is of de schade is opgelopen in de uitoefening van de werkzaamheden. Het hof beantwoordt deze vraag ontkennend waarmee aansprakelijkheid o.g.v. art. 7:658 BW. Het hof houdt de werkgever echter aansprakelijk o.g.v. art. 7:611 BW. De Hoge Raad laat dit oordeel in stand en motiveert duidelijk wat het verschil is tussen aansprakelijkheid o.b.v. art. 7:658 BW in vergelijking met art. 7:611 BW. In de noot wordt e.e.a. in perspectief geplaatst en wordt met name de verschillen tussen aansprakelijkheid die al dan niet uit het werk voortvloeien behandeld aan de hand van lagere jurisprudentie en de toepassing van art. 7:658 en 7:611 BW.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
oktober 2009
AA20090646

Aanscherping van de veiligheid binnen sport met behulp van zelfregulering voor en door sportorganisaties

J. Vermeulen

In dit artikel, dat naar aanleiding van het Skeelerarrest is geschreven, worden sportorganisaties aangespoorde veiligheid binnen de sport aan te scherpen. Op sportorganisaties rust een vergaande maatschappelijke zorgplicht. Voorgesteld wordt dat sportorganisaties met behulp van zelfregulering gebruik gaan maken van risicoanalyses en één blessureregistratiesysteem. (zie ook: HR 25-11-2005, Skeeler).

Verdieping | Studentartikel
oktober 2006
AA20060692

Aansprakelijkheid en vaccinatieweigering

Een reactie op Rosanne Hertzberger

R.H.M. Pierik

Post thumbnail In de discussie over de afnemende vaccinatiegraad stellen sommigen dat de schadeclaim wel eens zou kunnen bijdragen aan de bescherming tegen mazelenuitbraken. In dit artikel onderzoek ik de mogelijkheden van het aansprakelijkheidsrecht in deze discussie. Ik concludeer dat deze privaatrechtelijke benadering niet de meest voor de hand liggende is om het volksgezondheidsprobleem van afnemende vaccinatiebereidheid aan te pakken.

Opinie | Opiniërend artikel
april 2020
AA20200332

Aansprakelijkheid van dienstverleners

D. Kaandorp, G. Reisenstadt

Op 1 juli 1999 organiseerde het Centrum voor aansprakelijkheidsrecht van het Schoordijk instituut in Tilburg een symposium over de aansprakelijkheid van dienstverleners. Bij dienstverleners moet men denken aan advocaten, accountants, artsen, notarissen, makelaars, leveranciers van informatica, banken, alle mogelijke soorten adviseurs, maar ook aan aannemers. Hoewel al die vormen van dienstverlening ieder hun eigen normenkader kennen, blijken er vergelijkbare principes te zijn. Het doel van het symposium was om die principes in kaart te brengen, om zo tot een meer geïntegreerde en consistente benadering van diverse problemen te komen, die binnen verschillende dienstverleningsrelaties spelen.Centraal staan hierbij met name de informatieplichten, de mate van zorg die van dienstverleners verwacht mag worden en de bewijsproblemen. Dagvoorzitter was prof.mr. M.A.M.C. van den Berg.

Verdieping | Studentartikel
januari 2000
AA20000015

Aansprakelijkheid vermogensbeheerder voor slechte beleggingsresultaten

C.M. Grundmann-van de Krol

In december 2001 maakte een schikking een einde aan een in Londen aanhangige rechtszaak aangespannen door het Britse pensioenfonds van Unilever tegen zijn externe vermogensbeheerder Merrill Lynch. Het pensioenfonds stelde de vermogensbeheerder aansprakelijk voor het niet behalen van een bepaald rendement en het nemen van te veel beleggingsrisico’s. In onderstaand artikel wordt naar aanleiding van deze zaak in het kort ingegaan op de aansprakelijkheid van de ‘vrije hand’-vermogensbeheerder naar Nederlands recht en wordt de vraag aan de orde gesteld of behalve de hoedanigheid van de belegger ook de hoedanigheid van de vermogensbeheerder een rol mag spelen in de mate van de door de vermogensbeheerder in acht te nemen zorgplicht.

Opinie | Opiniërend artikel
april 2002
AA20020233

Aansprakelijkheid voor milieuschade: een reactie

G. Betlem, E.A. Messer

Reactie op een artikel dat eerder in de reeks van de Rode draad over 'milieurecht' verscheen en waarin de civielrechtelijke aansprakelijkheid wegens milieuschade aan de orde komt. In deze reactie enige nuanceringen en aanvullingen op het eerdere artikel.

Overig | Rode draad | Milieurecht
september 1990
AA19900519

Betwist gezag bij uitzetting van asielzoekers

Wie is de baas over de politie?

J.G. Brouwer, A.E. Schilder

Post thumbnail Met een beroep op hun verantwoordelijkheid voor de handhaving van de openbare orde en de hulpverlening belemmeren burgemeesters tegenwoordig nog wel eens een door de Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel gelaste uitzetting van vreemdelingen. Dit leidt tot ernstige loyaliteitsproblemen voor de politie; aan wie moet zij nu gehoorzamen, aan de minister of aan de burgemeester?

Opinie | Opiniërend artikel
november 2012
AA20120803

De gevaren van de optiehandel: hoe ver strekt de zorg van de bank?

T. Hartlief

Hoge Raad 11 juli 2003, nr. C01/257HR, ECLI:NL:HR:2003:AF7419, RvdW 2003, 123 (Van Zuylen/Rabo Schaijk-Reek) In deze noot bij dit arrest wordt ingegaan op de zorgplicht van de bank bij het particuliere beleggers in het geval van put- en call-opties. De Hoge Raad stoelt de bescherming op de aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid en noemt de belangrijkste voorwaarden en de reikwijdte van de zorg.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 2003
AA20030929

De menselijke geest en detentie: naar een nieuwe invulling van ‘geestelijke verzorging’ tijdens de tenuitvoerlegging van sancties?

L.E. van Oploo

Geestelijke verzorging tijdens de tenuitvoerlegging van sancties krijgt vorm door middel van begeleiding bij het belijden en beleven van godsdienst of levensovertuiging. In deze bijdrage wordt verkend of de menselijke geest gedurende een periode van detentie niet op méér gebieden verzorging verdient en, indien dat zo is, op welke manier dat juridisch gestalte zou kunnen krijgen.

Rode draad | Recht & Geest
december 2021
AA20211128

De overheidsaansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door achteraf bezien ten onrechte toegepaste strafvorderlijke dwangmiddelen

J. Dekker

De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de overheid voor schade door het achteraf bezien ten onrechte toepassen van dwangmiddelen tijdens opsporing en vervolging van strafbare feiten heeft zich gedurende enkele jaren sterk ontwikkeld. Op 29 april 1995 is hierin verandering gekomen. Recentelijk heeft deze ontwikkeling met twee uitspraken van de Hoge Raad een nieuw hoofdstuk gekregen. In het verlengde van beide arresten wordt een aantal problemen besproken, die het leerstuk van de (on)rechtmatige overheidsdaad meebrengt.

Verdieping | Studentartikel
oktober 1995
AA19950748

De Shell Nigeria-arresten van het hof Den Haag, een doorbraak bij internationale milieuschade?

S.M. Bartman, C. de Groot

Hof Den Haag 29 januari 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:132 (Oguru) en ECLI:NL:GHDHA:2021:133 (Dooh)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 2021
AA20210384

Resultaat 1–12 van de 39 resultaten wordt getoond