Resultaat 13–24 van de 35 resultaten wordt getoond

De Wet omtrent de overeenkomst inzake geneeskundige behandeling

I. Jansen

In dit artikel wordt de Wet omtrent de geneeskundige behandeling besproken. Deze wet, die wijziging brengt in het BW en bepaalde wetten reguleert de bijzondere verhouding tussen medisch hulpverlener en de patiënt. In dit artikel worden alle bijzondere facetten van de wet en de geneeskundige behandelingsovereenkomst besproken.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
april 1995
AA19950264

De zorgen van een functionele dader

A.M. van Woensel

In deze bijdrage aan de rode draad 'Materieel strafrecht in beweging' wordt aandacht besteed aan het functioneel daderschap. Deze vrij nieuwe rechtsfiguur heeft ook raakvlakken met de leer rondom de zorgplichttheorie. Na een korte voorgeschiedenis van het functioneel daderschap komt de auteur met een betoog dat de zorgplichttheorie niet zo goed aansluit bij het functioneel daderschap en er wellicht een minder moderde theorie rondom de zorgplicht ten aanzien van functioneel daderschap dient te worden gehanteerd.

Overig | Rode draad | Materieel strafrecht in beweging
juni 1994
AA19940427

De zorgplicht van beleggingsadviseurs en de visie van de AFM

A. Ettema, J. Lemstra

Post thumbnail De AFM presenteerde in december 2009 de ‘Leidraad zorgvuldig adviseren bij vermogensopbouw. De klant centraal bij beleggingsondernemingen’. Advocaten Jurjen Lemstra en André Ettema voorzien in deze bijdrage de Leidraad op hoofdlijnen van commentaar. Zij onderzoeken de (juridische) status van de Leidraad en geven aan welke praktische en inhoudelijke knelpunten zij zien in het adviestraject dat door de AFM in de Leidraad uiteen wordt gezet.

mei 2010
AA20100320

Erven Cijsouw-De Schelde

J. Hijma

Hoge Raad 25 juni 1993, nr. 14958, ECLI:NL:HR:1993:AD1907, NJ 1993, 686 m.nt. PAS (Erven Cijsouw/De Schelde) Arrest van de Hoge Raad met bijbehorende noot over de aansprakelijkheid van de werkgever die bij de dood van de schade lijdende werknemer wordt voortgezet door haar erfgenamen. Het betreft een zaak waarbij schade is opgelopen door het inademen van asbest. In de zaak komt duidelijk naar voren dat het bewijzen van het (tijdstip) van het causaal verband voor de aansprakelijkheidsstelling in maatschappelijk ongelijke verhoudingen niet zo zwaar op de schouders van de schade lijdende werknemer wordt gelegd als in verhoudingen die maatschappelijk gelijk zijn.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 1994
AA19940109

Het klimaatgevaar en het gouden Kelderluik

A.G. Castermans

Post thumbnail

Het vonnis in de Urgenda-zaak kan worden verklaard vanuit procedureel perspectief. Partijen – Urgenda en de Staat – waren het voor de Haagse rechtbank over veel eens en de Staat heeft van een aantal punten – feitelijk – geen probleem gemaakt. De rechtbank bleef binnen de constitutionele grenzen door hetgeen feitelijk en juridisch tussen partijen is komen vast te staan.

Opinie | Tweeluik
januari 2016
AA20160034

Het verzekeren van digitale risico’s: de cyberverzekering

N.M. Brouwer

Deze bijdrage gaat nader in op een relatieve nieuwkomer in verzekeringsland: de cyberverzekering. De cyberverzekering biedt dekking voor schade als gevolg van de verwezenlijking van cyberrisico’s: de risico’s die gepaard gaan met het gebruik van IT en computernetwerken. Tegen de achtergrond van de werking en het belang van verzekeren in het algemeen analyseert de auteur de inhoud en karakteristieken van de cyberverzekering, alsmede de te verwachten knelpunten bij de interpretatie en toepassing daarvan.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
maart 2022
AA20220239

Hoedanigheden en zorg(vuldigheids-)plichten in het ondernemingsrecht

B.F. Assink

Hoge Raad 11 februari 2011, nr. 09/02216, LJN: BO9577, ECLI:NL:HR:2011:BO9577 (Belastingdienst Limburg/x - ING)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 2012
AA20120277

Inleiding Rode draad ‘Beroepsaansprakelijkheid’

J. Broekhuizen, A.J. Verheij, A. van Vught

In deze inleiding bij de Rode draad 'Beroepsaansprakelijkheid' wordt ingegaan op het nieuwe thema van de Rode draad en wordt geschetst welke onderwerpen aan bod kunnen komen bij de aansprakelijkheid van de beroepsbeoefenaar.

Rode draad | Beroepsaansprakelijkheid
januari 1995
AA19950012

Kelderluik revisited. De kracht van een waarschuwing

T. Hartlief

Hoge Raad 28 mei 2004, nr. R03/026HR, ECLI:NL:HR:2004:AO4224, RvdW 2004, 76. Ook bekend als Jetblast. In dit arrest komt de vraag aan de orde wanneer, in geval van gevaarzetting, er genoeg voorzorgsmaatregelen zijn genomen. Wanneer een waarschuwing voor dit gevaar genoeg is.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 2004
AA20040866

Lastige plicht of ondraaglijke last?

F. Jaspers, C. Rijckenberg

In dit redactionele artikel wordt kort de zorgplicht in de bank- en verzekeringswereld aangestipt aan de hand een arrest (HR 11 juli 2003, RvdW 2003,123).

Opinie | Redactioneel
november 2003
AA20030813

Opzegging van duurovereenkomsten, in het bijzonder kredietovereenkomsten

R.M. Wibier

Hoge Raad 10 oktober 2014, nr. 13/02588, ECLI:NL:HR:2014:2929 (ING/De Keijzer)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 2015
AA20150480

Overheidsaansprakelijkheid in Engeland en Nederland

H.J.Th.M. van Roosmalen

De stelsels van buiten-contractuele overheidsaansprakelijkheid in Engeland en Nederland zijn werkelijk verschillend. De verwachting dat de uitkomsten in vergelijkbare gevallen toch wel min of meer vergelijkbaar zullen zijn, zal na het lezen van dit boek niet geheel worden ingelost. Deze dissertatie kiest in de eerste plaats een constitutioneel perspectief en richt de blik pas in de tweede plaats op het civiele recht en het bestuursrecht.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
oktober 2007
AA20070806

Resultaat 13–24 van de 35 resultaten wordt getoond