Resultaat 13–24 van de 26 resultaten wordt getoond

September 1997

Katern 64: Rechtsfilosofie en rechtstheorie

A. Soeteman

Min en Meer

M.M. Dolman, T.B. Trotman

In dit redactionele artikel wordt ingegaan op destijds gedane wetsvoorstellen met betrekking tot alternatieve sancties. Het gaat hierbij zowel om alternatieve sancties voor minder- als meerderjarigen. De redacteuren kijken kritisch naar beide wetsvoorstellen en gaan dieper in op de (mogelijke) gevolgen ervan.

Opinie | Redactioneel
Juli 1991
AA19910526

Multicultiraliteit in Frankrijk: dwalen over maagdelijkheid

E.H. Hondius

In deze column van Hondius komt door een Frans voorbeeld aan de orde hoe grondrechten, zoals de vrijheid van godsdienst, kunnen botsen met het burgerlijk recht. Hondius komt tot de conclusie dat dit in Nederland gevaarlijk is nu in Nederland wetten niet aan de Grondwet getoetst kunnen worden.

Opinie | Column
Oktober 2008
AA20080703

Nieuw bewijsrecht in burgerlijke zaken

R.Ch. Verschuur

Artikel waarin de verandering van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering centraal staat voor wat betreft de wijziging van het bewijsrecht in burgerlijke zaken. In het artikel wordt ingegaan op de parlementaire geschiedenis en vervolgens wordt de regeling inhoudelijk besproken. Verderop komt de veranderde terminologie aan de orde. Daarna wordt de vrijheid en de lijdelijkheid van de rechter besproken in de nieuwe wet. Vervolgens komen de verschillende bewijsmiddelen aan de orde zoals schriftelijk bewijs, de partij als getuige en het getuigenbewijs in het algemeen.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
April 1988
AA19880244

Opera en Recht: ‘Fidelio’ van Ludwig von Beethoven (1770-1827)

E. von Bóné

Post thumbnail

In dit artikel, behorend bij de reeks 'Recht & Cultuur' wordt ingegaan op Fidelio van Von Beethoven. In deze opera komen de belangrijkste verlichtingsidealen duidelijk naar voren.

Blauwe pagina's | Recht en Cultuur | Verdieping | Studentartikel
November 2008
AA20080776

Over wetenschappelijke integriteit II

E.H. Hondius

Vervolg op een column uit AA2007 (7) waarbij Hondius weer in gaat op de wetenschappelijke integriteit bij het vervullen van nevenfuncties naast het zijn van onderzoeker.

Opinie | Column
September 2006
AA20060571

Politieke partijen dienen een minimun aan interne partijdemocratie te bezitten: pro en contra

D.J. Elzinga

In dit artikel wordt ingegaan op de representatieve democratie en meer specifieker op welke invloed politieke partijen op deze Nederlandse vorm van democratie hebben. De schrijver betoogt dat aan politieke partijen de grootst mogelijke vrijheid moet worden gegeven om zich intern te organiseren omdat anders de vrijheid van partijvorming in gevaar komt.

Opinie | Opiniërend artikel
Juni 2008
AA20080422

Rechtsbeginselen in het personen-, familie- en jeugdrecht

M. Rood-De Boer

Na een korte omschrijving van wat onder het begrip rechtsbeginselen en -begrippen wordt verstaan gaat de auteur in op de klassieke rechtsbeginselen in het personen-, familie- en jeugdrecht. Daartoe komen met name vrijheid, gelijkheid en verantwoordelijkheid aan de orde. In de derde paragraaf worden nieuwe rechtsbeginselen besproken zoals evenredigheid, proportionaliteit, redelijkheid en toets- en controleerbaarheid.

Bijzonder nummer | Rechtsbeginselen
Oktober 1991
AA19910802

Redelijke grondwetinterpretatie?

P.W.C. Akkermans

Afdeling rechtspraak van de Raad van State (ARRvS) 16 februari 1989, ECLI:NL:RVS:1989:AH2643, nr. R03.89.0185/S29, AB 1990, nr. 9 met nt. P.J. Boon (Evangeliegemeente De Deur) Uitspraak van de voorzitter van de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State waarin de beperking van de belijdenisvrijheid (godsdienstvrijheid) door gemeentelijke regels centraal staat. In de noot wordt in gegaan op de invloed van art. 6 Grondwet en de specifieke regels om inbreuk te maken op de vrijheid van godsdienst.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Juni 1990
AA19900398

Sociaal beleid en harmonisatie van sociale wetgeving: stiefkind en zorgenkind

E. Steyger

In dit artikel wordt ingegaan op de verhouding tussen de Europese integratie en de sociale wetgeving in Europa centraal. Waar dit voorheen een ondergeschoven kindje was, lijkt daar sinds 1992 met de Europese Akte verandering in te komen. In dit artikel wordt ingegaan op de harmonisatie binnen de lidstaten en de bevoegdheden van de lidstaten zelf. Verder wordt er nog ingegaan op de verschillend tot stand gebrachte detailregelingen.

Bijzonder nummer | Europa 1992
Mei 1989
AA19890478

Vreemdelingenbereid en rechtvaardigheid

Open brief aan C.W. Maris van F.C.L.M Jacobs

F.C.L.M. Jacobs, C.W. Maris

In het kader van de Rode draad 'Recht & Ethiek' verschijnt in de rubriek Mening op regelmatige basis een briefwisseling. De auteurs treden in discussie met elkaar over een ethisch juridisch onderwerp. De vaste auteur in deze briefwisseling is prof.mr. C.W. Maris. Deze maand wisselt hij van gedachte met prof. dr. F.C.K.M. Jacobs over Vreemdelingenbeleid en rechtvaardigheid.

Opinie | Opiniërend artikel
Januari 1998
AA19980020

Vrijheid en recht

Open brief van C.W. Maris* aan D.H.M. Meuwissen

C.W. Maris, D.H.M. Meuwissen

Briefwisseling van Maris en Meuwissen in het kader van de Rode draad 'Recht & Ethiek'. Beide briefschrijvers verhalen over vrijheid doch allebei vanuit een andere visie en uitgangspositie.

Opinie | Opiniërend artikel | Overig | Rode draad | Recht en ethiek
Juli 1998
AA19980668

Resultaat 13–24 van de 26 resultaten wordt getoond