vrijheid

Resultaat 1–12 van de 26 resultaten wordt getoond

Advocaat, held in verdrukking?

B.E.M. Hertoghs, M. Klompers

In dit redactionele artikel wordt ingegaan op de onafhankelijkheid van de advocaat ten opzichte van de staat om op die manier goed zijn beroep uit te kunnen oefenen. De redacteuren constateren dat er in verschillende landen, waaronder China en Zimbabwe, nog steeds onvoldoende waarborgen zijn om hun taken als advocaat in voldoende onafhankelijkheid uit te oefenen.

Opinie | Redactioneel
december 2008
AA20080855

Advocaten en andere bedreigde diersoorten

R.R. ter Kuile

In veel landen worden advocaten bij uitoefening van hun beroep op allerlei manieren door de overheid belaagd, vaak omdat zij optreden als advocaat van politieke tegenstanders van de machthebbers. Dit artikel gaat in op geldende internationale regels met betrekking tot de onafhankelijkheid van de advocaten alsmede enkele voorbeelden uit de praktijk en de rol van de Nederlandse Stichting Advocaten voor Advocaten.

Verdieping | Verdiepend artikel
april 1998
AA19980282

Ars Longa Vita Brevis Prof.dr. Willem Witteveen

Een idealist met hart voor menselijkheid, rechtvaardigheid en schoonheid: Prof.dr. Willem Witteveen (Rotterdam 5 mei 1952 - Oekraïne 17 juli 2014)

M.G. IJzermans, J. Monster

Post thumbnail

Willem Witteveen overleed op 17 juli 2014 op 62-jarige leeftijd. Hij was hoogleraar Rechtstheorie en retorica aan de Tilburg University en senator namens de Partij van de Arbeid. Van 26 maart 1991 tot en met 15 juli 2009 was hij contacthoogleraar voor Ars Aequi aan de Tilburg University. In deze bijdrage herdenken zijn promovendi Maria Yzermans en Jobien Monster hun leermeester en zijn werk.

Perspectief | Ars Longa Vita Brevis
september 2014
AA20140664

Brieven over vrijheid (Digitaal boek)

C.W. Maris

Post thumbnail Openbare briefwisseling van een aantal Nederlandse rechtsfilosofen over actuele problemen rond vrijheid en recht.

9789069163611 - 06-04-2000

Constitutionele bronnen (Digitaal boek)

C. de Boer, J.W. Sap

Post thumbnail Bevat nagenoeg alle fundamentele teksten die van belang zijn voor de constitutionele geschiedenis van Nederland, waaronder een aantal die voor het eerst in hedendaags Nederlands hertaald zijn.

9789069165189 - 27-02-2007

De OV-studentenkaart en het gemeenschapstrouwbeginsel: een reactie

C.M.J.A. Kuypers

Reactie op een eerder in Ars Aequi gepubliceerd artikel en een andere reactie over de onverenigbaarheid van de OV-Jaarkaart voor studenten en het Europees gemeenschapsrecht. In de reactie wordt deze stelling iets genuanceerd.

Opinie | Reactie/nawoord
oktober 1992
AA19920588

De universaliteit van de mensenrechten

G.A. van der Wal

In dit artikel als bijdrage bij de Rode draad 'Recht & Ethiek' komt de universaliteit van mensenrechten aan de orde. Besproken wordt in hoeverre mensenrechten in verschillende landen en culturen geldig kunnen zijn, wat hun karakter is en of zij wel de juiste maatstaf zijn voor een 'goede samenleving'.

Overig | Rode draad | Recht en ethiek | Verdieping | Studentartikel
april 1998
AA19980241

De Wet tijdelijk huisverbod

T.C. Borman, J.L.M. Janse

In dit artikel wordt ingegaan op op 1 januari 2009 in werking getreden 'Wet tijdelijk huisverbod' en een daarbij behorende AMvB. De wet ziet op de mogelijkheid om iemand die voor een ernstige dreiging van huiselijk geweld zorgt tijdelijk uit huis te plaatsen. In het artikel wordt ingegaan op de voorgeschiedenis van de wet. Vervolgens wordt er ingegaan op de criteria voor het opleggen van een huisverbod. Daarna komen de duur en strekking van het huisverbod aan de orde. Vervolgens wordt er ingegaan op de rol van de burgemeester als openbare orde verantwoordelijke en de rol van het strafrecht en het mandaat aan de hulpofficier van justitie. Daarna wordt er in twee paragrafen ingegaan op andere procedureregels, rechterlijke toetsing en rechtsbijstand. Daarop volgend komen hulpverlening, opvang, kindermishandeling en grondrechten aan de orde. Tenslotte wordt ingegaan op de evaluatiemogelijkheid die de wet biedt.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
januari 2009
AA20090060

Een gemeentelijk verbod van het gebruik van tropisch hardhout?

R. Visser

Algemeen lijkt de opvatting aanvaard dat er voor individuele gemeenten geen mogelijkheden bestaan om een verbod op het gebruik van tropisch hardhout in een autonome verordening op te nemen. Nationale dan wel internationale regelgeving zou daar aan in de weg staan. In het onderstaande wordt betoogd dat een dergelijk verbod wel degelijk door een gemeente kan worden uitgevaardigd.

Verdieping | Studentartikel
juni 1996
AA19960398

G.A. Cohen’s Political Philosophy

N. Vrousalis

Post thumbnail In deze bijdrage op de Blauwe Pagina's schrijft Nicholas Vrousalis (in het Engels) over rechtvaardigheid in de ogen van G.A. Cohen, een van de grondleggers van wat ook wel "non-bullshit Marxism" wordt genoemd.

Blauwe pagina's | Rechtvaardigheid
november 2018
AA20180868

Het recht van vereniging en de ‘anti-democratische’ organisatie

B. Oosting

Na alle commotie rond de opvoering van Fassbinders vermeende antisemitische toneelstuk 'Het vuil, de stad en de dood' zijn de extremistische 'anti-democratische' groeperingen weer in het middelpunt van de belangstelling komen te staan.Hierdoor kwam de vraag naar de mogelijkheden tot juridische bestrijding van dergelijke organisaties prominent in beeld. Het meest geëigende instrument dat het Nederlandse recht kent is de beperking van het in de Grondwet neergelegde recht van vereniging door de artikelen 15 en 16 boek 2 BW. Door middel van deze artikelen kunnen organisaties verboden worden verklaard en/of worden ontbonden. In dit artikel volgt een beschouwing over de vraag of een democratie zich mag verweren tegen 'anti-democratische' organisaties en, zo ja, hoe ver men hierin mag gaan.Hierbij zal tevens het wetsontwerp verboden rechtspersonen, waarvan de parlementaire behandeling (1988) inmiddels is gevorderd tot en met het voorlopig verslag Eerste Kamer, aan de orde komen.

Verdieping | Studentartikel
juni 1988
AA19880359

maart 2007

Katern 102: Europees Recht

- UL Europa Instituut

Resultaat 1–12 van de 26 resultaten wordt getoond