vrijheid van meningsuiting

Resultaat 13–24 van de 72 resultaten wordt getoond

Evangelisatie in Ede: eerbied voor grondrechten?

A.J. Akkermans

Afdeling rechtspraak van de Raad van State (ARRvS) 6 augustus 1991 (mr. Blaauw wnd.), nr. S03.91.2465, AB 1992, nr. 52 (met nt. P.J. Boon) In deze uitspraak van de Afdeling rechtspraak Raad van State wordt ingegaan op het niet verlenen van een vergunning voor een bepaald gedeelte van een evangelisatiecampagne in Ede. De Afdeling overweegt dat daar er een grondrecht in het geding is, er zorgvuldig door het bestuursorgaan dient te worden afgewogen of het niet verlenen van de vergunning niet een al te zware belemmering van het uitoefenen van dit grondrecht is. De Afdeling oordeelt dat dit niet het geval is en dat het gevaar voor de openbare orde zwaarder weegt dan het uitoefenen van het voornoemde grondrecht. In de noot wordt ingegaan op het feit dat het grondrecht niet benoemd wordt en of er grondrechten zijn die voorgaan op andere grondrechten.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
oktober 1992
AA19920610

FORTUYN, de LPF en het VRIJE WOORD

E.J. Dommering

Na de dood van Fortuyn zijn een aantal personen in de media op grond van artikel 137d Sr aangeklaagd voor hun uitlatingen, gedaan tijdens de roerige politieke verkiezingstijd van dit jaar. Buiten de vraag of Fortuyn ondubbelzinnig achter deze strafrechtelijke vervolgingen zou hebben gestaan, is het twijfelachtig of de uitlatingen van de pers ook onder de werking van artikel 137 d Sr vallen. Ook zijn de uitlatingen van de pers en politici in het licht van artikel 10 EVRM niet onrechtmatig. Wat overblijft van de aanklacht is een klimaat van onderling wantrouwen tussen politiek en pers als gevolg van het chilling effect van de strafrechtelijke bedreigingen.

Opinie | Opiniërend artikel
september 2002
AA20020615

Geen ‘demonische hypnoseshows’ in de gemeentelijke schouwburg van Rijssen: en de vrijheid van meningsuiting dan?

R. Neerhof

In dit artikel wordt ingegaan op de beperking van de vrijheid van meningsuiting bij het verbieden van een hypnoseshow. Zie ook: HR 26 april 1996, NJ 1996, 728

Opinie | Amuse
september 2003
AA20030603

Geestelijke vrijheid van de democratie

C. Elion-Valter

Hedendaagse technologische ontwikkelingen op het gebied van artificiële intelligentie en robotisering raken de discussie over nut en noodzaak van de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging (art. 6 Gw). In dit artikel neemt Carinne Elion-Valter met name deze ontwikkeling in ogenschouw, niet zozeer vanuit een juridisch kader, maar vanuit een existentieel en cultureel kader. Daartoe knoopt ze aan bij een roman: Ian McEwans 'Machines Like Me'. Welk licht werpt deze roman op het debat over nut en noodzaak van artikel 6 Gw?

Rode draad | Recht & Geest
februari 2021
AA20210186

Heeft een jurist een mening, en komt hij daar ook voor uit?: een reactie

A. Couprie

In deze reactie op een eerder artikel in Ars Aequi over het ontbreken van meningen en opinies van juristen in het (publieke) debat komt naar voren dat de juristen door beroeps- en gedragsregels niet in staat zijn om hun meningen te geven. Ook het feit dat meer ervaren juristen juridische meningen tot bijna feiten maken dragen ertoe bij dat er weinig controversiële meningen van juristen zijn.

Opinie | Reactie/nawoord
december 1994
AA19940802

Het journalistiek verschoningsrecht

G.R. Rutgers

Hoge Raad 10 mei 1996, nr. 8722, ECLI:NL:HR:1996:ZC2072, RvdW 1996, 112C (Van den Biggelaar c.s./Dohmen en Langenberg); Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM/ECHR) 27 maart 1996, Application no. 17488/90, ECLI:CE:ECHR:1996:0327JUD001748890, RvdW 1996, 78 (Goodwin v. The United Kingdom) Uitspraak van de Hoge Raad die in samenspraak wordt besproken met een arrest van het EHRM van 27 maart 1996 waarin is besloten dat een journalist zijn bron niet hoeft vrij te geven bij een (voorlopig) getuigenverhoor op grond van art. 10 EVRM.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 1996
AA19960696

Het proces tegen Socrates

E.H. Hondius

In deze column schrijft Ewoud Hondius over één van de beroemdste processen aller tijden: het proces tegen Socrates.

Opinie | Column
november 2012
AA20120811

Het strafrecht tussen waarheid en leugen: over Holocaustontkenning en andere memory laws

M. van Noorloos

Post thumbnail Memory laws stellen ontkenning van grootschalige mensenrechtenschendingen uit het verleden – en soms ook uitingen als het bagatelliseren of rechtvaardigen van zulke misdaden – strafbaar. Zo heeft Polen het onlangs verboden om de Poolse natie verantwoordelijk te houden voor de Holocaust. Wat is de ratio achter zulke wetten en hoe verhouden die zich tot de vrijheid van meningsuiting?

Opinie | Opiniërend artikel
december 2018
AA20181010

Het Wildersvonnis vanuit staatsrechtelijk perspectief

R.J.B. Schutgens

Rechtbank Amsterdam 23 juni 2011, nr. 13/425046-09, ECLI:NL:RBAMS:2011:BQ9001, LJN: BQ9001 (Wilders)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 2012
AA20120290

Hoofdstukken grondrechten

M. den Heijer, A.W. Hins, A.J. Nieuwenhuis

Post thumbnail Dit boek behandelt de zogeheten algemene leerstukken van grondrechten en laat de lezer kennismaken met de afzonderlijke grondrechten.

9789493199217 - 22-02-2021

Index on Censorship en het verhaal van de nachtegaal

C. Jansen

In 1986 werd in The Times voor het eerst een beroep gedaan op de wereldopinie om zich uit te spreken tegen de schandelijke processen tegen schrijvers in de Sovjet-Unie. Naar aanleiding hiervan werd in 1972 in Londen het tijdschrift Index en Censorship opgericht. Het tijdschrift bericht over de schending van de vrijheid van meningsuiting overal ter wereld. Deze waakhond bleek, ook in 1990, meer dan noodzakelijk te zijn.

Verdieping | Verdiepend artikel
april 1990
AA19900219

maart 2007

Katern 102: Mediarecht

A.W. Hins

Resultaat 13–24 van de 72 resultaten wordt getoond