Resultaat 1–12 van de 27 resultaten wordt getoond

‘Als u begrijpt wat ik bedoel’: het Hof van Justitie herinterpreteert zijn rechtspraak over rechterlijke bevoegdheid bij pluraliteit van verweerders

Freeport/ Arnoldson

M.V. Polak

Hof van Justitie Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 11 oktober 2007, ECLI:EU:C:2007:595, zaak C-98/06 (Freeport/Arnoldson) Artikel 6 aanhef en onder 1 EEX moet aldus worden uitgelegd dat het feit dat de tegen meerdere verweerders gerichte vorderingen een verschillende rechtsgrondslag hebben, niet aan toepassing van deze bepaling in de weg staat. Artikel 6 aanhef en onder 1 EEX vindt toepassing wanneer de tegen de verschillende verweerders gerichte vorderingen samenhangend zijn op het moment waarop zij worden ingesteld, dat wil zeggen wanneer een goede rechtsbedeling vraagt om gelijktijdige behandeling en berechting, teneinde te voorkomen dat bij afzonderlijke berechting onverenigbare beslissingen worden gegeven. Voor toepassing van deze bepaling hoeft niet bovendien vast te staan dat de vorderingen niet enkel zijn ingesteld om één van de verweerders te onttrekken aan de bevoegdheid van de rechter van de lidstaat waar hij zijn woonplaats heeft.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 2007
AA20070987

‘Finding Neverland’. Rechtsvraag (331) Goederen- en Zekerhedenrecht

W.M.T. Keukens, R.D. Vriesendorp

Rechtsvraag waarbij het goederen- en zekerhedenrecht centraal staat.

Perspectief | Rechtsvraag
december 2006
AA20060935

‘Maimonides’

Vrijheid van versus recht op onderwijs?

P.W.C. Akkermans

Hoge Raad 22 januari 1988, nr. 13465, ECLI:NL:HR:1988:AD0151 (Maimonides Lyceum) Arrest van de Hoge Raad en daarbij behorende noot waarbij de vrijheid van onderwijs aan de orde komt. Daarbij is deze zaak tevens van belang voor het leerstuk van de horizontale werking van grondrechten. In deze zaak werd aangenomen dat het niet-toelaten van een leerling omdat deze niet in overeenstemming was met de richting van de school geen onrechtmatige daad oplevert. De Hoge Raad doet de zaak zelf af. In de bijbehorende noot wordt op de vrijheid van onderwijs en de daarbij behorende beperkingen verder in gegaan. Ook komt het leerstuk van horizontale werking van grondrechten aan de orde.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 1988
AA19880391

Aansprakelijkheid voor milieuschade: een reactie

G. Betlem, E.A. Messer

Reactie op een artikel dat eerder in de reeks van de Rode draad over 'milieurecht' verscheen en waarin de civielrechtelijke aansprakelijkheid wegens milieuschade aan de orde komt. In deze reactie enige nuanceringen en aanvullingen op het eerdere artikel.

Overig | Rode draad | Milieurecht
september 1990
AA19900519

Actieve inning van stil verpande vorderingen door de curator

S.E. Bartels

Hoge Raad 22 juni 2007, nr. C06/067HR, ECLI:NL:HR:2007:BA2511, LJN: BA2511, NJ 2007, 520, m.nt. PvS (ING/Verdonk q.q.) In deze noot bij dit arrest wordt ingegaan op de problematiek rondom de inning van stil verpande vorderingen tijdens faillissement. In dit arrest wordt voortgeborduurd op het bekende Mulder q.q./CLBN (Hoge Raad 17 februari 1995, NJ 1996, 471).

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 2007
AA20070972

Beantwoording rechtsvraag (231) Zekerheden- en faillissementsrecht

R.D. Vriesendorp

In dit artikel wordt een antwoord gegeven op een rechtsvraag waarbij verscheidene kwesties rondom het zekerheden- en faillissementsrecht centraal staan. Onder andere komen de bevrijdende betaling, vestiging van een pandrecht (bij voorbaat) en de afdrachtsverplichting aan de curator onder.

Perspectief | Rechtsvraag
juli 1994
AA19940534

Bestuursrecht en nieuw BW

F.J. van Ommeren, B.J. Schueler

In dit artikel wordt een boek besproken dat de veranderingen voor het bestuursrecht behandelt nadat het NBW is ingevoerd. In de boekbespreking komen aan de orde: rechtstreekse toetsing aan algemene beginselen van behoorlijk bestuur en de ingevoerde schakelbepalingen. Er wordt afgesloten met een slotbeschouwing.

Literatuur | Boekbespreking
februari 1989
AA19890154

Burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen

J. van Rijn van Alkemade

In dit artikel wordt ingegaan op een tweetal verdragen uit 1980, geldend in Nederland vanaf 1990, die ingaan op de burgerrechtelijke aspecten van ontvoeringen van kinderen. In dit artikel komt naast de totstandkoming van de verdragen ook de werking van de verdragen en de uitvoering ervan in Nederland door middel van Nederlandse wetten aan de orde.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
september 1990
AA19900544

De Kroon c.s./Notaris Peters

A.I.M. van Mierlo

Hoge Raad 15 november 2002, nr. C00/279HR, ECLI:NL:HR:2002:AF0576, RvdW 2002, 181 (De Kroon c.s./Notaris Peters) Verkoop onroerende zaak. Stichting derdengelden. Conservatoir derdenbeslag onder de notaris ten laste van de verkoper. Is de vordering van de verkoper tot uitbetaling van de koopsom een vordering op de notaris dan wel op de Stichting derdengelden?

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 2003
AA20030449

De Nederlandse chipswet

J.M.H.D. Meijer-van der Aa

Artikel waarin de Nederlandse chipswet centraal staat. Het object waar de wet op ziet zijn `halfgeleiders´. In dit artikel komt de voorgeschiedenis van de wet en daarop gebaseerde regelgeving aan de orde. Ook wordt de verhouding met Europese regelgeving behandeld. Daarna wordt het subject en de bescherming behandeld. Verderop komt het ontstaan en het voortbestaan van het uitsluitend recht aan de orde, alsmede de duur, inhoud en beperking van die laatste.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
juli 1988
AA19880444

De ratio van de lemming

M. Haentjens

Post thumbnail

Heeft u zich wel eens afgevraagd hoe u uw positieve saldo juridisch moet duiden? Die vraag blijkt gemakkelijker gesteld dan beantwoord. Matthias Haentjens helpt de lezer deze vraag te beantwoorden.

Opinie | Amuse
mei 2017
AA20170362

De turbo-bv

J.W. Zwemmer

Hoge Raad 18 oktober 1995, nr. 30 643, ECLI:NL:HR:1995:AA3109, BNB 1996/189 (De turbo-bv) In de noot bij deze uitspraak van de belastingkamer van de Hoge Raad wordt ingegaan op het feit dat de volstorting van aandelen met waardeloze vorderingen op de betreffende BV ook in fiscaal opzicht als volstorting wordt aangemerkt.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 1996
AA19960775

Resultaat 1–12 van de 27 resultaten wordt getoond