Showing 13–24 of 26 results

Derdenbeding als alternatief voor cessie?

P. Werdmuller

In het huidig BW zijn er geen bijzondere eisen gesteld aan het derdenbeding. Voor het huidige recht is dan ook verdedigd dat het vormloze derdenbeding de cessie, waarvoor akte en mededeling vereist zijn, kan vervangen. Of dit nodig en wenselijk is, is nog maar de vraag. In dit artikel poogt de schrijver deze vraag te beantwoorden.

Bijzonder nummer | De derde in het recht
Mei 1997
AA19970298

Finale kwijting in het geding (Van Meurs-Ciba-Geigy)

J.L.P. Cahen

Hoge Raad 27 maart 1992, NJ 1992, 377 (Van Meurs/Ciba-Geigy) In dit arrest en de bijbehorende noot van de Hoge Raad is aan de orde in hoeverre er nog een vordering kan worden ingesteld nadat er door de twee conflicterende partijen dading is overeengekomen en finale kwijting. De eisende partij stelt dat de overeenkomst van dading vernietigbaar is wegens een aantal wilsgebreken (bedrog, dwang en misbruik van omstandigheden). Het beroep op dwang wordt aanvaard door de Hoge Raad en verwijst de zaak terug. De Hoge Raad schetst onder welke (feitelijke) omstandigheden dwang kan worden aangenomen wat de overeenkomst vernietigbaar maakt. In de noot wordt hier dieper op ingegaan.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Oktober 1992
AA19920605

Goederenrechtelijke aspecten van cessie in het IPR

P. Vlas

Hoge Raad 16 mei 1997, nr. 16.470, RvdW 1997, 126 C De Hoge Raad maakt in dit arrest een einde aan de onzekerheid naar welk recht de goederenrechtelijke werking van de cessie moet worden beoordeeld.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Maart 1998
AA19980213

Hoe gemeen is de aansprakelijkheid van de wegvervoerder volgens Boek 8 BW?

M.A. van de Laarschot

In deze bijdrage worden aan de hand van het arrest van de Hoge Raad van 6 april 1990 inzake Van Gend & Loos versus Vitesse (HR 6 april 1990, NJ 1991, 689) enige aspecten van de aansprakelijkheid van de wegvervoerder volgens Boek 8 BW behandeld en vergeleken met aansprakelijkheidsregels volgens het gemene recht.

Bijzonder nummer | Vervoersrecht
Mei 1993
AA19930427

Kan het OM in cassatie voor de belangen van de beledigde partij opkomen?

D.H. de Jong

Hoge Raad 19 mei 1987, nr. 81.282, NJ 1988, 316, ECLI:NL:HR:1987:AC9833 Arrest en annotatie behorende bij de rode draad 'slachtoffers van delicten'. In dit arrest staat de vraag centraal of het openbaar ministerie in het belang van de beledigde partij opkomen in cassatie. De Hoge Raad komt tot de uitspraak dat de P-G niet-ontvankelijk is aangezien deze geen partij is als beledigde partij. In de korte annotatie bij dit arrest komt deze problematiek verder aan de orde.

Annotaties en wetgeving | Annotatie | Overig | Rode draad | Slachtoffers van delicten
Juni 1989
AA19890593

Koninklijke Nijverdal ten Cate NV-Mr. Wilderink q.q.

S.C.J.J. Kortmann

Hoge Raad 18 februari 1994, NJ 1994, 462, nt. WMK (Koninklijke Nijverdal ten Cate NV/Mr. Wilderink q.q.) In dit arrest van de Hoge Raad en de daarbij behorende noot staat het recht centraal zoals dat nog gold voor de invoering van het NBW in 1992. De rechtsvraag is of een tot zekerheid overgedragen goed asseccoir is met de vordering waar deze zekerheid voor biedt. De Hoge Raad overweegt in lijn met eerdere rechtspraak dat dat niet het geval is. Kortmann verduidelijkt in zijn noot de zekerheidsoverdracht en typeert deze als een eigendomsoverdracht onder ontbindende voorwaarde van algehele voldoening.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
November 1994
AA19940745

Mulder q.q.-CLBN (Connection) tien jaren later

Annotatie

R.D. Vriesendorp

Inning van verpande vorderingen door pandgever/curator.

Overig | Rode draad | Raad en daad | Verdieping | Verdiepend artikel
September 2005
AA20050744

Nawoord op bovenstaande reactie

Th.G. Drupsteen

De oorspronkelijk auteur geeft een nawoord op een reactie over een artikel met als onderwerp aansprakelijkheid voor milieuschade in de Rode draad 'milieurecht'.

Overig | Rode draad | Milieurecht
September 1990
AA19900523

Nevenrechten

T.E. Booms

Wanneer kwalificeert een recht als ‘nevenrecht’ bij een vordering, zodat het automatisch overgaat naar de verkrijger van die vordering? Op die vraag bestaat in de heersende leer nog geen eenduidig antwoord. In dit artikel wordt een voorstel voor een antwoord gedaan, dat als bijkomend voordeel heeft de verschillende rechtsgevolgen van de kwalificatie ‘nevenrecht’ nauwkeuriger te kunnen bepalen.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
November 2019
AA20190914

Ontvanger – Fruitveiling Kerseboom

W.H. van Boom

Hoge Raad 26 januari 2007, LJN: AZ0614, nr. C05/272HR (Ontvanger van de Belastingdienst Oost-Brabant/Coöperatieve groente- en fruitveiling vereniging 'Kerseboom' B.A.) In dit arrest en de daarbij behorende noot is aan de orde in hoeverre er derdenbeslag kan worden gelegd op een verschilrekening van een bank waar een geldbedrag is geparkeerd. De Hoge Raad oordeelt dat er geen derdenbeslag kan worden gelegd op een bankrekening omdat bij een bankrekening er geen sprake van is dat de bank een bedrag voor een crediteur houdt. Een bankrekening in de vorm van een rekening-courant is een bijzondere rechtsverhouding.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Januari 2008
AA20080044

Pluriformiteit in de rechtseconomie: een verkenning van scholen

R.W. Holzhauer, R. Teijl

In dit artikel worden de verschillende stromingen (scholen) binnen de rechtseconomie besproken. Daaraan voorafgaand wordt ingegaan op de ontstaansgeschiedenis vanuit de Legal Realist Movement tegenover de Critical Legal Studies Movement.

Bijzonder nummer | Rechtseconomie
Oktober 1990
AA19900617

Verrekening rond de faillissements­datum, verpande voorraden en een opheffingsuitverkoop

R.M. Wibier

Hoge Raad 14 februari 2014, ECLI:​NL:​HR:​2014:​319 (Feenstra q.q./ING)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
April 2015
AA20150296

Showing 13–24 of 26 results