Actieve inning van stil verpande vorderingen door de curator


Hoge Raad 22 juni 2007, nr. C06/067HR, ECLI:NL:HR:2007:BA2511, LJN: BA2511, NJ 2007, 520, m.nt. PvS (ING/Verdonk q.q.)

In deze noot bij dit arrest wordt ingegaan op de problematiek rondom de inning van stil verpande vorderingen tijdens faillissement. In dit arrest wordt voortgeborduurd op het bekende Mulder q.q./CLBN (Hoge Raad 17 februari 1995, NJ 1996, 471).


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): S.E. Bartels

Verschijning: december 2007

Archiefcode: AA20070972

Hoge Raad 22-06-2007 (ECLI:NL:HR:2007:BA2511) zaaknummer: C06/067HR

ING/Verdonk inning stille verpanding vordering

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie