voorrang

Toont alle 11 resultaten

Curator Van Schaik – ABN-AMRO

J.L.P. Cahen

Hoge Raad 29 januari 1993, nr. 14850, ECLI:NL:HR:1993:ZC0842, RvdW 1993, 42 (Curator Van Schaik/ABN AMRO) In dit arrest en de daarbij behorende noot wordt een casus behandeld die nog speelt onder het oude recht. De vraag is in hoeverre geld dat op een G-rekening (geblokkeerde rekening) staat in aanmerking kan komen voor zekerheidsoverdracht. In de noot wordt hier dieper op ingegaan.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juli 1993
AA19930573

Een einde aan de impasse rondom het bodemrecht van de fiscus

D.F.H. Stein

Post thumbnail

De fiscus kan bij verhaal op een belastingschuldige soms verhaal nemen op zaken van anderen dan de belastingschuldige (het ‘fiscale bodemrecht’). Dit bodemrecht werd in 1990 als tijdelijk recht ingevoerd, door het te onderwerpen aan een ‘horizonbepaling’. Door een creatieve omgang met die bepaling is het bodemrecht nog niet komen te vervallen, ondanks soms felle kritiek. De auteur bespreekt het voorstel om de horizonbepaling te schrappen.

Verdieping | Verdiepend artikel
december 2021
AA20211105

Geeft Nederland juiste toepassing aan de beschermingsclausule bij het waarborgen van de vrijheid van godsdienst?

J. Bos

Nederlandse rechters en bestuursorganen lijken zich nauwelijks rekenschap te geven van de zogenaamde most-favoured-individual clause in mensenrechtenverdragen. Tot de toepassing van deze clausule zijn de Nederlandse rechters en bestuursorganen echter wel verplicht. In dit artikel wordt onderzocht of deze nalatigheid tot gevolg heeft dat de bescherming van de godsdienstvrijheid in Nederland onder de maat is.

Verdieping | Studentartikel
oktober 2007
AA20070727

september 2005

Katern 96: Europees recht

- UL Europa Instituut

Mulder q.q.-CLBN (Connection) tien jaren later

Annotatie

R.D. Vriesendorp

Hoge Raad 17 februari 1995, nr. 15743, ECLI:NL:HR:1995:ZC1641, NJ 1996, 471; Ars Aequi 1995, p. 604-611 (AA19950604(Mulder/CLBN) Inning van verpande vorderingen door pandgever/curator.

Overig | Rode draad | Raad en daad | Verdieping | Verdiepend artikel
september 2005
AA20050744

Nederlands kort geding en buitenlandse bodemprocedure: bien étonnés de se trouver ensemble?

SPRAY NETWORK NV/TELENOR VENTURE AS C.S.

J.E.M. Polak

Hoge Raad 21 juni 2002, nr. C01/241HR, ECLI:NL:HR:2002:AE1545, RvdW 2002, 107, JOL 2002, 359, NIPR 2002, 203, NJ 2002, 563 met noot P. Vlas (Spray Network NV/Telenor Venture c.s.) 1. Het is wenselijk dat de Nederlandse rechter bij de uitleg van het EVEX rekening houdt met de rechtspraak over het EEX. 2. Indien in een andere EEX- of EVEX-lidstaat een bodemprocedure aanhangig is, kan de Nederlandse kortgedingrechter zijn bevoegdheid om kennis te nemen van een vordering tot betaling bij wijze van voorschot van hetzelfde bedrag als waarop de bodemprocedure ziet, uitsluitend baseren op art. 24 (thans art. 31) EEX dan art. 24 EVEX en dient te zijn voldaan aan de door het HvJ EG in het kader van art. 24 (thans art. 31) EEX gestelde voorwaarden.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 2003
AA20030118

Ontwikkelingen rond het fiscale bodemrecht en het fiscale privilege

G.T.M.J. Raaijmakers

Sinds de invoering van de oude Invorderingswet in 1845 is de sterke positie van de Nederlandse fiscus ten opzichte van andere schuldeisers regelmatig onder vuur genomen. In de laatste decennia hebben regeringen steeds beloofd te komen tot een algehele herwaardering. Nu is het dan zover.

Verdieping | Studentartikel
april 1993
AA19930234

Positieve discriminatie

P.J. Boon

Supreme Court of the United States of America 12 juni 1995, NJB 1995 pp. 980-982 Uitspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof over positieve discriminatie waarbij meerdere amendementen van de Amerikaanse Grondwet aan de orde komen. In de noot wordt dieper ingegaan op deze problematiek die de betekenis van de Amerikaanse Constitutie wijzigen.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 1995
AA19950896

Rechtsvraag (229) Goederenrecht

Overdracht, Hypotheekrecht en Derdenbescherming

P. Rodenburg

Rechtsvraag op het gebied van het goederenrecht waarbij onder andere het hypotheekrecht, eigendomsrecht, overdracht en derdenbescherming aan de orde komt.

Perspectief | Rechtsvraag
december 1993
AA19930895

Retentierecht op zeeschepen. De positie van de retentor van een zeeschip

V. Mak

Artikel 8:210a BW sluit toepassing van artikel 3:292 BW — dat aan de retentor een verhaalsrecht met voorrang toekent — uit ten aanzien van zeeschepen. Het effect van deze bepaling is onduidelijk,maar het belang ervan is groot in geval van executoriale verkoop van een zeeschip door de retentor. In dit artikel wordt ingegaan op de positie van de retentor van een zeeschip in het licht van de wettelijke bepalingen met betrekking tot verhaalsrecht en voorrang.

Verdieping | Studentartikel
september 2002
AA20020596

Samenloop in Europees privaatrecht

R. de Graaff

Ruben de Graaff promoveerde op 9 september 2020 aan de Universiteit Leiden met een proefschrift over samenloop in het Europees privaatrecht. In deze bijdrage vertelt hij over zijn onderzoek.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
april 2021
AA20210417

Toont alle 11 resultaten