Resultaat 13–24 van de 34 resultaten wordt getoond

Frustratie van cassatie?

M. Scheffers, J. van Wielink

Redactioneel artikel over een nieuw stelsel van cassatie in strafzaken waarbij voor sommige straffen geen mogelijkheid tot cassatie meer openstaat en er sprake is van verplichte procesvertegenwoordiging. Ook wordt er stilgestaan bij een systeem waarbij gewerkt wordt met een verlofstelsel voor zaken die de rechtszekerheid en -eenheid dienen.

Opinie | Redactioneel
januari 1997
AA19970004

Globalisering, recht en de rol van hoogste nationale gerechten

Verslag van 2008 HiiL Law of the Future Conference

N. de Boer, A. Kristic

Op 23 en 24 oktober van het afgelopen jaar vond in het Vredespaleis in Den Haag de 2008 HiiL Law of the Future Conference plaats. Het onderwerp van deze HiiL conferentie was de veranderende rol van de hoogste gerechten, zoals de Nederlandse Hoge Raad en het USSupreme Court, in onze internationaliserende en globaliserende wereld. Deze bijdrage biedt een bescheiden sfeerimpressie van de conferentie over deze – wat bleek – prangende en complexe problematiek.

Verdieping | Studentartikel
februari 2009
AA20090132

Het einde van de bestuursrechtelijke ne bis in idem-rechtspraak

A.T. Marseille

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 23 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3131, nr. 201502095/1/A3

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 2017
AA20170321

Hoger beroep in het bestuursrecht

J.E.M. Polak

Met de invoering van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in 1994 is er in het bestuursrecht in beginsel over de gehele linie hoger beroep ingevoerd. Conform de geschiedenis van de rechtsbescherming in het bestuursrecht is er evenwel nog sprake van een verbrokkelde situatie. Er zijn drie appèlrechters in het bestuursrecht. Wel passen zij hetzelfde bestuursprocesrecht toe. In dit artikel wordt op een aantal algemene aspecten van het hoger beroep in het bestuursrecht ingegaan en wordt ook naar de toekomst van het hoger beroep in het bestuursrecht gekeken. Op niet al te lange termijn zullen regering en parlement beslissen of er meer eenheid in het bestuursrechtelijk appèl moet worden gebracht.

Overig | Rode draad | Rechstmiddelen
september 2001
AA20010622

Informatie als rechtvaardigende factor voor rechtsvorming: de amicus curiae

M. Köhne

De Hoge Raad als rechtsvormende instantie, dit artikel bespreekt de informatie voorziening die de Hoge Raad hiervoor gebruikt en behandelt ook de gang van zaken in andere landen. Onder andere komt de zogenaamde 'Amicus Curiae'oftwel de vriend van het gerecht aan bod.

Overig | Rode draad | Raad en daad | Verdieping | Verdiepend artikel
april 2006
AA20060252

Is de motivatie soms zoek?

B. Oosting, J.F.L. Roording

In dit redactionele artikel wordt ingegaan op de roep om meer motivering van de Hoge Raad van haar arresten om op die manier de begrijpelijkheid en acceptatie ervan te vergroten. De redacteuren noemen het Harmonisatiewet-arrest een goed voorbeeld voor hoe het in de toekomst zou moeten.

Opinie | Redactioneel
februari 1990
AA19900062

maart 2008

Katern 106: Bestuurs(proces)recht

A.T. Marseille

Naar een ‘slagvaardiger’ bestuursrecht met de Wet aanpassing bestuursprocesrecht?

T. Barkhuysen, M. Claessens

Post thumbnail Het voorstel inzake de Wet aanpassing bestuursprocesrecht beoogt met maatregelen als het relativiteitsvereiste en incidenteel hoger beroep een ‘slagvaardiger’ bestuursprocesrecht te creëren. De taak van de bestuursrechter tot handhaving van het objectieve recht (rechtmatigheidscontrole) verdwijnt hierdoor meer naar de achtergrond. Een overzicht op hoofdlijnen en een eerste oordeel.

Verdieping | Verdiepend artikel
februari 2012
AA20120083

Nawoord: het nieuwe Wetboek van Strafvordering voor de Nederlandse Antillen en Aruba

S. van Gessel, M.F.J. Haak

Naschrift bij een eerdere reactie over het nieuwe wetboek van strafvordering waarbij het concordantiebeginsel uit het statuut aan de orde komt.

Opinie | Reactie/nawoord
februari 1997
AA19970084

Procedurele toetsing, het EHRM en rechtseenheid en diversiteit

L.M. Huijbers

Post thumbnail

Bij de beoordeling van materiële rechten richt het EHRM zich steeds vaker op de kwaliteit van de nationale besluitvormingsprocedure. Zo ook in de Garib-uitspraak tegen Nederland waarbij het oordeelde over de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek. Maar wat houdt deze ‘procedurele trend’ nou eigenlijk precies in? En, hoe verhoudt het zich tot de taakstelling van het EHRM om de EVRM-rechten te beschermen en de noodzaak van het respecteren van sommige verschillen tussen staten? Deze bijdrage gaat nader in op deze vragen.

Rode draad | Rechtseenheid
januari 2018
AA20180077

Rechtseenheid door (informele) harmonisatie: altijd goed voor de burger?

L.J.A. Damen

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 21 september 2011, nr. 201010355/1/H2, LJN: BT2131, ECLI:NL:RVS:2011:BT2131, AB 2011/299 m.nt. Ortlep, JB 2011/236 m.nt. Schlössels, Gst. 2011, 7361.112 m.nt. Teunissen, TBR 2011/171 m.nt. Nijmeijer

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 2012
AA20120130

Rechtseenheid en de deelgeschilprocedure

G. de Groot

Post thumbnail

Dit artikel gaat over het waarborgen van rechtseenheid bij deelgeschillen over letsel- en overlijdensschade.

Rode draad | Rechtseenheid
juni 2018
AA20180534

Resultaat 13–24 van de 34 resultaten wordt getoond