Resultaat 25–34 van de 34 resultaten wordt getoond

Rechtseenheid en het EHRM

J.H. Gerards

Post thumbnail

Vaak wordt aangenomen dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens streeft naar rechtseenheid in de zin van een uniform niveau van grondrechtenbescherming. Deze bijdrage laat zien dat en waarom dit in werkelijkheid veel genuanceerder ligt: het bewerkstelligen van uniformiteit is eerder een bij-effect van de werkwijze van het Hof, dan dat het gaat om een daadwerkelijke doelstelling.

Rode draad | Rechtseenheid
februari 2018
AA20180151

Rechtseenheid in veelvoud

Over de toenemende complexiteit van een schijnbaar eenvoudig begrip

Rechtseenheid lijkt een eenvoudig begrip: uniforme uitkomsten voor dezelfde gevallen. De tendens naar billijke oplossingen voor het concrete geval roept onherroepelijk het verwijt op dat daarmee de rechtseenheid in gevaar komt. Maar is dat wel terecht? Aan de hand van enkele recente arresten uit het burgerlijk recht en het strafrecht laat de auteur zien dat de notie van rechtseenheid complexer is dan op het eerste gezicht lijkt. Soms is het juist de aanpassing van het recht aan gewijzigde omstandigheden die bijdraagt aan de realisering van dieper liggende beginselen of doeleinden. Ook de discussie over de uniforme rechtstoepassing bij discretionaire bevoegdheden als de straftoemeting laat zien dat eenheid van recht niet los van de feitelijke context kan worden gezien. Eenheid in veelvoud is daarom niet alleen het maximaal haalbare, maar ook het meest wenselijke resultaat in het recht.

Overig | Rode draad | Raad en daad | Verdieping | Verdiepend artikel
september 2005
AA20050676

Rechtsmiddelen

A.W. Jongbloed

Om te voorkomen dat iemand de dupe wordt van eigen of andermans fout of misslag dan wel van het feit dat er een procedure is gevoerd waarbij hij niet is betrokken,heeft de wetgever de mogelijkheid geopend een rechtsmiddel aan te wenden. Een andere belangrijke functie van rechtsmiddelen is dat zij de rechtseenheid bevorderen.

Overig | Rode draad | Rechstmiddelen
januari 2001
AA20010014

Rechtsvorming door de Hoge Raad (Digitaal boek)

R. de Graaff, T.A. Keijzer, C.C. de Kluiver, M. Samadi

Post thumbnail Een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in de afgelopen tien jaar. De bijdragen belichten de rechtsvormende taak in meer algemene zin, maar besteden ook aandacht aan specifieke ontwikkelingen op belangrijke rechtsgebieden die onder de hoede van de Hoge Raad vallen.

9789069167473 - 24-05-2016

Rechtszekerheid: Vervlogen Dromen

N.F. van Manen

Auteur betoogt dat er steeds minder sprake is van waarden die voor eenieder gelden. Volgens de auteur is er steeds meer sprake van rechtspluralisme. Dit kan een probleem opleveren indien verschillende subculturen met ieder eigen normen en waarden met elkaar in conflict komen. De auteur bepleit dan ook dat rechtseenheid vervlogen is en niet meer bestaat. Rechtspluralisme kan dan ook een weerstand bieden tegen discriminatie.

Opinie | Opiniërend artikel
december 1998
AA19980956

Rode draad ‘Rechtseenheid’

Woord vooraf

M.T. Beumers, J.R. Duin, J. van Mourik, L. Noyon, O. Oost, B.F.M. Vulto, S.N.P. Wiznitzer

Post thumbnail

Dit is het woord vooraf bij de Rode draad 'Rechtseenheid'.

Rode draad | Rechtseenheid
januari 2018
AA20180076

Samen met je wederhelft een juridische eenheid?

Dagdromen over een hedendaagse visie op huwelijk en ongehuwd samenwonen

L.A.G.M. van der Geld

Post thumbnail Koppels gaan naar verloop van tijd steeds meer op elkaar lijken en geven vaak zelfs hun eigen identiteit op. Leoengemma@gmail.com en samen in lycra op de profielfoto van Strava. Maar zijn ze ook een rechtseenheid? Voor samenwoners is er niks geregeld, laat staan voor polyamoureuzen. Hoog tijd voor een hedendaagse visie over de juridische positie van alle koppels.

Opinie | Amuse
december 2020
AA20201104

Selectie aan de poort, een reactie op Van der Wiel

A. Hammerstein

In het decembernummer 2009 legde Bart van der Wiel uit waarom hij de instelling van een selectiekamer die tot doel heeft de voor cassatierechtspraak ongeschikt zaken buiten behandeling te plaatsen niet noodzakelijk vindt. Het voorstel om een dergelijke selectiekamer in te stellen staat in het rapport Hammerstein. Mr. Hammerstein stuurde ons een reactie op dit artikel. Aan Bart van der Wiel gaven wij de gelegenheid op deze reactie te reageren.

Opinie | Reactie/nawoord
februari 2010
AA20100112

Wat als de civiele kamer van de Hoge Raad er niet meer zou zijn?

J.M. Barendrecht

De civiele cassatierechtspraak is nog op dezelfde manier georganiseerd als 30 jaar geleden. Hoeft de Hoge Raad niet te veranderen, omdat hij het goed genoeg doet, in vergelijking tot soortgelijke organisaties? Of kan hij zich onvoldoende aanpassen aan de behoeften van deze tijd? Dat laatste lijkt waarschijnlijker. De prijs die we betalen voor onafhankelijkheid van de Hoge Raad is dat hij in zichzelf is gekeerd. Zijn maatschappelijke functies worden geleidelijk overgenomen door andere organisaties, zoals dat ook gebeurt met andere instituties uit de tijd van Thorbecke. Wat zou er gebeuren als we de Hoge Raad zouden afschaffen?

Overig | Rode draad | Raad en daad | Verdieping | Verdiepend artikel
mei 2005
AA20050335

Zuinig motiveren maar wel uitleggen

Y. Buruma

Post thumbnail

Waarom motiveren rechters niet uitgebreider? Feitelijke oordelen worden niet noodzakelijk accurater gemotiveerd door meer gronden aan te voeren. En juridische oordelen moeten worden begrepen in het licht van de Europese traditie waarin het niet zozeer gaat om een argumentatie inzake de ‘beste oplossing’, maar veeleer om de interpretatie van de wet. Maar een en ander neemt niet weg dat de rechter wel degelijk wat meer mag uitleggen, niet bij wijze van rechtvaardiging van zijn oordeel, maar als toelichting op de betekenis van zijn uitspraak voor de betrokkenen en de samenleving.

Rode draad | Rechtsvorming door de Hoge Raad
februari 2015
AA20150150

Resultaat 25–34 van de 34 resultaten wordt getoond