bezwaar

Resultaat 1–12 van de 29 resultaten wordt getoond

(L)egaliseren

J. Bockwinkel, I. Laurijssens

In dit redactionele artikel speelt legalisatie, het voor echt verklaren van een handtekening op een buitenlands identificatiedocument, een rol. Bepaald is dat weigering van legalisatie geen besluit is waardoor bezwaar en dergelijke daar niet tegen open staat.

Opinie | Redactioneel
oktober 1998
AA19980801

Beantwoording rechtsvraag (214) bestuursprocesrecht

J.J. Wiarda

Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het (ruimtelijk bestuursrecht) waarbij verschillende wetten, bezwaar, beroep, overgangsrecht en de bevoegdheid van de rechter.

Perspectief | Rechtsvraag
september 1992
AA19920528

Beantwoording rechtsvraag (219) ambtenarenrecht

W.H. Schipper

Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het ambtenarenrecht waarbij onder andere een ontslag wegens plichtsverzuim aan de orde komt.

Perspectief | Rechtsvraag
januari 1993
AA19930061

Beantwoording rechtsvraag (245) voor eerstejaars

Casus 'Uitgeritst'

P. Nicolaï

Beantwoording van een casus op het gebied van het bestuursrecht speciaal voor eerstejaars waarbij handhaving, belanghebbende en besluit aan de orde komt.

Perspectief | Rechtsvraag
november 1995
AA19950904

Beantwoording rechtsvraag (249) ruimtelijk recht en aansprakelijkheid

P.J.J. van Buuren, B.J. Schueler

Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het aansprakelijkheids- en ruimtelijk recht waarbij de bouwvergunning, planologische maatregelen, aansprakelijkheid en schadevergoeding aan de orde komen.

Perspectief | Rechtsvraag
juni 1996
AA19960461

Beantwoording rechtsvraag (267) Subsidierecht

De elkaar beconcurrerende huurdersverenigingen in Genehuizen

L.J.A. Damen

Beantwoording van een rechtsvraag waarbij subsidies aan de orde zijn. Ook wordt er in gegaan op verschillende bestuursprocesrechtelijke aspecten.

Perspectief | Rechtsvraag
april 1998
AA19980330

Bijzondere examencommissies

C.A.J.M. Kortmann

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 18 mei 2005, ECLI:NL:RVS:2005:AT5665, nr. 200406184/1 In onderhavige casus is besloten, in tegenstelling tot wat op basis van een eerdere uitspraak werd vermoedt, dat alleen tegen het al dan niet toekennen van een getuigschrift kan worden geprocedeerd bij de rechter en dat dit niet mogelijk is voor alle daaraan voorafgaande beslissingen, zoals de beslissing om tentamens ongeldig te verklaren.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 2006
AA20060296

Consequenties van termijnoverschrijdingen in bezwaar en beroep

A.T. Marseille

Conclusie A-G Widdershoven CBb 7 september 2023, ECLI:NL:CBB:2023:476

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 2023
AA20230972

De assistent-kampbeheerder die graag ambtenaar had willen zijn

L.J.A. Damen

Rechtbank Amsterdam 13 april 1994, nr. AWB 94/847/V, ECLI:NL:RBAMS:1994:AH5935, Awbkatern 1994, 100 Deze zaak vormt voor de annotator aanleiding om het onduidelijke begrip bestuursorgaan dat er door de invoering van de Awb gekomen is wat meer te verduidelijken. In de noot bij de uitspraak van de Rechtbank wordt ingegaan op de kenmerken en de begripsomschrijving bestuursorgaan.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 1995
AA19950290

De beschikte weekmarkt van Maassluis

L.J.A. Damen

Afdeling rechtspraak Raad van State (ARRvS) 11 juni 1992, ECLI:NL:RVS:1992:AQ1814, R03.91.4358/Y90, Gem. stem 6950.5 m.n. Hennekens (Maassluis). In deze uitspraak van de voorloper van ABRvS, de ARRvS, komt aan de orde het verschil tussen beschikking en besluit van algemene strekking onder het pre-Awb-recht. Het gaat i.c. om een besluit van de gemeenteraad dat de plaats voor het houden van een markt wijzigt. Onder het oude recht was alleen een beschikking appellabel. In de noot wordt op dit onderscheid nader ingegaan en wordt de redenering van de ARRvS gevolgd. Ook wordt er ingegaan op het Awb-recht.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
oktober 1993
AA19930732

De bezwaarschriftprocedure (Digitaal boek)

K.H. Sanders

Post thumbnail Wie het met een besluit van een bestuursorgaan niet eens is, moet daartegen eerst bezwaar maken voordat beroep op de rechter mogelijk is. De belangrijkste aspecten van deze bezwaarschriftprocedure worden besproken.

9789069165103 - 01-02-2004

De goedkeuring van een faunabeheerplan vatbaar voor bezwaar en beroep?

R. Uylenburg

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 28 september 2005, ECLI:NL:RVS:2005:AU3369, nr. 200502140/1, JB 2005, 304 In onderhavige casus kwam aan de orde of een faunabeheerplan een besluit in de zin van art 1:3 Awb is en of er dan ook bezwaar en beroep tegen open staat. Verder komt aan bod of de goedkeuring van dit plan een besluit als in voornoemd artikel is.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 2006
AA20060420

Resultaat 1–12 van de 29 resultaten wordt getoond