bewijslast

Resultaat 1–12 van de 56 resultaten wordt getoond

Bewijslastdeling, de informatieplicht van de arts en het recht op zelfbeschikking: communicerende vaten!

I. Giesen

In deze bijdrage staat de bewijslastverdeling in een procedure tot verkrijging van schadevergoeding tegen een arts, wegens schending van zijn informatieplicht, centraal. Betoogd wordt dat het recht op zelfbeschikking niet alleen van invloed is op de zorgvuldigheidsnorm waaraan de arts dient te voldoen, maar ook een rechtvaardiging kan zijn voor een verdergaande afwijking van de hoofdregel van bewijslastverdeling. Daarbij wordt ook het Duitse recht aan een beschouwing onderworpen.

Verdieping | Studentartikel
september 1996
AA19960534

Bewijslastverdeling en klachtplicht

H.B. Krans

Hoge Raad 23 november 2007, nr. C05/323HR, ECLI:NL:HR:2007:BB3733, NJ 2008, 552 (Ploum/Smeets) Bespreking van een arrest van de Hoge Raad waarbij de klachtplicht van art. 7:23 BW op grond van non-conformiteit centraal staat. In de noot wordt uitgebreid ingegaan op de bewijslastverdeling over het al dan niet op tijd klagen wegens non-conformiteit. Daarnaast wordt er nog ingegaan op art. 7:23 en 6:89 BW.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
maart 2009
AA20090188

Bewijzen in het bestuursrecht

L.M. Koenraad

Post thumbnail Deze monografie biedt praktische handvatten voor iedereen die met bestuursrechtelijke bezwaar- en beroepsprocedures worden geconfronteerd. Het boek is door de toegankelijke schrijfstijl zeer geschikt voor onderwijs aan bachelor- en masterstudenten in het hoger en wetenschappelijk onderwijs en is daarnaast een vraagbaak voor mensen die in de bestuursrechtelijke uitvoerings- en toetsingspraktijk werken.

9789493199989 - 02-10-2023

Biologisch vader of verwekker?

A.J.M. Nuytinck

Hoge Raad 26 juni 2009, nr. 07/13656, ECLI:NL:HR:2009:BH2250, LJN: BH2250 (Bewijslast bij vaderschapsactie) Uitspraak van de Hoge Raad en bijbehorende noot waarbij in geschil was wie de vader van een kind was. In cassatie komen met de naam de procesrechtelijke en bewijsrechtelijke kanten van de zaak aan de orde. In de noot wordt dieper ingegaan op de verschillen tussen biologisch vader en verwekker, de vervangende toestemming van erkenning, de gerechtelijke vaststelling van het vaderschap en de alimentaire vaststelling.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 2009
AA20090561

Contractsuitleg

P.S. Bakker

Post thumbnail Contractsuitleg helder en beknopt uiteengezet aan de hand van rechtspraak en literatuur. Het verband tussen uitleg en de werking van redelijkheid en billijkheid, uitlegmaatstaven van de Hoge Raad en hun toepasbaarheid op een aantal gevalstypen, en contractsuitleg in rechte: stelplicht en bewijslast, het voorshands uitlegoordeel en de toetsbaarheid van het gegeven uitlegoordeel in hoger beroep en cassatie.

9789493199484 - 27-10-2021

Contractsuitleg (Digitaal boek)

P.S. Bakker

Post thumbnail Contractsuitleg helder en beknopt uiteengezet aan de hand van rechtspraak en literatuur. Het verband tussen uitleg en de werking van redelijkheid en billijkheid, uitlegmaatstaven van de Hoge Raad en hun toepasbaarheid op een aantal gevalstypen, en contractsuitleg in rechte: stelplicht en bewijslast, het voorshands uitlegoordeel en de toetsbaarheid van het gegeven uitlegoordeel in hoger beroep en cassatie.

9789493199484 - 27-10-2021

De Wet ongedocumenteerden

M. Geerdink

Inmiddels is het driekwart jaar geleden dat de Wet ongedocumenteerden in werking is getreden. Deze wet heeft een aantal nieuwe bepalingen aan de Vreemdelingenwet toegevoegd. In deze bijdrage voor de Rode Draad 'Bewijs en Bewijsrecht' wil ik nader ingaan op het bij deze wet ingevoerde artikel 15c lid 1 onder f Vw, omdat er nogal wat discussie is geweest over de bewijslast die deze bepaling aan de asielzoeker oplegt.

Opinie | Opiniërend artikel | Rode draad | Bewijs en bewijsrecht
november 1999
AA19990813

Een Neder-Duitse hybride

De verdeling van de bewijslast in de zin van bewijsrisico volgens artikel 150 Rv

W.D.H. Asser

Bewijsrisicoverdeling verlangt objectieve criteria. De hoofdregel van artikel 150 die verwijst naar de toepasselijke materiële rechtsregels, is Duits. De op de eisen van redelijkheid en billijkheid gebaseerde uitzondering is wel typisch Nederlands maar sluit met zijn basis in het ongeschreven objectieve recht aan bij de theoretische grondslag van de hoofdregel.

Bijzonder nummer | Duits recht
juli 2014
AA20140536

Eigenlijk nutteloos, maar ook prachtig

I. Giesen

Post thumbnail Nutteloos, maar ook een verborgen schat, dat is artikel 150 Rv volgens Ivo Giesen, zo is te lezen in deze aflevering van de Blauwe Pagina’s ‘Liever kwijt dan rijk’.

Blauwe pagina's | Liever kwijt dan rijk
maart 2023
AA20230164

Erven Cijsouw-De Schelde

J. Hijma

Hoge Raad 25 juni 1993, nr. 14958, ECLI:NL:HR:1993:AD1907, NJ 1993, 686 m.nt. PAS (Erven Cijsouw/De Schelde) Arrest van de Hoge Raad met bijbehorende noot over de aansprakelijkheid van de werkgever die bij de dood van de schade lijdende werknemer wordt voortgezet door haar erfgenamen. Het betreft een zaak waarbij schade is opgelopen door het inademen van asbest. In de zaak komt duidelijk naar voren dat het bewijzen van het (tijdstip) van het causaal verband voor de aansprakelijkheidsstelling in maatschappelijk ongelijke verhoudingen niet zo zwaar op de schouders van de schade lijdende werknemer wordt gelegd als in verhoudingen die maatschappelijk gelijk zijn.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 1994
AA19940109

Europees bewijsrecht: geen processuele eenheidsworst

Verslag van het deskundigenseminar Europees bewijsrecht van 5 november 1998 aan de Katholieke Univer

P. van den Broek, J. van Hees

Tijdens dit deskundigenseminar werd van gedachten gewisseld over het Europees bewijsrecht. Doel van het seminar was een verkenning van de stand van zaken op dit terrein. Al spoedig bleek dat het Europees bewijsrecht geen aparte juridische discipline is. Het gaat in feite om een bonte lappendeken van bewijsrechtelijke problemen bij de communautaire rechter en van allerlei soorten beïnvloeding van het nationale bewijsrecht door het gemeenschapsrecht. Dit is een weerbarstige materie die zich (nog lang) niet in overzichtelijke kaders laat schikken. Maar juist dàt maakt het onderwerp boeiend.

Rode draad | Bewijs en bewijsrecht | Verdieping | Verdiepend artikel
april 1999
AA19990224

december 2006

Katern 101: Burgerlijk recht

- Instituut voor Privaatrecht Universiteit Leiden

Resultaat 1–12 van de 56 resultaten wordt getoond