Contractsuitleg


Dit Ars Aequi Privaatrecht cahier behandelt in kort bestek het thema van contractsuitleg. Dit onderwerp mag zich sinds jaar en dag in een welhaast overweldigende belangstelling vanuit de civiele rechtspraktijk verheugen. Die belangstelling is goed verklaarbaar: contractsuitleg is nu eenmaal een onmisbaar (en dikwijls terugkerend) element in het werkpakket van de civielrechtelijk geschoolde jurist. Of deze nu bedrijfsjurist is, rechter, advocaat, juridisch adviseur of mediator, hij krijgt vroeg of laat een contract op zijn bureau waar hij iets ‘mee moet’. Voeg daaraan toe dat de uitleg van een contract(sbeding) menigmaal de uitkomst van een (handels-)geschil bepaalt en de grote impact van contractsuitleg voor de rechtspraktijk is gegeven.

In dit cahier wordt het fenomeen contractsuitleg helder en beknopt uiteengezet aan de hand van (een selectie uit) de inmiddels overvloedige, hier te lande verschenen rechtspraak en literatuur over dit onderwerp. Onder meer wordt het verband tussen uitleg en de werking van redelijkheid en billijkheid in ogenschouw genomen. Ook passeren de door de Hoge Raad in de loop der decennia ontwikkelde uitlegmaatstaven en hun toepasbaarheid op een aantal te beschrijven gevalstypen de revue. Verder wordt aandacht besteed aan contractsuitleg in rechte, waarbij onder meer stelplicht en bewijslast, het voorshands uitlegoordeel en de toetsbaarheid van het gegeven uitlegoordeel in hoger beroep en cassatie aan de orde komen.

Bekijk inhoudsopgave


 39,50