besluit

Resultaat 1–12 van de 39 resultaten wordt getoond

(L)egaliseren

J. Bockwinkel, I. Laurijssens

In dit redactionele artikel speelt legalisatie, het voor echt verklaren van een handtekening op een buitenlands identificatiedocument, een rol. Bepaald is dat weigering van legalisatie geen besluit is waardoor bezwaar en dergelijke daar niet tegen open staat.

Opinie | Redactioneel
oktober 1998
AA19980801

Beantwoording rechtsvraag (219) ambtenarenrecht

W.H. Schipper

Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het ambtenarenrecht waarbij onder andere een ontslag wegens plichtsverzuim aan de orde komt.

Perspectief | Rechtsvraag
januari 1993
AA19930061

Beantwoording rechtsvraag (245) voor eerstejaars

Casus 'Uitgeritst'

P. Nicolaï

Beantwoording van een casus op het gebied van het bestuursrecht speciaal voor eerstejaars waarbij handhaving, belanghebbende en besluit aan de orde komt.

Perspectief | Rechtsvraag
november 1995
AA19950904

Beantwoording rechtsvraag (251) Staatsrecht

H.R.B.M. Kummeling

In deze beantwoording van een rechtsvraag wordt ingegaan op de problematiek van de beperking van grondrechten waarbij onder andere de Wet openbare manifestaties en de vrijheid van godsdienst aan bod komen.

Perspectief | Rechtsvraag
september 1996
AA19960591

De afgekeurde keurder

L.J.A. Damen

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 11 januari 1995, ECLI:NL:RVS:1995:AP9549, R01.92.3021, Awbkatern 1995, 47. Deze uitspraak van de ABRvS heeft betrekking op de erkenning van een garagebedrijf tot het afgeven van APK-keuringen. I.c. was de bevoegdheid daartoe door de minister van V&W ingetrokken. In de noot wordt ingegaan op de juridische problematiek die hiermee samenhangt. Namelijk het soort van bestuursorgaan waar het om gaat; te weten een a-orgaan of b-orgaan.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
oktober 1995
AA19950794

De beschikte weekmarkt van Maassluis

L.J.A. Damen

Afdeling rechtspraak Raad van State (ARRvS) 11 juni 1992, ECLI:NL:RVS:1992:AQ1814, R03.91.4358/Y90, Gem. stem 6950.5 m.n. Hennekens (Maassluis). In deze uitspraak van de voorloper van ABRvS, de ARRvS, komt aan de orde het verschil tussen beschikking en besluit van algemene strekking onder het pre-Awb-recht. Het gaat i.c. om een besluit van de gemeenteraad dat de plaats voor het houden van een markt wijzigt. Onder het oude recht was alleen een beschikking appellabel. In de noot wordt op dit onderscheid nader ingegaan en wordt de redenering van de ARRvS gevolgd. Ook wordt er ingegaan op het Awb-recht.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
oktober 1993
AA19930732

De totstandkoming en uitleg van besluiten. Een vloeiende lijn tussen Boek 2, Haviltex en cao?

K.A.M. van Vught

Post thumbnail

Organen van rechtspersonen nemen besluiten. Welke vereisten gelden voor de totstandkoming daarvan? En hoe moeten besluiten – eenmaal tot stand gekomen – worden uitgelegd? Deze bijdrage bespreekt beide vragen naar geldend en wenselijk recht, mede aan de hand van rechtsvergelijking.

Verdieping | Verdiepend artikel
juni 2018
AA20180449

Derde tranche Algemene wet bestuursrecht

T.C. Borman

In dit artikel voor de rubriek Wetgeving wordt de Derde trach van de Algemene wet bestuursrecht besproken waarbij ondermeer aan de orde komt: subsidies, beleidsregels, toezicht op naleving, bestuursdwang en dwangsom, mandaat, delegatie, goedkeuring, vernietiging en schorsing en motivering en bekendmaking.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
maart 1998
AA19980185

Een onverschoonbare termijnoverschrijding in Enschede

F.C.M.A. Michiels

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 1 juni 2001, ECLI:NL:RVS:2001:AB2069, nr. 200002411/1, AB 2001, 215 m.nt. FM en Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 1 juni 2001, ECLI:NL:RVS:2001:AB2070, nr. 200002413/1, JB 2001, 106 m.nt. A.R. Neerhof In deze noot bij de uitspraak rondom SE Fireworks wordt ingegaan op al dan niet verschoonbare termijnoverschrijding bij het instellen van beroep, ontwerp-besluiten en de bekendmaking daarvan.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 2001
AA20010905

Effectieve bestuursbesluiten

M. Herweijer

In dit artikel wordt beschreven hoe er onderzoek wordt gedaan naar de effectiviteit van bestuursbesluiten. Dit is voor bestuursorganen waardevolle informatie en gebruiken daarvoor verschillende onderzoeksmethoden.

Bijzonder nummer | Multidisciplinaire bestudering van de rechtswetenschap
november 2007
AA20070895

Gasopslag in Langelo

Th.G. Drupsteen

Rechtbank Assen 19 augustus 1994, nrs. 94/964WRO44P01G09 en 94/966WRO44P01G09, ECLI:NL:RBASS:1994:AH5806, BR 1994, p. 921, m.nt. A.A.J. de Gier (mrs. A.H.J. Lennaerts, A.T. de Kwaadsteniet en H.C.P. Venema); Vz. Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 14 oktober 1994, ABkort 1994, 847 (mr. H.C.G.L. Polak) Uitspraak van de Rechtbank Assen (19 augustus 1994) en de Voorzieningenrechter van de Afdeling Bestuursrechtspraak inzake het weigeren van Gedeputeerde Staten om het streekplan te herzien. Aan de orde is of zo een weigering een appellabel besluit is. In de noot wordt ruimschoots ingegaan op het besluitbegrip en alles wat hieromtrent bij bijvoorbeeld bezwaar en beroep mee samenhangt.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
maart 1995
AA19950212

Gasopslag in Langelo, vervolg

Resultaat 1–12 van de 39 resultaten wordt getoond