belangenafweging

Resultaat 1–12 van de 32 resultaten wordt getoond

Belangenafweging bij sanctiebesluiten

F.C.M.A. Michiels

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 15 juli 1999, nr. E03.96.0877, ECLI:NL:RVS:1999:AN6143 (Bourgondische Hoeve) Overtreding van geluidsvoorschrift. Afzien van sanctiebevoegdheid was redelijk in verband met de gemaakte belangenafweging, daar verweerders mochten uitgaan van het feit dat de overtreding eenmalig was. Het verzuim om betrokkene te horen is hersteld in de bezwaarfase.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 2000
AA20000111

Belangenafweging door de rechter

Verslag van de lezingen van E.A. Alkemade, J.W. Ilsink, A.J.M. Machielse en B. Wachter op de themamiddag 'Wederkerige rechtsbetrekkingen; belangenafweging door de rechter'

M.J. Kroeze, I. Meijer, G.T.M.J. Raaijmakers

Op 30 oktober 1992 vond in de aula van de Katholieke Universiteit Brabant een themamiddag plaats. Deze middag, georganiseerd door de Juristenvereniging voor afgestudeerden in Tilburg (JUVAT), was gewijd aan belangenafweging door de rechter. Vier sprekers, allen werkzaam als raadsheer of raadsheerplaatsvervanger, belichtten dit thema vanuit hun eigen discipline. Na een korte inleiding volgt een verslag van de lezingen, gevolgd door een evaluatie. Aan de orde komen: confligerende grondrechten, de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in het fiscale recht, belangenafweging door de strafrechter in geval van vormverzuimen in het strafrechtelijk onderzoek en belangenafweging in het privaatrecht.

Verdieping | Studentartikel
april 1993
AA19930243

Belangenafweging door de wetgever

Een juridisch onderzoek naar criteria voor de belangenafweging van de formele wetgever in relatie tot de belangenafweging op bestuursniveau

W.S.R. Stoter

In de bespreking van dit proefschrift wordt ingegaan op de belangenafweging die de formele wetgever maakt bij het totstand brengen van wetgeving en die ook richtinggevend dient te zijn voor de belangenafweging die de bestuursrechter maak.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
juni 2001
AA20010503

De negende van oma

H. Cohen Jehoram

Hoge Raad 20 mei 1994, nr. 15305, ECLI:NL:HR:1994:ZC1366, NJ 1995, 691, mrs. Royer, Roelvink, Korthals Altes, Neleman en Nieuwenhuis; A-G Hartkamp (Körmeling/Vlaardingen). Ook bekend als Negende van Oma.  In deze noot bij een arrest van de Hoge Raad wordt ingegaan in hoeverre een kunstenaar recht heeft op plaatsing van zijn kunstwerk nadat er bezwaren zijn gekomen van omwonenden en in een belangenafweging deze belangen zwaarder wegen.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
januari 1998
AA19980046

Een geschikte regeling?

P. van den Broek, J. Straesser

Aan de hand van de regeling inzake het invorderen van een rijbewijs bij vermoedelijke ongeschiktheid wordt door twee redactieleden betoogd dat het verzoeken om een voorlopige voorziening bij de bestuursrechter minder vaak nodig is indien er in regels meer beleidsvrijheid wordt neergelegd zodat er door het betrokken bestuursorgaan een belangenafweging gemaakt kan worden.

Opinie | Redactioneel
december 1998
AA19980933

Juridische strijd op leven en dood

S.R. Damminga, R.M. Pasma

In dit artikel komt de morele vraag aan de orde inzake een uitspraak van het Engelse Court of Appeal over de scheiding van een siamese tweeling waarbij een afweging gemaakt moet worden tussen de kwaliteit van leven van de beide kinderen.

Opinie | Redactioneel
februari 2003
AA20030087

Juristen bij de Rijksoverheid: de pioniers van het recht

M. Cupido, P.M. Schuyt

De Rijksoverheid is relatief onbekend als werkgever voor juristen. In deze perspectiefbijdrage identificeren de auteurs drie kenmerkende eigenschappen van het juridisch werk bij de Rijksoverheid. Het werk is creatief en interdisciplinair van aard en is gericht op de publieke zaak. De auteurs houden een pleidooi voor werken bij het Rijk – een arbeidsmarktperspectief voor de huidige en toekomstige juristen – dat minstens zo interessant en uitdagend kan zijn als de bij studenten veel bekendere klassieke togaberoepen.

Perspectief | Perspectiefartikel
januari 2023
AA20230068

december 2006

Katern 101: Mediarecht

A.W. Hins

maart 1995

Katern 54: Economisch recht en intellectuele eigendom

M.A.S.M. van Leent

juni 1998

Katern 67: Bestuurs(proces)recht

R.L. Vucsán

september 1999

Katern 72: Vreemdelingenrecht

Th. Holterman

juni 2000

Katern 75: Huurrecht

H.M.D. Wildeboer

Resultaat 1–12 van de 32 resultaten wordt getoond