Resultaat 1–12 van de 123 resultaten wordt getoond

‘Unauthorised Agency’: discussies omtrent nog weinig besproken problematiek

D.J.W. Jongsma, D.F.H. Stein

Op zaterdag 10 januari 2009 werd te Amsterdam door het Onderzoekscentrum Onderneming en Recht van de Radboud Universiteit een congres georganiseerd met als onderwerp onbevoegde vertegenwoordiging (unauthorised agency) in rechtsvergelijkend perspectief. Aanleiding tot het congres vormde het verschijnen van het boek 'The Unauthorised Agent. Perspectives from European and Comparative Law' onder redactie van Danny Busch (advocaat te Amsterdam en senior research fellow aan de Radboud Universiteit) en Laura Macgregor (senior lecturer en directeur van het Edinburgh Centre for Commercial Law at the law school, Edinburgh University). Na een overzicht van de problematiek door Busch en Macgregor werd er gesproken over schijnvertegenwoordiging (apparent authority), bekrachtiging (ratification) en aansprakelijkheid van de falsus procurator.

Verdieping | Studentartikel
Maart 2009
AA20090203

Aansprakelijkheid bij sport en spel

N.K. van Mullem

sport en spel zijn bijzondere situaties waarin een onrechtmatige daad minder snel wort aangenomen. In dit artikel volgt een nadere blik hierop.

Verdieping | Verdiepend artikel
Maart 2003
AA20030165

Aansprakelijkheid ter zake van afgebroken onderhandelingen: terughoudendheid troef

T. Hartlief

In dit arrest was de kwestie aan de orde wanneer je aansprakelijk bent voor het afbreken van onderhandelingen.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
December 2005
AA20051027

Aansprakelijkheid van de verkoper terzake van non-conformiteit

T. Hartlief

In dit arrest en de daarbij behorende noot is aan de orde in hoeverre een tussenpersoon zonder dat deze schuld heeft, dus op grond van de verkeersopvattingen aangesproken kan worden op niet-nakoming.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
December 2001
AA20010982

Aansprakelijkheid van partners voor een joint venture in de vorm van een besloten of naamloze vennootschap

J. Struycken

Onder bijzondere omstandigheden kan een moedervennootschap aansprakelijk zijn voor de schulden van een dochtervennootschap met beperkte aansprakelijkheid. In dit artikel wordt uiteengezet welke die omstandigheden zijn en of die omstandigheden anders zijn wanneer het gaat om schulden van een joint venture-vennootschap.

Bijzonder nummer | Joint Ventures
Mei 1995
AA19950392

Aansprakelijkheid vermogensbeheerder voor slechte beleggingsresultaten

C.M. Grundmann-van de Krol

In december 2001 maakte een schikking een einde aan een in Londen aanhangige rechtszaak aangespannen door het Britse pensioenfonds van Unilever tegen zijn externe vermogensbeheerder Merrill Lynch. Het pensioenfonds stelde de vermogensbeheerder aansprakelijk voor het niet behalen van een bepaald rendement en het nemen van te veel beleggingsrisico’s. In onderstaand artikel wordt naar aanleiding van deze zaak in het kort ingegaan op de aansprakelijkheid van de ‘vrije hand’-vermogensbeheerder naar Nederlands recht en wordt de vraag aan de orde gesteld of behalve de hoedanigheid van de belegger ook de hoedanigheid van de vermogensbeheerder een rol mag spelen in de mate van de door de vermogensbeheerder in acht te nemen zorgplicht.

Opinie | Opiniërend artikel
April 2002
AA20020233

Aansprakelijkheid voor afgebroken onderhandelingen.

Een vergelijking tussen Nederlands recht en de Principles of European Contract Law

C. Mak

De toenemende Europese invloeden op het Nederlandse privaatrecht geven aanleiding tot een nieuwe beschouwing van de regeling van aansprakelijkheid voor afgebroken onderhandelingen. Een vergelijking tussen Nederlands recht en de Principles of European Contract Law levert een aantal aanknopingspunten op voor de ontwikkeling van een uniforme Europese regeling op dit gebied.

Verdieping | Studentartikel
Februari 2002
AA20020062

Aansprakelijkheid voor milieuschade

Th.G. Drupsteen

Artikel behorend bij de rode draad 'milieurecht' waarin de aansprakelijkheidsvraag centraal staat. Op de aansprakelijkheidsvraag in het milieurecht zijn geen aparte regels van toepassing. Het commune aansprakelijkheidsrecht uit het BW geldt. In dit artikel wordt ingegaan welke bijzondere afwegingen daarbij gelden. Er wordt ingegaan op functies van het privaatrecht voor aansprakelijkheidskwesties in het milieurecht en er wordt ingegaan op recente ontwikkelingen zoals de aansprakelijkheid voor gevaarlijke stoffen. Er wordt uitgebreid in gegaan op het destijds aangeduide NBW en ontwikkelingen in de rechtspraak. Ook wordt contractuele aansprakelijkheid besproken.

Overig | Rode draad | Milieurecht
Mei 1990
AA19900275

ABN AMRO-‘Vereniging Coopag’

M.J.G.C. Raaijmakers

In het arrest van de Hoge Raad en de bijbehorende noot komt de aansprakelijkheid aan de orde van een bank die betrokken is bij de uitgifte van aandelen waarvoor een prospectus is uitgegeven. Deze prospectus was echter niet compleet en heeft de aandeelnemers misleid. Het feit dat gedeelte van de informatie al eerder door het concern dat de aandelenemissie doet, openbaar zijn gemaakt doet niets af aan de openbaarmaking van de bank. Ook had de bank meer onderzoek moeten doen naar de gegevens opgenomen in het prospectus. De zaak is gestart door een vereniging die de belangen van de gedupeerde aandeelhouders behartigt.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Maart 1995
AA19950219

Albada Jelgersma

Aansprakelijkheids in concernverhoudingen

P. van Schilfgaarde

Noot bij het Alberda Jelgerma-arrest waarin de aansprakelijkheid in concernverhoudingen centraal staat. De Hoge Raad komt tot de conclusie dat de moeder aansprakelijk is voor schade veroorzaakt door de dochter. Er is dus sprake van indirecte doorbraak van aansprakelijkheid. Daar kan alleen in bijzondere omstandigheden sprake van zijn. In de noot wordt dieper in gegaan op de indirecte doorbraak van aansprakelijkheid en de daaraan te stellen vereisten en worden eerdere uitspraken behandeld.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Juli 1988
AA19880452

Ars Equorum

Paardesprongen naar Boek 6 BW

O. van Klinken

Wanneer een contractspartij schade heeft geleden en die niet op zijn contractuele wederpartij probeert te verhalen, maar een derde met een actie uit onrechtmatige daad aanspreekt, wordt gesproken van een 'paardesprong'. Kan de derde zich vervolgens tegen zo'n paardesprong verweren met de bepalingen in een overeenkomst die hij niet zelf heeft gesloten, dan is sprake van derdenwerking van overeenkomsten. Het blokkeren van paardesprongen door het tegen of voor derden laten werken van overeenkomsten, is het onderwerp van deze bijdrage. Onderzocht wordt in hoeverre het principe dat aan de ingewikkelde regeling van dit onderwerp in Boek 8 BW ten grondslag ligt, naar analogie toepassing kan vinden op andere dan vervoersrechtelijke casus.

Bijzonder nummer | Vervoersrecht
Mei 1993
AA19930393

Beantwoording rechtsvraag (248) voor eerstejaars

Wrongful life

A.M. Hol

Beantwoording van een rechtsvraag rondom de 'wrongful life'-problematiek. De vraag is in hoeverre en op welke grond een arts aansprakelijk is voor schade jegens de moeder van een gehandicapt kind dat door de arts verkeerd is voorgelicht en het kind zelf.

Perspectief | Rechtsvraag
April 1996
AA19960273

Resultaat 1–12 van de 123 resultaten wordt getoond