Resultaat 13–24 van de 138 resultaten wordt getoond

Albada Jelgersma

Aansprakelijkheid in concernverhoudingen

P. van Schilfgaarde

Hoge Raad 19 februari 1988, nr. 12814, ECLI:NL:HR:1988:AG5761, RvdW 1988, 37 (mrs. Snijders, Van den Blink, De Groot, Hermans, Bloembergen; wnd. A-G Hartkamp) (Albada Jelgersma-arrest) Noot bij het Albada Jelgersma-arrest waarin de aansprakelijkheid in concernverhoudingen centraal staat. De Hoge Raad komt tot de conclusie dat de moeder aansprakelijk is voor schade veroorzaakt door de dochter. Er is dus sprake van indirecte doorbraak van aansprakelijkheid. Daar kan alleen in bijzondere omstandigheden sprake van zijn. In de noot wordt dieper in gegaan op de indirecte doorbraak van aansprakelijkheid en de daaraan te stellen vereisten en worden eerdere uitspraken behandeld.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juli 1988
AA19880452

Ars Equorum

Paardesprongen naar Boek 6 BW

O. van Klinken

Wanneer een contractspartij schade heeft geleden en die niet op zijn contractuele wederpartij probeert te verhalen, maar een derde met een actie uit onrechtmatige daad aanspreekt, wordt gesproken van een 'paardesprong'. Kan de derde zich vervolgens tegen zo'n paardesprong verweren met de bepalingen in een overeenkomst die hij niet zelf heeft gesloten, dan is sprake van derdenwerking van overeenkomsten. Het blokkeren van paardesprongen door het tegen of voor derden laten werken van overeenkomsten, is het onderwerp van deze bijdrage. Onderzocht wordt in hoeverre het principe dat aan de ingewikkelde regeling van dit onderwerp in Boek 8 BW ten grondslag ligt, naar analogie toepassing kan vinden op andere dan vervoersrechtelijke casus.

Bijzonder nummer | Vervoersrecht
mei 1993
AA19930393

Beantwoording rechtsvraag (248) voor eerstejaars

Wrongful life

A.M. Hol

Beantwoording van een rechtsvraag rondom de 'wrongful life'-problematiek. De vraag is in hoeverre en op welke grond een arts aansprakelijk is voor schade jegens de moeder van een gehandicapt kind dat door de arts verkeerd is voorgelicht en het kind zelf.

Perspectief | Rechtsvraag
april 1996
AA19960273

Beantwoording rechtsvraag (253) rechtsvergelijking inzake borgtocht

H.C.F. Schoordijk

Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van de borgtocht waarbij ook rechtsvergelijking aan de orde komt.

Perspectief | Rechtsvraag
oktober 1996
AA19960655

Beantwoording rechtsvraag (264) voor eerstejaars

Een jeugdzonde

G.R. de Groot

Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht waarbij ook het verkeersaansprakelijkheidsrecht aan de orde komt.

Perspectief | Rechtsvraag
december 1997
AA19970890

Beantwoording rechtsvraag (282) vennootschapsrecht

M. Verhorst, H.J. Vetter

Aan de hand van een vennootschapsrechtelijke casus zijn enkele vragen gesteld, waarna de lezers van dit blad werden opgeroepen hun antwoorden in te sturen, hier zijn de antwoorden op de gestelde vragen gegeven.

Perspectief | Rechtsvraag
februari 2000
AA20000122

Beantwoording rechtsvraag (304) Privaatrecht

T. Hartlief

Aan de hand van een privaatrechtelijke casus worden enkele vragen gesteld en opgelost.

Perspectief | Rechtsvraag
maart 2003
AA20030233

Binnenlands openbaar personenvervoer

Chr.P. Verwer

In dit artikel worden de juridische aspecten van het openbaar vervoer besproken. Aan bod komen onder andere de omschrijving van openbaar vervoer, nationale en internationale regelingen die van toepassing zijn. Ook wordt er besproken hoe een overeenkomst van binnenlands openbaar vervoer tot stand komt op basis van welke overeenkomst het meeste gereisd wordt. Ook de OV-studentenkaart komt aan bod. Tenslotte wordt er ingegaan op de aansprakelijkheid van de vervoerder.

Bijzonder nummer | Vervoersrecht
mei 1993
AA19930388

Blij met de geboorte van… een schadeclaim.

Schadevergoeding wegens wrongful birth en wrongful life

S.D. Lindenbergh

Dit artikel beschrijft het zeer delicate vraagstuk van de schadeclaim wegens de geboorte van een kind uit een ongewenste zwangerschap.

Verdieping | Verdiepend artikel
mei 2003
AA20030365

Buitencontractuele aansprakelijkheid voor asbesthoudende produkten

M. Kremer

Hoewel gebruik, be- en verwerking van asbest de laatste jaren sterk aan banden zijn gelegd, zullen de gevolgen van veelvuldige aanwending in het nabije verleden tot in de volgende eeuw doorwerken. Met name in de consumentensfeer zijn de juridische contouren nog niet helder uitgekristalliseerd. In dit artikel wordt ingegaan op de verhaal baarheid van door consumenten geleden letsel- of vermogensschade (ver-wijderingskosten) op producenten van asbesthoudende produkten. Omdat de kans op succes gering lijkt, rijst de vraag of de overheid niet op andere wijze moet ingrijpen.

Overig | Ars Aequi-prijswinnaar | Verdieping | Studentartikel
juli 1994
AA19940495

De aansprakelijkheid van de sporttrainer voor letselschade van de sporter

C. Koorn

In 1995 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen dat inmiddels bekend staat als de Emmense turnster. Dit arrest, waarbij een sportvereniging en haar trainster aansprakelijk werden gesteld voor het letsel van een turnster, heeft in de sportwereld voor veel beroering gezorgd. De vraag is of er ten aanzien van de aansprakelijkheid van trainers/coaches algemene regels te geven zijn.

Literatuur | Proefschriftbijdrage | Overig | Rode draad | Sport en recht
oktober 1996
AA19960663

De beschermenswaardigheid van online platformen anno 2000 en 2020: (n)iets nieuws onder de zon?

C.A.N.M.Y. Cauffman

Post thumbnail Online platformen presenteren zich veelal als hostingdienst­verleners en menen dan ook aanspraak te kunnen maken op de voor deze dienstverleners geldende aansprakelijkheidsvrijstelling. Maar vallen zij wel binnen het toepassingsgebied van deze vrijstelling en verdienen zij die bescherming wel? Deze vragen worden nader onderzocht in deze bijdrage. Vervolgens wordt nagegaan of van de op komst zijnde Digital Services Act een nieuwe en passende regeling van de aansprakelijkheid van online platformen kan worden verwacht en worden enkele ideeën aangereikt voor zo een regeling.

Rode draad | Beschermenswaardige partijen
december 2020
AA20201182

Resultaat 13–24 van de 138 resultaten wordt getoond