Resultaat 37–48 van de 138 resultaten wordt getoond

De zaak HIJSM/Morré en de introductie van de gulden middenweg

A.L.M. Keirse

In 1916 wierp de Hoge Raad in HIJSM/Morré het keurslijf van alles of niets af en zette hij in het verbintenissenrecht de deur open voor proportionele benaderingen. De moderne rechtspraktijk maakt hiervan (on)dankbaar gebruik en kiest veelvuldig een middenweg tussen de tegengestelde standpunten van partijen, maar is vergeten dat het allemaal begon met deze zaak. Vandaar deze leading case in de schijnwerpers.

Blauwe pagina's | Spraakmakende Zaken
juni 2021
AA20210524

Duurzaamheid en aansprakelijkheid in de financiële sector

Rechtsvraag (353) Financieel recht

D. Busch

Post thumbnail Ben je rechtenstudent en wil je kans maken op € 200? Beantwoord dan deze rechtsvraag van Danny Busch vóór 1 mei aanstaande.

Perspectief | Rechtsvraag
maart 2023
AA20230227

Een (on)vergoedbare nachtmerrie van de ouders

Beantwoording rechtsvraag (335) verbintenissenrecht

R. Rijnhout

In deze beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het verbintenissenrecht komt de grondslag van aansprakelijkheid voor schade aan de orde, verschillende schade die voor vergoeding in aanmerking komt en immateriële schadevergoeding.

Perspectief | Rechtsvraag
mei 2008
AA20080390

Een effectief clementiebeleid

B. Braat

De auteur kijkt naar de effectiviteit van het clementiebeleid en naar de vraag hoe dit beleid nog effectiever kan worden. Met de opkomende civiele handhaving in het mededingingsrecht is daarbij van belang dat een juiste balans wordt gevonden waarbij enerzijds slachtoffers van kartels effectief schade kunnen verhalen en anderzijds kartelovertreders geïnteresseerd blijven om het kartel te melden bij de mededingingsautoriteiten.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
februari 2019
AA20190160

Een prijskaartje van zelfbeschikking; over wrongful conception, wrongful birth, adoptie en abortus

A.L.M. Keirse

Dit artikel behandelt het vraagstuk omtrent de wrongful birth, oftewel wanneer een kind eigenlijk niet meer geboren had moeten worden, maar door een medische fout toch geboren is.

Verdieping | Verdiepend artikel
september 2004
AA20040607

Een rechtseconomisch perspectief op vallende bloempotten

L.T. Visscher

Juristen zien compensatie, preventie en schadespreiding als de belangrijkste doelstellingen van het onrechtmatigedaadsrecht, terwijl rechtseconomen de schadevergoeding juist als middel zien waarmee preventie en schadespreiding worden nagestreefd. Aan de hand van een recent ongeval waarbij een vrouw werd gedood door een van een balkon gevallen bloempot, wordt de rechtseconomiesche analyse van het onrechtmatigedaadsrecht verduidelijkt. Speciale aandacht gaat uit naar de keuze tussen fout- en risicoaansprakelijkheid, de invulling van de zorgvuldigheidsnorm en het bepalen van de schadevergoeding bij overlijden.

Verdieping | Verdiepend artikel
december 2005
AA20051000

Eigen schuld. Een historische en rechtsvergelijkende studie

E.G.D. van Dongen

Post thumbnail

Emanuel van Dongen promoveerde op 18 juni 2013 aan de Universiteit Maastricht met het proefschrift ‘Contributory Negligence. A Historical and Comparative Study’. In dit artikel schrijft hij waar zijn stellingen in de kern op neerkomen.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
mei 2014
AA20140398

Enige algemene begrippen in het vervoersrecht

J.B. Huizink

In dit artikel wordt ter voorbereiding op het bijzonder deel van het bijzonder nummer ingegaan op kernbegrippen in het vervoersrecht.

mei 1993
AA19930356

Frank Bolsius: administratieve en civiele rechtsgang

Th.G. Drupsteen

Hoge Raad 2 februari 1990, nr. 13763, ECLI:NL:HR:1990:AB7898, Rechtspraak van de Week 1990, 42 (Bolsius/Staat) Uitspraak van de Hoge Raad waarin deze over de formele rechtskracht de volgende rechtsregel formuleert: Indien er vanwege overheidswege onjuiste inlichtingen zijn verstrekt, kan de burger tegen de beschikking die met deze inlichtingen overeenstemt in een administratieve procedure in beroep gaan. Hij kan ook, uitgaande van de rechtsgeldigheid van de beschikking, bij de burgerlijke rechter schadevergoeding vorderen wegen een jegens hem onrechtmatig optreden, waarvoor de overheid aansprakelijk is. In de noot wordt hier dieper op in gegaan.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juli 1990
AA19900459

Franse Kalimijnen (MDPA-BIER c.s.)

S.C.J.J. Kortmann

Hoge Raad 23 september 1988, nr. 13303, ECLI:NL:HR:1988:AD5713 (MDPA-BIER c.s.). Ook bekend als Franse Kalimijnen. Arrest en bij behorende zaak in het bekende Kalimijnen-zaak. De vraag was in hoeverre Franse kalimijnhouders onrechtmatig handelen jegens stroomafwaarts werkende personen door in het water van de Rijn schadelijke stoffen te lozen welke stoffen schadelijk inwerken op de goederen van de stroomafwaarts werkende agrariërs. De Hoge Raad oordeelt dat er in strijd wordt gehandeld met datgene wat volgens het ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betamelijk is. In de noot wordt op vele aspecten van de zaak in gegaan zoals de bevoegde rechter en het toepasselijke recht volgens Nederlands IPR. Verder wordt er nog in gegaan op de aansprakelijkheidskwestie.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
oktober 1989
AA19890874

Gebrekkige hulpzaak bij medische behandeling

W.H. van Boom

Hoge Raad 19 juni 2020, ECLI:NL:HR:2020:1082 (Miragel-plombe), Hoge Raad 19 juni 2020, ECLI:NL:HR:2020:1090 (PIP-implantaat)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
maart 2021
AA20210268

Gecombineerd en bijkomstig goederenvervoer in het privaatrechtelijke luchtvervoerrecht

W.E. Levert

Artikel over de internationaal privaatrechtelijke aansprakelijkheidsaspecten van internationale luchtvervoer. Er wordt ingegaan op gecombineerd en bijkomstig vervoer aan de hand van het Vedrag van Warschau. Na de bespreking van enige begripsbepalingen en het internationaal vervoersrecht wordt ingegaan op de aansprakelijkheid van de vervoerder.

Verdieping | Studentartikel
november 1993
AA19930772

Resultaat 37–48 van de 138 resultaten wordt getoond