Vind een Maandblad-aflevering

Kies de maand en het jaar waarin het nummer dat je zoekt is verschenen en ga naar de aflevering.

* Van 2012 tot en met heden vind je naast de artikelen van de betreffende maand ook het volledige nummer integraal.
* Vóór 2012 vind je per nummer alleen de losse artikelen die in dat nummer zijn verschenen en kun je niet het volledige nummer integraal bekijken.

Banner Open Universiteit
Banner Maverick
Banner RU Onderneming & Recht
Banner Academie voor Overheidsjuristen en Wetgeving
Banner Hoffelijk Juridisch
Banner Open Universiteit
Banner Maverick
Banner RU Onderneming & Recht
Banner Academie voor Overheidsjuristen en Wetgeving
Banner Hoffelijk Juridisch

Deeplink naar deze pagina:
https://arsaequi.nl/aam/202012


Maandblad december 2020

Ars Aequi december 2020

Onvoorziene crises: van krediet tot corona

J. van Dijk, T.A. van Polanen

In de huidige coronacrisis proberen sommige ondernemers met het leerstuk van onvoorziene omstandigheden (art. 6:258 BW) vaste lasten zoals huur te verminderen. In de eerste uitspraken in kort geding lijken rechters zich welwillend op te stellen om dit soort vorderingen toe te kennen. Dat is opmerkelijk, omdat tijdens de kredietcrisis uit 2008 vergelijkbare vorderingen werden afgewezen. Wat rechtvaardigt het verschil in behandeling? In dit redactioneel wordt hierop ingegaan.

Opinie | Redactioneel
december 2020
AA20201101

Twee petten of wederzijdse bevruchting?

Raad van State als adviseur en rechter

B.H. van den Braak

Post thumbnail In 1976 kreeg de Raad van State, naast zijn adviserende taak, ook een rechtsprekende taak. De mogelijke dubbelfunctie van staatsraden daarbij leidde tot (inter)nationale kritiek, met name van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Die kritiek werd enerzijds gepareerd door herziening van de wetgeving en anderzijds door een striktere personele scheiding. Onmogelijk is de dubbelfunctie echter niet. Een poging om dat te veranderen, strandde in 2016.

Blauwe pagina's | Recht en politiek
december 2020
AA20201102

Samen met je wederhelft een juridische eenheid?

Dagdromen over een hedendaagse visie op huwelijk en ongehuwd samenwonen

L.A.G.M. van der Geld

Post thumbnail Koppels gaan naar verloop van tijd steeds meer op elkaar lijken en geven vaak zelfs hun eigen identiteit op. Leoengemma@gmail.com en samen in lycra op de profielfoto van Strava. Maar zijn ze ook een rechtseenheid? Voor samenwoners is er niks geregeld, laat staan voor polyamoureuzen. Hoog tijd voor een hedendaagse visie over de juridische positie van alle koppels.

Opinie | Amuse
december 2020
AA20201104

Een Nederlandse mediationwet

Poging 4

Same difference

E.H. Hondius

Voor (beginnende) juristen zijn niet alleen juridische bronnen interessant, ook een blad als de New Yorker kan juridische inspiratie bieden, aldus Ewoud Hondius in deze column.

Opinie | Column
december 2020
AA20201116

Verlos de rechter uit haar lijdelijkheid

R. de Bock

Er wordt nog wel eens gezegd dat de (civiele) rechter lijdelijk is. In deze laatste column voor Ars Aequi leert Ruth de Bock ons dat dat beeld al lang niet meer klopt.

Opinie | Column
december 2020
AA20201157

Geschilbeslechting door de bestuursrechter over mijnbouwschade in Groningen

A.T. Marseille

Post thumbnail Voor de beoordeling van geschillen over beslissingen van het Instituut Mijnbouwschade Groningen over de aanspraak op schadevergoeding vanwege aardgaswinning door de NAM maakt het niet uit of die door de bestuursrechter of de civiele rechter plaatsvindt. De reden is dat beide rechters ter beslechting van het geschil precies dezelfde vragen moeten beantwoorden en dat ze bij de beantwoording precies dezelfde criteria hanteren.

Verdieping | Verdiepend artikel
december 2020
AA20201107

Het slachtoffer en de afgedwongen verschijning van de verdachte

De in het Nieuw BW-traject verloren eenheid en samenhang van het ondernemingsrecht behoeft herstel

M.J.G.C. Raaijmakers

Post thumbnail Na ruim 30 jaar stopt Theo Raaijmakers als annotator van Ars Aequi. In dit artikel schrijft hij over zijn carrière, vanaf zijn redacteurschap bij Ars Aequi. Maar natuurlijk schrijft hij ook over het ondernemingsrecht (vanaf 1947), en over het gebrek aan samenhang en eenheid daarin. Op naar een Wetboek Ondernemingsrecht?

Verdieping | Verdiepend artikel
december 2020
AA20201132

Doel, gebruik en betekenis van de considerans in richtlijnen van de Europese Unie

De elektronische handtekening. Tekent de ondertekenaar zelf?

S.N.M.D. van Balen, M.B. Voulon

Post thumbnail Een elektronische handtekening heeft volgens het Burgerlijk Wetboek dezelfde rechtsgevolgen als een handgeschreven handtekening als deze ‘voldoende betrouwbaar’ is. De auteurs bespreken jurisprudentie en praktijksituaties om te illustreren hoe deze norm moet worden toegepast.

Verdieping | Verdiepend artikel
december 2020
AA20201164

Vervolging voor andere feiten dan waarvoor werd overgeleverd: specialiteitsbescherming na vertrek uit de uitvaardigende lidstaat?

J.W. Ouwerkerk

HvJ EU 24 september 2020, C-195/20 PPU, ECLI:EU:C:2020:749 (XC)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 2020
AA20201173

Het reizende circus dat Europees Parlement heet: op weg naar het einde?

H.C.F.J.A. de Waele

HvJ EU (Tweede Kamer) 25 juni 2020, C-92/18, ECLI:EU:C:2020:506 (Frankrijk/Parlement)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 2020
AA20201178

De beschermenswaardigheid van online platformen anno 2000 en 2020: (n)iets nieuws onder de zon?

C.A.N.M.Y. Cauffman

Post thumbnail Online platformen presenteren zich veelal als hostingdienst­verleners en menen dan ook aanspraak te kunnen maken op de voor deze dienstverleners geldende aansprakelijkheidsvrijstelling. Maar vallen zij wel binnen het toepassingsgebied van deze vrijstelling en verdienen zij die bescherming wel? Deze vragen worden nader onderzocht in deze bijdrage. Vervolgens wordt nagegaan of van de op komst zijnde Digital Services Act een nieuwe en passende regeling van de aansprakelijkheid van online platformen kan worden verwacht en worden enkele ideeën aangereikt voor zo een regeling.

Rode draad | Beschermenswaardige partijen
december 2020
AA20201182

Honoursonderwijs

Een proeftuin voor de universiteit van morgen

Dura lex sed lex

H.T.M. Kloosterhuis, C.E. Smith

Strikt de tekst van de wet volgen kan soms tot ongewenste en zelfs hardvochtige resultaten in rechtszaken leiden. Beter kijkt de rechter naar de bedoeling van de wet, zo leggen Carel Smith & Harm Kloosterhuis ons uit in deze column.

Perspectief | Column
december 2020
AA20201196

Gezocht: common ground

Verslag van het congres ‘Wat verbindt ons als rechtswetenschappers?’

R.H.T. Jansen, M.D. Reijneveld

Post thumbnail Op donderdag 24 september 2020 organiseerde de Werkgroep Rechtswetenschap het online congres ‘Wat verbindt ons als rechtswetenschappers?’. In deze bijdrage doen de auteurs verslag van dit interessante congres over de gemeenschappelijke basis van rechtswetenschappelijk onderzoek.

Perspectief | Congresverslag
december 2020
AA20201197

Open wetgeving, open normen

Een normtheorie om normen naar hun inhoud te onderscheiden en te definiëren

P. Rustenburg

Pieter Rustenburg promoveerde op 14 mei 2020 aan de Universiteit Leiden op het proefschrift ‘Een algemene normtheorie toegepast op open normen in het belastingrecht’. In dit artikel vertelt hij over zijn onderzoek.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
december 2020
AA20201202

Studies over verwijzingsinstructies in belastingzaken

L.J.A. Pieterse

Op 2 juli 2019 promoveerde Rens Pieterse aan de Vrije Universiteit Amsterdam (cum laude). Zijn proefschrift is getiteld ‘Studies over verwijzingsinstructies in belastingzaken’. In dit artikel vertelt hij over zijn onderzoek.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
december 2020
AA20201208

Fiscale ethiek anno 2020

G.T.K. Meussen

Post thumbnail In deze tijden waarin de wereld in de greep is van het coronavirus en bedrijven veel steun van de overheid ontvangen, is fiscale ethiek opnieuw onderwerp van discussie. Deze bijdrage inventariseert de stand van zaken anno 2020. In de visie van de auteur kan fiscale ethiek niet los worden gezien van gedragingen van de overheid en van de wetgever.

Opinie
december 2020
AA20201159