Resultaat 157–168 van de 202 resultaten wordt getoond

Rechtspraak door de Romeinse keizer. Julius Paulus’ verzameling van rechterlijke uitspraken van keizer Septimius Severus

E.S. Daalder

De Romeinse keizer was niet alleen de belangrijkste wetgever, maar ook de hoogste rechterlijke instantie in het Romeinse Rijk. Anders dan de uitspraken van de Hoge Raad, werden de keizerlijke rechterlijke beslissingen in beginsel niet gepubliceerd. Een uitzondering vormt een verzameling van rechterlijke uitspraken van keizer Septimius Severus (193-211 n.Chr.), die is samengesteld en uitgegeven door de Romeinse jurist Julius Paulus. Zijn bijzondere werk vormt het onderwerp van mijn proefschrift, waarvan in deze bijdrage de belangrijkste resultaten worden besproken.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
April 2019
AA20190329

Rechtsrelativering door de overheid

P.J.P.M. van Lochem

Post thumbnail Peter van Lochem promoveerde op 8 januari 2013 met zijn proefschrift Rechtsrelativering: een verkenning op het terrein van het overheidshandelen. Promotoren waren prof.dr. W.J.M. Voermans en prof.dr.mr. E.R. Muller. In deze bijdragen vertelt hij waar zijn stellingen in de kern op neerkomen.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
Maart 2014
AA20140229

Rechtsvergelijkende beschouwingen over de waarborging van een goede strafrechtspleging

M. Lochs

Om een goede strafrechtspleging te kunnen waarborgen heeft de strafrechter allerlei instrumenten tot zijn beschikking. Tussen common-lawen civil-law-rechtsstelsels bestaan hierin echter grote verschillen. In dit artikel wordt een vergelijking gemaakt tussen de Angelsaksische instrumenten van contempt of court en abuse of process en de in het Nederlandse rechtsstelsel voorhanden middelen. Ook wordt aandacht besteed aan de wijze waarop deze instrumenten in de tribunalenrechtspraak vorm hebben gekregen.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
Juni 2020
AA20200636

Rechtvaardigheid en privaatrecht. Over rekkelijken en preciezen in een dynamische wereld

P.G.J. van den Berg

In deze bijdrage aan de rubriek proefschrift wordt stilgestaan bij de totstandkoming van een proefschrift. Deze informatie is ook zeer goed te gebruiken voor het schrijven van een scriptie.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
Juli 2001
AA20010583

Redelijkheid en billijkheid als gedragsnorm

Over het maatschappelijk redelijkheidsgebod en de verplichting om rekening te houden met elkaars gerechtvaardigde belangen

P.S. Bakker

Post thumbnail Sjoerd Bakker promoveerde op 18 december 2012 aan de Vrije Universiteit Amsterdam met het proefschrift Redelijkheid en billijkheid als gedragsnorm. In deze bijdrage vertelt hij waar zijn betoog in de kern op neerkomt.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
Mei 2013
AA20130409

Redelijkheid en billijkheid in kapitaalvennootschappen. Beschouwingen rond aandeelhouders en bestuurders in rechtsvergelijkend perspectief

M. Koelemeijer

Literatuur | Proefschriftbijdrage
Maart 2000
AA20000209

Regels in de praktijk

Handhaving van socialezekerheidswetgeving

P. de Winter

Handhaving in de sociale zekerheid staat hoog op de agenda. De regels zijn streng. Toch vinden uitvoerende medewerkers manieren om tussen de regels te handhaven. Medewerkers hebben verschillende handhavingsstijlen en ook uitvoeringsinstanties verschillen in de uitvoering. In deze bijdrage wordt het verschil tussen regels in de praktijk en regels op papier beschreven in de socialezekerheidscontext.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
Maart 2020
AA20200303

Reisverslag zaaksvervanging

J.B. Spath

Post thumbnail Hanneke Spath promoveerde op 30 juni 2010 cum laude aan de Radboud Universiteit Nijmegen op het proefschrift getiteld: Zaaksvervanging. In deze bijdrage vertelt zij waar haar bevindingen in de kern op neerkomen.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
Januari 2011
AA20110072

Resocialisatie en detentie

Een onderzoek naar de houding van gedetineerden en gevangenispersoneel ten aanzien van de voorbereiding van de terugkeer in de samenleving

P.Ph. Nelissen

In de beschrijving van dit proefschrift wordt ingegaan op de houding van gedetineerden en gevangenispersoneel ten aanzien van resocialisatie en de uitwerking van resocialisatie-onderdelen, zoals scholing, op gedetineerden.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
April 2001
AA20010283

Richtlijnen: 25 jaar later

S. Prechal

Sacha Prechal promoveerde 25 jaar geleden op een proefschrift over richtlijnen, getiteld 'Directives in European Community Law. A Study on EC Directives and their Enforcement by National Courts'. In deze bijdrage blikt ze terug op haar proefschrift en wat er sindsdien op dit gebied is gebeurd.

Literatuur | Voortschrijdend inzicht
Oktober 2019
AA20190815

Risicoverzwaring bij schadeverzekeringen

R. Feunekes

Dit proefschrift gaat over de verzwaring van de risco`s bij verzekeringen.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
Mei 2002
AA20020364

Rv aan de kant? De toelaatbaarheid van procesovereenkomsten onder de loep genomen

M.W. Knigge

Post thumbnail In hoeverre kunnen partijen bij procesovereenkomst afwijken van het burgerlijk procesrecht? Is het bijvoorbeeld mogelijk om de toegang tot de rechter bij overeenkomst geheel uit te sluiten? Is een geheimhoudingsbeding, op grond waarvan het partijen niet is toegestaan om bepaalde mededelingen aan de rechter te doen, toelaatbaar? Op deze vragen wordt in deze proefschriftbijdrage ingegaan.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
April 2013
AA20130336

Resultaat 157–168 van de 202 resultaten wordt getoond