Resultaat 13–24 van de 202 resultaten wordt getoond

Bedrijfsovernames: lijken in kasten en katten in zakken

M.J.G.C. Raaijmakers

Bedrijfsovernames zijn niet meer uit onze westerse economie weg te denken, hoezeer ze ook in omvangen vorm meegaan op golven daarvan. De belangen die op het spel staan, zijn vaak groot. Toch is er grote onduidelijkheid hoe met een aantal belangrijke rechtsvragen over overnames moet worden omgegaan. Als er na een overname ‘lijken uit de kast vallen’ is bijvoorbeeld niet duidelijk hoe precies vastgesteld moet worden wie daarvoor moet opdraaien: de koper of de verkoper? Beschrijving proefschrift G.T.M.K. Raaijmakers, Garanties bij overnames: over garanties bij professionele koop, meer in het bijzonder bedrijfsovernames.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
November 2003
AA20030891

Beginselen van goed markttoezicht

M. Aelen

Post thumbnail Op 26 september 2014 promoveerde Margot Aelen aan de Universiteit Utrecht op haar proefschrift Beginselen van goed markttoezicht. Gedefinieerd, verklaard en uitgewerkt voor het toezicht op de financiële markten. In deze bijdrage vertelt zij waar haar stellingen in de kern op neerkomen.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
Juni 2015
AA20150543

Belang zonder aandeel en aandeel zonder belang

G.P. Oosterhoff

Een aandeelhouder in een NV of BV kan het stemrecht op zijn aandelen uitoefenen. Daardoor kan hij het economische belang dat zijn aandeel vertegenwoordigt, beschermen. Indien hij het economische belang bij zijn aandelen aan een ander overdraagt, en zeker als hij daarnaast nog een shortpositie in het aandeel verwerft, is het de vraag of hij nog altijd het stemrecht op de aandelen kan uitoefenen, of dat de wet of de redelijkheid en billijkheid daaraan in de weg (moeten) staan.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
Mei 2018
AA20180431

Belangenafweging door de wetgever

Een juridisch onderzoek naar criteria voor de belangenafweging van de formele wetgever in relatie tot de belangenafweging op bestuursniveau

W.S.R. Stoter

In de bespreking van dit proefschrift wordt ingegaan op de belangenafweging die de formele wetgever maakt bij het totstand brengen van wetgeving en die ook richtinggevend dient te zijn voor de belangenafweging die de bestuursrechter maak.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
Juni 2001
AA20010503

Belastingheffing van multinationals in een globale marktomgeving; naar een Corporate Tax 2.0?

M.F. de Wilde

Post thumbnail

De manier waarop landen winstbelasting heffen van multinationals is hopeloos verouderd. Winstbelastingsystemen zijn gebaseerd op een economische realiteit van 100 jaar geleden en niet langer toegerust op de economische werkelijkheid van vandaag. Is het niet tijd om eens na te denken over een fundamentele belastinghervorming? De auteur geeft een suggestie: de Corporate Tax 2.0.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
Oktober 2015
AA20150841

Beschikken en rechtsovergang. De temporele dimensie van de overdracht: levering van toekomstige goederen, levering onder eigendomsvoorbehoud en levering onder voorbehoud van eigendomsherkrijging

J.H.M. van Swaaij

Literatuur | Proefschriftbijdrage
November 2000
AA20000812

Bestuurlijk gedogen

Aanvaardbaarheid en gevolgen van bestuurlijk gedogen in het milieurecht en het ruimtelijk recht

G.T.J.M. Jurgens

Bespreking van een proefschrift over bestuurlijk gedogen op het gebied van het milieurecht en ruimtelijk recht. Twee vragen komen daarbij aan de orde: 1. In hoeverre en onder welke omstandigheden is gedogen juridisch aanvaardbaar? 2. Wat zijn de juridische consequenties van het bestuursrecht, privaatrecht en strafrecht.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
Februari 1997
AA19970115

Bestuursrecht en nieuw BW

F.J. van Ommeren, B.J. Schueler

In dit artikel wordt een boek besproken dat de veranderingen voor het bestuursrecht behandelt nadat het NBW is ingevoerd. In de boekbespreking komen aan de orde: rechtstreekse toetsing aan algemene beginselen van behoorlijk bestuur en de ingevoerde schakelbepalingen. Er wordt afgesloten met een slotbeschouwing.

Literatuur | Boekbespreking
Februari 1989
AA19890154

Bestuursstrafrecht in perspectief

A.R. Hartmann, P.M. van Russen Groen

Zowel op communautair niveau als op het nationale niveau van de lidstaten van de Europese Unie (EU), is een toename te constateren van de toepassing van de bestuurlijke boete. Ook in Nederland vindt deze ontwikkeling plaats als een gevolg van een veranderend rechtshandhavingsbeleid, dat mede wordt veroorzaakt door groeiende communautaire regelgeving. Door het opleggen van bestuurlijke boetes worden in een bestuursrechtelijke context straffen opgelegd. De toepassing van de bestuurlijke boete wordt daarom beheerst door regels en beginselen van zowel bestuursrechtelijke als strafrechtelijke aard. Dit straffen in een bestuurlijke context wordt omschreven als 'bestuursstrafrecht'.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
Juni 1997
AA19970461

Causa-begrippen in het klassieke (en Justiniaanse) zakenrecht

E.H. Pool

Proefschrift waarin het titelbegrip als leverings-, bezits-, verjaringsvereiste vanuit het Nederlands recht met het Romeins recht wordt vergeleken.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
Januari 1996
AA19960077

Causale relaties en het recht: living apart together?

Enkele opmerkingen over empirische causaliteit en redelijke toerekening

E.M. Witjens

Post thumbnail Erik Witjens promoveerde op 24 maart 2011 aan de Rijksuniversiteit Groningen op het proefschrift Strafrechtelijke causaliteit. De redelijke toerekening vergeleken met het privaatrecht. In deze bijdrage vertelt hij waarom de condicio sine qua non-leer beter de deur gewezen kan worden.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
November 2011
AA20110840

Client interviewing for lawyers (Avrom Sherr)

R. Dekkers

In dit artikel wordt een boek besproken dat voor juristen van groot belang kan zijn in geval zij in de commerciële praktijk werken waarbij zij veel te maken hebben met gesprekken met cliënten. In het artikel komt de waarde van het boek voor de rechtspraktijk duidelijk naar voren.

Literatuur | Boekbespreking
Juli 1988
AA19880479

Resultaat 13–24 van de 202 resultaten wordt getoond