Resultaat 121–132 van de 202 resultaten wordt getoond

Levering van roerende zaken door middel van een zakenrechtelijk waardepapier

A.J. van der Lely

Bespreking van een proefschrift waarin onderzoek is gedaan naar de levering van zaken door middel van een waardepapier. De auteur gebruikt daarbij de algemene vermogensrechtelijke regels om tot een helder inzicht te komen.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
April 1997
AA19970246

Meergelaagdheid van rechtsordes: oude wijn in nieuwe zakken?

Twee kritische kanttekeningen bij het magistrale Algemeen Deel van Van Gerven en Lierman

C.E. Smith

Post thumbnail Met het "Algemeen Deel. Veertig jaar later" hebben Van Gerven en Lierman een magistrale studie geschreven naar de effecten van de meergelaagdheid op de nationale rechtsorde. Het is een uiterst complexe studie geworden die veel verder gaat dan een beschrijving van het recht op een bepaald grondgebied – in dit geval: België. Het is bovenal een doordenking geworden van de eisen die een dergelijk complex en meergelaagd rechtssysteem stelt aan wetgever, bestuur en rechtspraak. Een bespreking van de inhoud van dit boek kan dan ook ­onmogelijk recht doen aan de veelheid van thema’s die de auteurs behandelen. In deze bijdrage beperkt Carel Smith zich daarom tot het ingaan op twee stellingen die fundamenteel zijn voor het boek en die verband houden met zijn expertise als rechtsmethodoloog.

Literatuur | Boekbespreking
Oktober 2011
AA20110753

Mensenrechten in de verdragsbetrekkingen van de Europese Gemeenschap

M.K. Bulterman

In dit proefschrift wordt het juridisch kader voor de toepassing van de mensenrechtenclausule door de Europese Gemeenschap in geval van mensenrechtenschendingen in een derde land in kaart gebracht.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
September 2001
AA20010687

Mensenrechten in het Romeinse recht? Het private delict iniuria

J. Giltaij

Post thumbnail Jacob Giltaij promoveerde op 29 september 2011 aan de EUR op het proefschrift [i]Mensenrechten in het Romeinse recht?[/i] Zijn promotor was prof.mr. L.C. Winkel. In zijn proefschrift heeft hij onderzocht of een mogelijke voorloper van de moderne idee van de mensenrechten al in het Romeinse recht te vinden is.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
December 2011
AA20110911

Middellijke vertegenwoordiging in het Europese contractenrecht

D. Busch

De vraag die in dit proefschrift behandeld word is of de Principles zoals hun ontwerpers claimen, inderdaad een aanvaardbare basis bieden voor een toekomstig Europees contractenrecht.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
September 2002
AA20020674

Multiculturaliteit en verdediging in strafzaken

Een onderzoek naar de manieren waarop in het N ederlandse strafrecht ruimte wordt gevonden voor het verwerken van de culturele achtergrond van de verdachte

M. Siesling

Het culturele delict, door het grote aantal immigranten komen er ook steeds weer nieuwe culturele fenomenen het land binnen. Ook op het gebied van het recht is dit het geval. Hoe kunnen we in Nederland hiermee omgaan, hoe gaan we om met een, in onze ogen zeer ernstig, delict dat gepleegd is vanuit culturele waarden van bevolkingsgroep waartoe de dader behoort.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
Maart 2007
AA20070265

MVO-schendingen in handelsketens: transparantiewetgeving, helemaal zo slecht nog niet

A.L. Vytopil

Op 26 juni 2015 promoveerde Louise Vytopil aan de UU met het proefschrift Contractuele controle in de handelsketen: over maatschappelijk verantwoord ondernemen, gedragscodes, contracten en (het vermijden van) aansprakelijkheid. Promotoren waren prof.mr. A.L.M. Keirse en prof.mr. M.L. Lennarts. In deze bijdrage vertelt zij waar haar stellingen in de kern op neerkomen.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
Februari 2016
AA20160142

My PhD thesis on the ECB – looking back after 22 years

R. Smits

In deze editie van 'Voortschrijdend inzicht' kijkt René Smits terug op zijn proefschrift over de Europese Centrale Bank, dat een jaar voor de oprichting van de ECB verscheen. Ook schrijft hij over de ontwikkelingen sindsdien, en kijkt hij vooruit naar de toekomst van de ECB.

Literatuur | Voortschrijdend inzicht
Februari 2020
AA20200206

Naar een geïntegreerd sanctierecht

J.F.L. Roording

Strafrecht en administratief recht werden tot voor kort gezien als twee 'gescheiden werelden'. In zijn proefschrift 'Sanctierecht in de belastingen en de sociale zekerheid' (Ars Aequi Libri, Nijmegen) concludeert Jaap Roording dat er sprake is van een integratie van het administratieve en het strafrechtelijke sanctiestelsel in één (bestuurlijk) sanctierecht.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
Januari 1995
AA19950082

Nevenrechten

T.E. Booms

Wanneer kwalificeert een recht als ‘nevenrecht’ bij een vordering, zodat het automatisch overgaat naar de verkrijger van die vordering? Op die vraag bestaat in de heersende leer nog geen eenduidig antwoord. In dit artikel wordt een voorstel voor een antwoord gedaan, dat als bijkomend voordeel heeft de verschillende rechtsgevolgen van de kwalificatie ‘nevenrecht’ nauwkeuriger te kunnen bepalen.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
November 2019
AA20190914

Niet nadenken maar voordenken: het voorzorgsbeginsel in het internationaal gewoonterecht

A. Trouwborst

Een uiteenzetting van het voorzorgsbeginsel in het internationale mileurecht.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
Mei 2007
AA20070466

Nieuw Vermogensrecht en rechtsvergelijking – reconstructie van een wetgevingsproces

V.J.A. Sütõ

Een uiteenzetting van het ontstaan van het nieuwe vermogensrecht.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
Februari 2005
AA20050101

Resultaat 121–132 van de 202 resultaten wordt getoond