Resultaat 169–180 van de 202 resultaten wordt getoond

Samenloop in Europees privaatrecht

R. de Graaff

Ruben de Graaff promoveerde op 9 september 2020 aan de Universiteit Leiden met een proefschrift over samenloop in het Europees privaatrecht. In deze bijdrage vertelt hij over zijn onderzoek.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
April 2021
AA20210417

Schikken ter zitting: praktijk en goede manieren

J. van der Linden

Janneke van der Linden promoveerde op 21 mei 2010 aan de Universiteit van Tilburg op het proefschrift getiteld: De civiele zitting centraal: informeren, afstemmen en schikken. In deze bijdrage vertelt zij waar haar bevindingen in de kern op neerkomen.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
December 2010
AA20100910

Sterft, gij oude vormen en gedachten! Grondslagen van een responsief bestuursrecht

L. van den Berge

Post thumbnail

Van oudsher is het Nederlandse stelsel van bestuursrechtelijke rechtsbescherming sterk geënt op de klassieke noties van een ondeelbaar algemeen belang en verticale publiekrechtelijke verhoudingen. In een tijd van voortgaande privatisering en fragmentarisering van de publieke ruimte zijn die uitgangspunten steeds verder onder druk komen te staan. Inmiddels lijkt het klassieke stelsel zelfs dusdanig werkelijkheidsvreemd dat het in zijn starre klassieke vorm onhoudbaar is geworden. Pogingen om het vanuit de eigen logica te herzien zijn onbevredigend en deels ook onvruchtbaar gebleken. Daarom is het hoog tijd ook de grondbegrippen van het stelsel zelf kritisch te heroverwegen. Hoe zou eventueel vorm kunnen worden gegeven aan een ‘responsief bestuursrecht’ dat tegemoetkomt aan hedendaagse maatschappelijke behoeften maar tegelijkertijd oog houdt voor de klassiek-rechtsstatelijke beginselen waarop het traditioneel is georiënteerd?

Literatuur | Proefschriftbijdrage
Juni 2017
AA20170563

Studies over verwijzingsinstructies in belastingzaken

L.J.A. Pieterse

Op 2 juli 2019 promoveerde Rens Pieterse aan de Vrije Universiteit Amsterdam (cum laude). Zijn proefschrift is getiteld ‘Studies over verwijzingsinstructies in belastingzaken’. In dit artikel vertelt hij over zijn onderzoek.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
December 2020
AA20201208

Taking Behaviour Seriously: Regulating European Contract Law

G. Low

Post thumbnail Gary Low successfully defended his PhD thesis European Contract Law between the Single Market and the Law Market: A Behavioural Perspective at Maastricht University on 2 December 2011. His promotor was J.M. Smits. In this article he discusses his conclusions.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
December 2012
AA20120960

Tenuitvoerlegging van een EHRM-uitspraak: verplichtingen, spelers en procedures

L.R. Glas

Voor de praktische betekenis van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens is de tenuitvoerlegging van zijn uitspraken minstens even belangrijk als de uitspraken zelf. Om een uitspraak ten uitvoer te leggen, moet een staat verschillende maatregelen nemen en doelen bereiken. Het Comité van Ministers ziet toe op dit proces en kan, net als de staat en anderen, verschillende procedurele stappen zetten om tenuitvoerlegging te bespoedigen. 

Literatuur | Proefschriftbijdrage
Juni 2016
AA20160478

The Collapse of American Criminal Justice – W.J. Stuntz

M.A.H. van der Woude

Post thumbnail The Collapse of American Criminal Justicewerd door rechtsgeleerde William Stuntz afgerond op zijn sterfbed. Daardoor heeft hij niet meer kunnen meemaken wat het boek teweeg heeft gebracht. Maartje van der Woude bespreekt in deze bijdrage het boek, dat volgens haar verplichte kost zou moeten worden voor Nederlandse juridische masterstudenten.

Literatuur | Boekbespreking
Januari 2014
AA20140073

The European Central Bank – institutional aspects

R. Smits

Vanuit een juridisch gezichtspunt worden in dit proefschrift de doelstellingen en taken van de ECB behandeld, alsmede de instrumenten waarmee zij vorm kan geven aan haar opdracht. Hierbij ligt de nadruk op de inbedding van de ECB, en van de nationale centrale banken die samen met haar het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB) zullen vormen, in het rechtssysteem van de Europese Gemeenschap. Behoudens de vraag in hoeverre het acquis communautaire de werkwijze van het ESCB zal beïnvloeden, staat de vraag naar de invloed van de splitsing tussen de deelnemers aan de monetaire unie (ins) en de lidstaten die er (voorlopig) buiten blijven (outs), centraal.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
Juni 1997
AA19970469

The law of catastrophic risks. Or: on what to do when the impossible may erupt into the possible

A. Arcuri

Wat te doen bij rampen die zo groot in omvang zijn dat het onmogelijk lijkt dat ze zullen gebeuren, hoewel er ook aanhangers zijn van het idee dat er over dit soort rampen moet worden nagedacht, gaat dit proefschrift over iets kleinere rampen, bijvoorbeeld kan er gedacht worden aan Chernobyl. De auteur pleit ervoor dat vooraf op verschillende vlakken voorzorgsmaatregels worden genomen.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
Februari 2006
AA20060130

The proof of the pudding is in the eating

Boekbespreking van 'Het fait accompli in het vermogensrecht' van mr. B.W.M. Nieskens-Isphording

E. Florijn

In dit artikel wordt het proefschrift van Nieskens-Isphording besproken. In het proefschrift staat het ontstaan en de gebondenheid aan verbintenissen centraal. In het artikel wordt eerst ingegaan op het systeem van ontstaansbronnen van verbintenis waarbij ook de vertrouwensleer aan de orde komt. Nieskens-Isphording wijst het vertrouwen als ontstaansbron als van verbintenis af en wijst erop dat het eigendomsrecht het wezen van het privaatrecht is. Alle eigendomsverschuivingen komen tot stand door verrijking en verarming.

Literatuur | Boekbespreking
December 1991
AA19911144

The Territorial Jurisdiction of the International Criminal Court

M. Vagias

Post thumbnail The International Criminal Court (ICC) became a reality with the adoption of the Rome Statute on 17 July 1998 and its entry into force on 1 July 2002. The Court is a permanent institution and self-standing international organization, established beyond the United Nations – but in fact existing and operating in close connection with it. One of the most contentious issues of the negotiations that led to the adoption of the Court’s constitution was the issue of its jurisdiction. An important question for analysis is the following: how little of an international crime need take place on State Party territory for the Court to have jurisdiction? This is the main question that will be addressed in this article.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
Januari 2012
AA20120062

Third Party Dispute Settlement in an Interdependent World: Developing a Theoretical Framework

M.M.T.A. Brus

Bespreking van een proefschrift waarin de machtsuitoefening in de wereld centraal staat. Hierbij staat de volgende vraag centraal: Kan het recht een deel van de stabiliserende en voorspellende rol die tot nog toe met name door het politieke en militaire machtsevenwicht gespeeld werd, overnemen en aan welke voorwaarden moet daarvoor worden voldaan?

Literatuur | Proefschriftbijdrage
Juli 1995
AA19950637

Resultaat 169–180 van de 202 resultaten wordt getoond