Resultaat 169–180 van de 208 resultaten wordt getoond

Resocialisatie en detentie

Een onderzoek naar de houding van gedetineerden en gevangenispersoneel ten aanzien van de voorbereiding van de terugkeer in de samenleving

P.Ph. Nelissen

In de beschrijving van dit proefschrift wordt ingegaan op de houding van gedetineerden en gevangenispersoneel ten aanzien van resocialisatie en de uitwerking van resocialisatie-onderdelen, zoals scholing, op gedetineerden.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
april 2001
AA20010283

Richtlijnen: 25 jaar later

S. Prechal

Sacha Prechal promoveerde 25 jaar geleden op een proefschrift over richtlijnen, getiteld 'Directives in European Community Law. A Study on EC Directives and their Enforcement by National Courts'. In deze bijdrage blikt ze terug op haar proefschrift en wat er sindsdien op dit gebied is gebeurd.

Literatuur | Voortschrijdend inzicht
oktober 2019
AA20190815

Risicoverzwaring bij schadeverzekeringen

R. Feunekes

Dit proefschrift gaat over de verzwaring van de risco`s bij verzekeringen.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
mei 2002
AA20020364

Rv aan de kant? De toelaatbaarheid van procesovereenkomsten onder de loep genomen

M.W. Knigge

Post thumbnail In hoeverre kunnen partijen bij procesovereenkomst afwijken van het burgerlijk procesrecht? Is het bijvoorbeeld mogelijk om de toegang tot de rechter bij overeenkomst geheel uit te sluiten? Is een geheimhoudingsbeding, op grond waarvan het partijen niet is toegestaan om bepaalde mededelingen aan de rechter te doen, toelaatbaar? Op deze vragen wordt in deze proefschriftbijdrage ingegaan.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
april 2013
AA20130336

Samenloop in Europees privaatrecht

R. de Graaff

Ruben de Graaff promoveerde op 9 september 2020 aan de Universiteit Leiden met een proefschrift over samenloop in het Europees privaatrecht. In deze bijdrage vertelt hij over zijn onderzoek.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
april 2021
AA20210417

Schikken ter zitting: praktijk en goede manieren

J. van der Linden

Janneke van der Linden promoveerde op 21 mei 2010 aan de Universiteit van Tilburg op het proefschrift getiteld: De civiele zitting centraal: informeren, afstemmen en schikken. In deze bijdrage vertelt zij waar haar bevindingen in de kern op neerkomen.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
december 2010
AA20100910

Sterft, gij oude vormen en gedachten! Grondslagen van een responsief bestuursrecht

L. van den Berge

Post thumbnail

Van oudsher is het Nederlandse stelsel van bestuursrechtelijke rechtsbescherming sterk geënt op de klassieke noties van een ondeelbaar algemeen belang en verticale publiekrechtelijke verhoudingen. In een tijd van voortgaande privatisering en fragmentarisering van de publieke ruimte zijn die uitgangspunten steeds verder onder druk komen te staan. Inmiddels lijkt het klassieke stelsel zelfs dusdanig werkelijkheidsvreemd dat het in zijn starre klassieke vorm onhoudbaar is geworden. Pogingen om het vanuit de eigen logica te herzien zijn onbevredigend en deels ook onvruchtbaar gebleken. Daarom is het hoog tijd ook de grondbegrippen van het stelsel zelf kritisch te heroverwegen. Hoe zou eventueel vorm kunnen worden gegeven aan een ‘responsief bestuursrecht’ dat tegemoetkomt aan hedendaagse maatschappelijke behoeften maar tegelijkertijd oog houdt voor de klassiek-rechtsstatelijke beginselen waarop het traditioneel is georiënteerd?

Literatuur | Proefschriftbijdrage
juni 2017
AA20170563

Studies over verwijzingsinstructies in belastingzaken

L.J.A. Pieterse

Op 2 juli 2019 promoveerde Rens Pieterse aan de Vrije Universiteit Amsterdam (cum laude). Zijn proefschrift is getiteld ‘Studies over verwijzingsinstructies in belastingzaken’. In dit artikel vertelt hij over zijn onderzoek.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
december 2020
AA20201208

Taking Behaviour Seriously: Regulating European Contract Law

G. Low

Post thumbnail Gary Low successfully defended his PhD thesis European Contract Law between the Single Market and the Law Market: A Behavioural Perspective at Maastricht University on 2 December 2011. His promotor was J.M. Smits. In this article he discusses his conclusions.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
december 2012
AA20120960

Tenuitvoerlegging van een EHRM-uitspraak: verplichtingen, spelers en procedures

L.R. Glas

Voor de praktische betekenis van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens is de tenuitvoerlegging van zijn uitspraken minstens even belangrijk als de uitspraken zelf. Om een uitspraak ten uitvoer te leggen, moet een staat verschillende maatregelen nemen en doelen bereiken. Het Comité van Ministers ziet toe op dit proces en kan, net als de staat en anderen, verschillende procedurele stappen zetten om tenuitvoerlegging te bespoedigen. 

Literatuur | Proefschriftbijdrage
juni 2016
AA20160478

The Collapse of American Criminal Justice – W.J. Stuntz

M.A.H. van der Woude

Post thumbnail The Collapse of American Criminal Justicewerd door rechtsgeleerde William Stuntz afgerond op zijn sterfbed. Daardoor heeft hij niet meer kunnen meemaken wat het boek teweeg heeft gebracht. Maartje van der Woude bespreekt in deze bijdrage het boek, dat volgens haar verplichte kost zou moeten worden voor Nederlandse juridische masterstudenten.

Literatuur | Boekbespreking
januari 2014
AA20140073

The European Central Bank – institutional aspects

R. Smits

Vanuit een juridisch gezichtspunt worden in dit proefschrift de doelstellingen en taken van de ECB behandeld, alsmede de instrumenten waarmee zij vorm kan geven aan haar opdracht. Hierbij ligt de nadruk op de inbedding van de ECB, en van de nationale centrale banken die samen met haar het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB) zullen vormen, in het rechtssysteem van de Europese Gemeenschap. Behoudens de vraag in hoeverre het acquis communautaire de werkwijze van het ESCB zal beïnvloeden, staat de vraag naar de invloed van de splitsing tussen de deelnemers aan de monetaire unie (ins) en de lidstaten die er (voorlopig) buiten blijven (outs), centraal.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
juni 1997
AA19970469

Resultaat 169–180 van de 208 resultaten wordt getoond