Showing 13–24 of 252 results

Beantwoording rechtsvraag (275) voor eerstejaars

Rechtsvinding

, A.M.P. Gaakeer

Aan de hand van een casus die zich afspeelt in hetWenen van enige eeuwen geleden is een aantal vragen gesteld, in deze uitgave wordt op deze vragen een antwoord geformuleerd.

Perspectief | Rechtsvraag
April 1999
AA19990303

Beccaria: Dei delitti e della pene (Over misdaden en straffen) (1764)

J.M. ten Voorde

In dit artikel behorende bij de Rode draad 'Canon van het Recht' wordt ingegaan op de klassier van Cesare Beccaria die in 1764 de misstanden in het destijds geldende straf(proces)recht in kaart te brengen. In dit artikel wordt ingegaan op de pretentie van het strafrecht, die als uiting van de staatsmacht naar voren komt. Tevens wordt er een linkn gelegd met het huidige staf(proces)recht.

Overig | Rode draad | Canon van het Recht
Mei 2009
AA20090342

Bestemmingsplan kokos, kluwen en garen

F. Brandsma

In deze amuse wordt de verdwijning van de papieren Staatscourant aangegrepen om in te gaan op het fenomeen regelgeving als middel om allerlei maatschappelijke problemen op te lossen. Hierbij wordt de historische context geschetst waarbij onder andere het natuurrecht en de codificatie aan de orde komen.

Opinie | Amuse
September 2009
AA20090528

Bologna: alma mater studiorum

J.C.T.F. Lokin

In Bologna ontstond bijna een millenium geleden de eerste juridische universiteit van Europa. De nog immer mysterieuze Irnerius en de latere hoogleraar Accursius hebben de universiteit van Bologna de roem gegeven die zij nog steeds draagt.

Blauwe pagina's | Bouwstenen van het recht
November 2015
AA20150856

Canon van het Recht

R.J.B. Schutgens

50 vensters over personen of gebeurtenissen die zo belangrijk zijn voor het in Nederland geldende recht, dat iedere jurist ze op zijn intellectuele bagagedrager zou moeten hebben.

9789069169248 - 15-11-2010

De autonomie van de rechtstaal

R.G.M.E. Foqué

In dit opiniërende artikel wordt ingegaan op taal als uniek instrument voor juristen en wordt een analyse opgenomen hoe deze taal wordt gebruikt en welk doel deze kan en moet dienen volgens de auteur.

Opinie | Opiniërend artikel
September 1995
AA19950675

De bejaerde wezen

M. van der Vrugt

Bejaerde wezen is de term die Hugo de Groot gebruikt om de meerderjarige wilsonbekwamen aan te duiden. Hij en zijn tijdgenoot Antonius Matthaeus II zijn de auteurs van twee werken die bepalend zijn geweest voor de wijze waarop in het burgerlijk recht en in het strafrecht de positie van de bejaerde wees werd gezien ten tijde van de Republiek der Verenigde Nederlanden. Hun geschriften hebben echter niet alleen de na hen levende geleerden, maar ook de practici die de bejaerde wezen van de mondigen moesten onderscheiden, beïnvloed.

Overig | Rode draad | De positie van onbekwamen in het recht
September 1991
AA19910636

De bescherming van derde-verkrijgers tegen stille pandrechten: een eeuwenoude traditie

V.J.M. van Hoof

Artikel 3:86 lid 2 BW beschermt derde-verkrijgers te goeder trouw tegen stille pandrechten op roerende zaken. Vanaf Romeinse tijden verpanden veel ondernemingen vrijwel al hun bestaande en toekomstige zaken aan de bank. Is de goede trouw wel een geschikt criterium als veel verkrijgers kunnen vermoeden dat alles is verpand? Had de wetgever niet beter voor alternatieve, in het verleden beproefde criteria kunnen kiezen?

Literatuur | Proefschriftbijdrage
Januari 2016
AA20160060

De canon van juridisch Nederland

J.H.A. Lokin

In dit artikel, behorende bij de Rode draad 2009 'Canon van het Recht' wordt ingegaan op het woord canon en wordt de rode draad ingeleid en uitgelegd. Daarbij gaat Lokin in op de 'Canon van Nederland' die in vijftig vensters de hoofdlijnen van de Nederlandse geschiedenis weergeeft. Lokin vraagt zich af of juristen afzijdig kunnen blijven bij alle verschijningen van canons op velerlei gebied. Zeven hoogleraren bespreken in de volgende afleveringen van Ars Aequi 50 gebeurtenissen en/ of personen beschreven die voor het geldende Nederlandse recht van zo grote betekenis zijn (geweest) dat iedere jurist een gesprek erover zou moeten kunnen beginnen met iedere andere jurist zonder dat hij hoeft uit te leggen wie of wat.

Overig | Rode draad | Canon van het Recht
Februari 2009
AA20090130

De codificatiebeweging

W.J. Zwalve

In deel 7 van de Rode draad 'Canon van het recht' gaat Zwalve aan de hand van de civielrechtelijke codificaties vanaf de Bataafse republiek in op het belang van codificaties bij natievorming.

Overig | Rode draad | Canon van het Recht
Juni 2009
AA20090413

De cypressen van Daphne

W.J. Zwalve

In dit artikel wordt de rechtenstudie in de Oudheid vergeleken met de retorica in de Oudheid. De juridische opleiding was geschikt om later een groot vermogen te kunnen verdienen maar stond in vergelijking met de de retorica in een lager aanzien.

Juli 2007
AA20070560

De Digesten en de receptie van het Romeinse recht

K.J. Krzeminski, M.C.A. van den Nieuwenhuijzen

In de bundel worden fundamentele rechtsfiguren o.a. bezit, dwaling, eigendomsvoorbehoud en onrechtmatige daad vanuit hun oorsprong in het Romeinse recht besproken.

9789069166636 - 22-9-2009

Showing 13–24 of 252 results