Showing 25–36 of 252 results

De historische ontwikkeling van de verhouding tussen internationaal en nationaal recht

J.W.A. Fleuren

Joseph Fleuren bespreekt in dit artikel voor het Bijzonder Nummer ‘Zoeken naar hiërarchie’ de historische ontwikkeling van de hiërarchie tussen internationaal en nationaal recht. Hij stelt dat het individu van oudsher altijd gebonden is geweest aan normen van zowel internationaal als nationaal recht. Vanaf de negentiende en twintigste eeuw werd door het opkomende dualisme steeds vaker aangenomen dat internationaal recht alleen gericht is aan staten en niet rechtstreeks de burgers van die staten kan binden. Na de Tweede Wereldoorlog trad er een kentering op in het denken over hiërarchie. Sindsdien blijkt het internationale recht burgers soms weer rechtstreeks te kunnen binden.

Bijzonder nummer | Zoeken naar hiërarchie | Overig
Juli 2012
AA20120510

De historische ontwikkeling van het leerstuk van nadeelcompensatie

E.L. de Jongh

In deze bijdrage bespreekt Lieske de Jongh de historische ontwikkeling van het leerstuk nadeelcompensatie in de negentiende eeuw aan de hand van een paar wettelijke regelingen uit die periode. Hierbij gaat zij vooral in op de reden (grond) waarom in die gevallen nadeelcompensatie werd toegekend. Is dit dezelfde grond als de grond die voor de Awb-regeling gaat gelden, of werd het recht op nadeelcompensatie in de negentiende eeuw ergens anders op gefundeerd? In deze bijdrage definieert zij nadeelcompensatie als de vergoeding die de overheid verschaft als zij schade veroorzaakt door rechtmatig te handelen.

Overig | Rode draad | Historische wortels van het recht
Mei 2013
AA20130393

De historische oorsprong van artikel 5:2 BW

J.A. Ankum

Een uiteenzetting van de tot stand koming van art 5:2 BW, te beginnen bij de Romeinse tijd en eindigend bij de huidige tijd.

Overig | Rode draad | Digesten
November 2006
AA20060784

De Historische School in het privaatrecht

Misschien wisten zij alles

F. Brandsma

In dit artikel, deel 9 behorende bij de Rode draad 'Canon van het recht' wordt het verschil tussen natuurrechtelijke juristen en juristen van de Historische School, aangevoerd door de Duitser Von Savigny behandeld en de invloed daarvan op de codificatie van het burgerlijk recht in Duitsland.

Overig | Rode draad | Canon van het Recht
Juni 2009
AA20090417

De invloed van het Bürgerliches Gesetzbuch (1900)

C.J.H. Jansen

Het Bürgerliches Gesetzbuch heeft na zijn afkondiging op 1 januari 1900 een niet te onderschatten invloed uitgeoefend op het begin 20e-eeuwse Nederlandse burgerlijk recht (zaken-, overeenkomsten- en buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht). Dit was geen nieuw verschijnsel. Het Duitse recht vormde al vanaf de 19e eeuw een inspiratiebron voor Nederlandse juristen.

Bijzonder nummer | Duits recht
Juli 2014
AA20140516

De kantharos van Stevensweert: een oud arrest om te koesteren

E.H. Hondius

In deze column koestert Ewoud Hondius de kantharos van Stevensweert, of eigenlijk het arrest waarin deze kostbare beker centraal staat.

Opinie | Column
November 2018
AA20180894

De koopman van Rhodos

E.H. Hondius

Ewoud Hondius duikt diep in de archieven om de door Cicero bedachte kwestie 'De koopman van Rhodos' onder onze aandacht te brengen.

Opinie | Column
Januari 2019
AA20190026

De lange weg naar het subjectieve recht

C.M. Bezemer

Het Belfort van Gent (bouw begonnen omstreeks 1300), is uitdrukking van een stedelijk bewustzijn. Tegelijkertijd is het een symbool voor een nieuwe manier van denken over de rechten van burgers: namelijk als onlichamelijke zaken die zetelen in de persoon.

Blauwe pagina's | Bouwstenen van het recht
Juni 2015
AA20150432

De legitieme portie

A.J.B. Sirks

In deze bijdrage in de Rode draad ‘Historische wortels van het recht’ schrijft Boudewijn Sirks over de geschiedenis van de legitieme portie, die tot 2200 jaar teruggaat.

Overig | Rode draad | Historische wortels van het recht
November 2013
AA20130868

De letter van de wet

W.J. Zwalve

In de presidentieel monarchisch Romeinse samenleving stonden er zeer strenge straffen op de moord door een slaaf. In een geval rondom Pedanius kwam de vraag op of de straf wel naar de letter van de wet diende te worden uitgevoerd of dat er rekening moest worden gehouden met de omstandigheden van het geval.

Opinie | Amuse
Oktober 2007
AA20070725

De lex Aquilia en de moderne onrechtmatige daad

C.J.H. Jansen

Het ontstaan van de onrechtmatige daadsproblematiek wordt doorlopen, te beginnen met de lex Aquilia uit de Romeinse tijd tot het huidige artikel 6:162 BW.

Overig | Rode draad | Digesten
Februari 2006
AA20060091

De lotgevallen en dilemma’s van het Hof Amsterdam tijdens de bezetting

doorgaan of stoppen in het kielzog van de Hoge Raad

C.J.H. Jansen

Het eerste deel van deze uitgave is gewijd aan de vraag waarom de rechters, in het bijzonder de raadsheren in de Hoge Raad, doorgingen met rechtspreken tijdens de bezetting. Het tweede gedeelte van het boek is gewijd aan de lotgevallen van het Hof Amsterdam tijdens de oorlog.

9789069166247 - 12-1-2014

Showing 25–36 of 252 results